logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Jak zapobiec przedawnieniu zaległości: w podatkach, opłatach i niepodatkowych należnościach budżetowych. Zarządzanie zaległościami i nadpłatami po zmianie Ordynacji podatkowej od lipca 2022 roku

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast, biur związków międzygminnych oraz jednostek organizacyjnych, którym powierzono obowiązki w zakresie zarządzania należnościami do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów ordynacji podatkowej oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w zakresie zarządzania opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innymi podatkami i opłatami samorządowymi.

Obecnie, niewiele pozostało czasu do końca 2022 roku, tak aby podjąć wszystkie niezbędne działania aby zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2016 rok. Ważne jest podjęcie takich działa, aby wierzyciel samorządowy, o ile nie jest równocześnie organem egzekucyjnym posiadał pełnię wiedzy, o dacie przerwania przedawnienia, czyli tym zdarzeniu, o którym jest mowa w art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej – „bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.”

Uczestnicy szkolenia otrzymają autorskie wzory: Karty odpisu przedawnionej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – z poleceniem odpisu kwoty przedawnionej/wzór zarządzenia w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank / skok informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego/wzór zarządzenia w sprawie zasad postępowania dotyczącego nabycia spadku.

Podczas szkolenia udzielone zostaną odpowiedzi na następujące kwestie:

Program nauczania:

 1. Nadpłaty po nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa – zmiany obowiązujące od 1 lipca 2022 roku.
 2. Przedawnienie zobowiązania podatkowego − definicja i skutki dla wymiaru
  • powstanie zobowiązania w opłacie i sposoby jego wygaśnięcia (efektywne i nieefektywne);
  • cel instytucji przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, liczenie terminu przedawnienia zobowiązania w podatkach a wpływ prawa lokalnego (termin podstawowy a sposób jego obliczania, terminy płatności podatków), omówienie przykładów praktycznych;
  • upływ terminu przedawnienia – skutki materialnoprawne i procesowe;
  • czy dla upływu terminu przedawnienia ma znaczenie to czy należność została określona w deklaracji bądź w decyzji.
 3. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia
  • definicja zawieszenia biegu terminu przedawnienia, czy można zawiesić termin przedawnienia jeśli termin ten jeszcze się nie rozpoczął, czy „zawieszony okres” dolicza się do biegu terminu przedawnienia po ustąpieniu okoliczności zawieszenia; skutki zawieszenia dla wymiaru należności, omówienie przykładów praktycznych – tezy orzecznictwa;
  • odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty opłaty lub zaległości z jej tytułu, obliczanie biegu terminu przedawnienia, rozpoczęcie i zakończenie okresu zawieszenia biegu terminu przedawnienia, wpływ braku terminowości dokonanej wpłaty należności przez podatnika zgodnie z decyzją administracyjną;
  • wszczęcie postępowania o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe a zawieszenie biegu terminu przedawnienia podatków, przestępstwo i wykroczenie skarbowe w opłacie, naliczanie dalszego biegu terminu przedawnienia, warunek zawieszenia biegu terminu przedawnienia na skutek podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia związanego z niewykonaniem zobowiązania podatkowego, odpowiedzialność organu za zawiadomienie podatnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania z tytułu podatków jak i rozpoczęciu bądź dalszym biegu terminu przedawnienia po upływie okresu zawieszenia, tezy za i przeciw stosowaniu procedur karnoskarbowych;
  • wniesienie skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą zobowiązania w opłacie a zawieszenie biegu terminu jego przedawnienia, określenie terminu i okoliczności rozpoczyna się i zakończenia okresu zawieszenia biegu terminu przedawnienia, zwrot akt sprawy, wpływ cofnięcia skargi na zawieszenie;
  • postępowanie zabezpieczające a wpływ na bieg terminu przedawnienia, m.in. wydanie decyzji o zabezpieczeniu, „uzasadniona obawa”, uprawdopodobnienie uchylania się od zapłaty, charakter prawny decyzji o zabezpieczeniu, tok postępowania organu, znaczenie dobrowolności i przymusu wykonania zabezpieczenia, wpływ doręczenia postanowienia o przyjęciu zabezpieczenia, stwierdzenie nieważności decyzji o zabezpieczeniu;
  • możliwość wielokrotnego zawieszenia biegu terminu przedawnienia.
 4. Przerwanie biegu terminu przedawnienia
  • definicja „przerwania biegu terminu przedawnienia” oraz jego skutki dla wymiaru podatków okoliczności przerwania biegu terminu przedawnienia, znaczenie „nowego biegu terminu przedawnienia”,  skutki wystąpienia przesłanki przerywającej bieg terminu przedawnienia w sytuacji gdy termin ten jeszcze się nie rozpoczął;
  • szczególna sytuacja przerwania biegu terminu przedawnienia wskutek ogłoszenia upadłości (ogłoszenie upadłości przed rozpoczęciem biegu terminu przedawnienia);
  • przerwanie biegu terminu przedawnienia wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony;  znaczenie „czynności egzekucyjnej”, „środka egzekucyjnego”, „zastosowania środka egzekucyjnego” oraz „zawiadomienia o zastosowaniu środka egzekucyjnego”, zakres środków egzekucyjnych przerywających bieg terminu przedawnienia − tezy orzecznictwa;
  • zastosowanie kolejnych środków egzekucyjnych a przerwanie biegu terminu przedawnienia;
  • zastosowanie środka egzekucyjnego i uchylenie decyzji wymiarowej wpływ na zniweczenie skutku przerwania biegu terminu przedawnienia − kierunki orzecznicze;
  • umorzenie postępowania egzekucyjnego a skuteczność przerwania biegu terminu przedawnienia poprzez zastosowanie środka egzekucyjnego.
 5. Odpowiedzialność spadkobiercy za zaległości podatkowe
 6. Likwidacja nadpłat w: podatkach, opłatach i niepodatkowych należnościach o charakterze publicznoprawnym: pojęcie nadpłaty; określnie wysokości nadpłaty; stwierdzenie nadpłaty; zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych lub należności bieżących; zasady zwrotu nadpłaty; oprocentowanie nadpłaty; przedawnienie nadpłaty; zwrot nadpłaty spadkobiercom; nadpłata jako wierzytelność w postępowaniu egzekucyjnym.

Osoba prowadząca:

absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: „skarbowość i podatki”; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” Oraz cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Jak zapobiec przedawnieniu zaległości: w podatkach, opłatach i niepodatkowych należnościach budżetowych. Zarządzanie zaległościami i nadpłatami po zmianie Ordynacji podatkowej od lipca 2022 roku (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 17.10.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16.10.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń