logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Kasy zapomogowo-pożyczkowe w praktyce. Ćwiczenia praktyczne z tworzenia statutów w Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych i w Międzyzakładowych Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych. Praca na wzorach dokumentów

To szkolenie już się odbyło.

Cel szkolenia

Na szkoleniu uczestnicy poszerzą wiedzę na temat praktycznych aspektów funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych, dokumentacji dotyczącej PKZP.

Adresaci szkolenia:

Pracodawcy, pracownicy działów księgowości, pracownicy rozliczający działalność Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, członkowie zarządów i komisji rewizyjnych PKZP, organów PKZP, członkowie związków zawodowych, sprawujący nadzór społeczny nad kasami.

Program nauczania

 1. Zasady tworzenia statutów KZP
 2. Podmioty zobowiązane
 3. Przygotowanie projektu statutu
 4. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu , załączniki do zawiadomienia
 5. Organizacja Walnego Zebrania
 6. Głosowanie
 7. Protokół z Walnego Zebrania
 8. Podjęcie uchwały
 9. Czy można zaskarżyć uchwałę
 10. Jak stworzyć zapisy w statucie :
  1. nazwa KZP i MKZP
  2. siedziba
  3. cele i zadania KZP;
  4. członkowie KZP
  5. sposób reprezentowania KZP;
  6. tryb wyboru i odwołania organów KZP oraz zakres ich kompetencji;
  7. zasady zwoływania walnych zebrań członków i obradowania na nich;
  8. tryb i sposób podejmowania uchwał, w tym wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach organów KZP oraz poza nimi;
  9. tryb i sposób wybierania delegatów, oraz proporcja, w jakiej ustalana jest liczba delegatów w stosunku do członków KZP;
  10. zasady gromadzenia wkładów członkowskich, terminy wpłaty wpisowego oraz terminy wpłat miesięcznych wkładów członkowskich;
  11. zasady i terminy zwrotu wkładu członkowskiego w razie skreślenia członka KZP z listy członków KZP;
  12. rodzaje udzielanych pożyczek, a także warunki ich udzielania i spłaty;
  13. zasady poręczania spłaty zadłużenia;
  14. termin zwyczajnego walnego zebrania członków
  15. zasady informowania członków KZP przez zarząd o stanie ich wkładów członkowskich i zadłużeń;
  16. zasady ustalania wysokości odpisów z funduszu rezerwowego na fundusz zapomogowy oraz zasady ich dokonywania;
  17. zasady i sposób przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczenia;
  18. wzór oświadczenia woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie, oraz wskazanie administratora danych osobowych;
  19. zasady uchwalania statutu KZP i wprowadzania w nim zmian.
  20. postanowienia dotyczące udzielania zapomóg
  21. inne postanowienia
 11. Dyskusja

Osoba prowadząca kurs:

Radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Kasy zapomogowo-pożyczkowe w praktyce. Ćwiczenia praktyczne z tworzenia statutów w Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych i w Międzyzakładowych Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych. Praca na wzorach dokumentów (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 31.01.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń