logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Kontrola zarządcza w Domu Pomocy Społecznej

Uczestnicy szkolenia:

Osoby odpowiedzialne za realizację obowiązku zaprojektowania i wdrożenia systemu kontroli zarządczej w DPS, pracownicy DPS oraz pracownicy, którym powierzono zadania w zakresie kontroli zarządczej; pracownicy odpowiedzialni merytorycznie, główni księgowi itp. Inne osoby zainteresowane problematyką kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do zapewnienia prawidłowo funkcjonującej kontroli zarządczej w swojej jednostce, w szczególności:

 1. Rozumieją istotę kontroli zarządczej i funkcje jaką pełni w jednostce;
 2. Poznają podstawy prawne i wytyczne ministerialne w zakresie kontroli zarządczej;
 3. Zdobędą wiedzą o obowiązkach i odpowiedzialności związanej z zapewnieniem kontroli zarządczej;
 4. Będą potrafili przeprowadzić procesy związane z wyznaczaniem celów placówki oraz zarządzaniem ryzykiem;
 5. Będą umieli prawidłowo dokumentować elementy kontroli zarządczej.

Program nauczania:

 1. Obowiązki w zakresie kontroli zarządczej.
 2. Kontrola zarządcza a inne rodzaje kontroli (kontrola finansowa, funkcjonalna, instytucjonalna i in.).
 3. Kontrola zarządcza a audyt.
 4. Organizacja i koordynacja zadań w kontroli zarządczej (podział zadań i obowiązków, powierzanie uprawnień).
 5. Wyznaczanie oraz monitorowanie celów i zadań.
 6. Roczny plan działalności.
 7. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
 8. Zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej:
 9. pojęcie ryzyka,
 10. identyfikacja ryzyka,
 11. metody analizy ryzyka (np. COSO I, COSO II),
 12. tolerowany poziom ryzyka,
 13. reakcja na ryzyko (przeciwdziałanie, minimalizacja).
 14. Tworzenie procedur kontroli zarządczej.
 15. Standardy kontroli zarządczej.
 16. Samoocena w kontroli zarządczej.

Osoba prowadząca:

absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: „skarbowość i podatki”; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” Oraz cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Kontrola zarządcza w Domu Pomocy Społecznej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 05.10.2022 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 04.10.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń