logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Zmiany w prawie pracy w 2022 r.

Cele i korzyści ze szkolenia:

Zgodnie z zapowiedziami MRiPS w 2022 r. planowane są liczne zmiany w prawie pracy, zarówno w zakresie pracy zdalnej, kontroli trzeźwości pracowników jak i wdrożenia dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, w tym dyrektywy work-life balance. Z uwagi na wciąż utrzymujący się stan zagrożenia epidemicznego aktualne pozostają liczne zmiany w prawie pracy, które modyfikują obowiązki pracodawcy, przykładowo w zakresie profilaktycznych badań lekarskich. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników w ujęciu praktycznym z regulacjami prawa pracy, które w ostatnim czasie znajdują powszechne zastosowanie, a także zaprezentować zmiany, które w najbliższym czasie zostaną wdrożone.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień zajmują się problematyką prawa pracy – w szczególności kadry kierowniczej, pracowników działów kadr, pracowników działów prawno-organizacyjnych, osób zainteresowanych tematyką samorządowego prawa pracy.

Program nauczania:

 1. Projektowane zmiany Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej:
  • Nowa podstawa prawna wdrożenia pracy zdalnej.
  • Definicja pracy zdalnej.
  • Praca zdalna na polecenie pracodawcy – przesłanki.
  • Rozszerzona pisemna informacja o warunkach zatrudnienia w przypadku pracy zdalnej.
  • Równe traktowanie oraz przeciwdziałanie dyskryminacji przy pracy zdalnej.
  • Okazjonalna praca zdalna.
  • Tryb wdrożenia pracy zdalnej po zmianach.
  • Obligatoryjne elementy przepisów wewnątrzzakładowych.
  • Procedury ochrony danych osobowych.
  • Materiały i narzędzia pracy oraz instalacja i serwis sprzętu.
  • Zwrot kosztów związanych z pracą zdalną.
  • Obowiązek wypłaty ryczałtu oraz ekwiwalentu przy pracy zdalnej.
  • Szkolenia oraz pomoc techniczna.
  • Kontrola pracy zdalnej.
  • Obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bhp ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego oraz organizacji stanowiska pracy.
  • Wykaz prac, których świadczenie nie może być realizowane zdalnie.
  • Badanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy podczas pracy zdalnej.
 2. Projektowane zmiany Kodeksu pracy w zakresie kontroli trzeźwości pracowników oraz osób świadczących pracę w ramach niepracowniczego zatrudnienia.
  • Dopuszczalność przesiewowej kontroli pracowników na obecność alkoholu w organizmie.
  • Niezbędne elementy regulacji wewnątrzzakładowej w zakresie kontroli trzeźwości pracowników.
  • Nowy obowiązek informacyjny pracodawcy, dotyczący zarówno dotychczasowych, jak i nowozatrudnionych pracowników.
  • Kontrola trzeźwości a badanie stanu trzeźwości.
  • Dokumentowanie przebiegu badania.
  • Obowiązki pracodawcy po stwierdzeniu spożywania przez pracownika alkoholu lub wykazania w trakcie kontroli stężenia alkoholu w organizmie ponad dopuszczalną normę.
  • Przetwarzanie danych osobowych pracowników w trakcie realizacji procedur wewnątrzzakładowych, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji w aktach osobowych pracowników.
  • Odpowiedzialność porządkowa pracownika z tyt. naruszeń przewidzianych w ustawie.
  • Kontrola trzeźwości osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.
 3. Planowane zmiany Kodeksu pracy w zakresie zatrudniania na podstawie umów terminowych oraz modyfikacji uprawnień pracowników, w celu zapewnienia większej elastyczności przepisów w związku z rodzicielstwem (m.in. dyrektywa „work-life banalce”).
  • Zmiany w zakresie zatrudnienia terminowego.
  • Modyfikacja informacji o warunkach zatrudnienia.
  • Nowe uprawnienia pracowników w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
  • Indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego.
  • Zmiana zasad wypłaty zasiłku macierzyńskiego.
  • Wprowadzenie urlopu opiekuńczego oraz dodatkowego zwolnienia z pracy.
  • Wdrożenie elastycznych form organizacji pracy.
  • Zmiany dotyczące urlopu ojcowskiego.
  • Wzmocnienie ochrony pracownika przed niekorzystnym działaniem pracodawcy.
  • Doprecyzowanie przepisów dot. urlopu wychowawczego.
  • Wydłużenie okresu, w którym pracownik-rodzic może korzystać ze szczególnych uprawnień z tyt. rodzicielstwa.
  • Wzmocnienie ochrony pracowników zatrudnionych na podstawie umów terminowych.
 4. Pozostałe zagadnienia.
  • Dopuszczalność zobowiązania pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego – zmiany na mocy „Tarczy 4.0” wraz ze stanowiskiem PIP.
  • Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności.
  • Kierowanie pracowników na badania lekarskie okresowe w stanie zagrożenia epidemicznego.
  • Zmiany w zakresie szkoleń w dziedzinie bhp – okresowe, instruktaż ogólny i stanowiskowy – również online.
  • Ustawowe przedłużenie okresu ważności profilaktycznych badań lekarskich.
  • Zmiana w zasadach przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników ze szczególnym uwzględnieniem pracowników, którzy okazjonalnie kierują pojazdami do 3,5 t.
  • Uprawnienia pracownicze żołnierzy WOT.

  Osoba prowadząca kurs:

  prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy. Na co dzień zajmuje się problematyką prawa pracy, innych stosunków zobowiązaniowych w ramach których świadczona jest praca oraz ochroną danych osobowych. Autor publikacji z zakresu prawa pracy, współorganizator i prelegent licznych konferencji naukowych. Swoje doświadczenie zawodowe wykorzystuje jako trener, stale współpracując z podmiotami zajmującymi się profesjonalną organizacją szkoleń.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zmiany w prawie pracy w 2022 r. (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 21.10.2022 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.10.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń