logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Cel szkolenia:

Z dniem 13 maja 2021 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. W wykazie prac legislacyjnych opublikowano informację na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z prawem i praktyką gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku oraz przybliżenie zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy urzędów administracji samorządowej i rządowej zajmujący się gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji o środowisku: pracowników administracji publicznej ogólnej (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, wojewody oraz marszałka województwa) oraz wyspecjalizowanej (wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, organy Państwowej Inspekcji Budowlanej)

Program szkolenia:

 1. Instytucja prawna dostępu do informacji o środowisku
  • Przepisy prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego regulujące dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
  • Udostępnianie informacji o środowisku na tle przepisów odrębnych
  • Dostęp do akt postępowania administracyjnego a dostęp do informacji o środowisku
 2. Podmioty posiadające prawo do informacji o środowisku. Organy zobowiązane do udostępnienia informacji
  • kto ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie,
  • kto jest zobowiązany do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie
 3. Informacje podlegające udostępnieniu:
  • informacje znajdujące się w posiadaniu władz publicznych,
  • informacje przeznaczone dla władz publicznych,
  • zakres udostępnianych informacji,
  • dostęp do informacji a dostęp do dokumentu.
  • Projektowana nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska dostosowująca rodzaje udostępnianych informacji do zmian w przepisach prawa ochrony środowiska
 4. Opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie:
  • stawki opłat określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku,
  • sposób liczenia opłat (Czy można w opłatę wliczyć wynagrodzenie pracownika? Jak liczyć stawki za przekształcenie informacji w żądaną formę i koszty wysyłki?)
  • Zaliczkowanie udostępnienia informacji o środowisku a dyscyplina finansów publicznych
  • Forma prawna określenia wysokości opłaty (postanowienie czy czynność materialno-techniczna?) i możliwości jej zaskarżenia do sądu administracyjnego
  • Opłata skarbowa, opłata „za zgodność z oryginałem”
 5. Udostępnianie informacji na wniosek pisemny:
  • Kwalifikowanie wniosku o udostępnienie informacji o środowisku lub informacji publicznej
  • forma wniosku (mailowy, pisemny, elektroniczny skrzynka podawcza)
  • treść wniosku – minimalny zakres
  • uzupełnienie wniosku (Czy wniosek musi być podpisany? Czy potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych?)
  • Wnioski uporczywe (nadużycie prawa do informacji publicznej, „nękanie” organu) – analiza orzecznictwa sądów administracyjnych
  • udostępnienie informacji w sposób i formie określnej we wniosku,
  • wyjaśnienie pojęć „sposób” i „forma”,
  • termin udostępnienia informacji,
  • informacja niebędąca w posiadaniu organu,
  • informacja niebędąca informacją o środowisku.
 6. Udostępnianie informacji drogą elektroniczną:
  • Publicznie Dostępny Wykaz (PDW) (zakres przedmiotowy, władze publiczne zobowiązane do prowadzenia wykazu, termin publikacji informacji o dokumentach, termin udostępnienia informacji z PDWD, udostępnianie elektronicznych baz danych, skutki bezczynności w zakresie prowadzenia PDW)
  • rejestry dostępne on line, elektroniczne bazy danych (BDO, EKOINFONET, GEOPORTAL, EPRTR, SIGW)
  • zakres informacji udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) i CRIP
 7. Udostępnianie informacji o środowisku na wniosek ustny:
  • informacja niewymagająca wyszukania,
  • w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska,
  • informacja, która może być niezwłocznie udostępniona w formie ustnej lub pisemnej,
 8. terminy udostępnienia informacji, sposób ich liczenia, skutki upływu
 9. Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie:
  • Test szkody, koncepcja ważenia interesów,
  • przesłanki odmowy udostępnienia informacji uwzgledniające test szkody i ważenia interesów (art. 16 uuiś) z uwzględnieniem zmian wynikających z: wprowadzenia RODO i uodo oraz zmiany przepisów ustawy o zakazie nieuczciwej konkurencji w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa
  • przesłanki odmowy udostępnienia informacji o środowisku z uwagi na: fakt, że wniosek sformułowany w sposób zbyt ogólny lub niemożliwy do zrealizowania, informacje są w trakcie opracowywania lub przeznaczone do wewnętrznego komunikowania się
  • Środki prawne przysługujące adresatowi decyzji odmownej
 10. Bezczynność władz publicznych w zakresie udostępnienia informacji o środowisku
  • Pojęcie bezczynności – kiedy organ nie jest bezczynny?
  • Środki prawne wzruszenia bezczynności
 11. Odpowiedzialność za nieudostępnienie informacji o środowisku

Osoba prowadząca szkolenie:

doktor habilitowany nauk prawnych, praktyk w konsultingu ochrony środowiska, pracownik naukowy Wydziału Prawa KUL. Od 10 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska, zarówno metodami tradycyjnymi, jak i jako e-szkolenia. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców, pracowników RDOŚ i lasów państwowych oraz kadry Inspekcji Ochrony Środowiska i urzędników administracji ogólnej z całej Polski.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.10.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.10.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń