logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Duże zmiany w ustawie śmieciowej

Adresaci:

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi.

Cel szkolenia:

Na szkoleniu zostaną omówione zmiany w ustawie śmieciowej zawarte w nowelizacjach ustawy, w tym w ustawie z dnia 17 listopada 2021 roku o zmianie ustawy o odpadach i innych ustaw dotyczące definicji bioodpadów, odpadów komunalnych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zmian w PSZOK-ach, wprowadzeniu zmian w regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminach i uchwale z art. 6r ustawy, ograniczenia ilości odbierania bioodpadów z nieruchomości niezamieszkałych, terminów podjęcia uchwały zmieniającej regulamin, możliwości dopłacania przez gminę do systemu śmieciowego, zasad określania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nowego trybu i terminów składania deklaracji śmieciowych, nowego kręgu osób, które będą składać deklaracje, indywidualnego rozliczania się z opłat przez mieszkańców budynków wielolokalowych, identyfikacji odpadów komunalnych – nowe zasady znakowania pojemników i worków, wprowadzenia obowiązku oznakowania pojemników i worków, nowych uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, zmian w treści umów zawieranych przez właścicieli nieruchomości na odbiór odpadów komunalnych – art. 6 ustawy, nowy obowiązek Wójta/ Burmistrza/ Prezydenta wezwania właściciela nieruchomości oraz podmiot odbierający odpady komunalne do wprowadzenia zmian w treści umowy, wygaśnięcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych, nowych obowiązków wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych w zakresie składania deklaracji o wysokości opłaty, różnicowania wysokości stawek w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym, nowych obowiązków w zakresie ustalania stawek opłaty od zużycia wody, zmienionych zasad odbioru bioodpadów od mieszkańców, odstąpienia od odbioru bioodpadów, zmian w regulaminach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zmian w systemie i sposobie segregacji odpadów komunalnych w gminie, zmian w określaniu wysokości opłaty od nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowych, zmian w metodzie określania opłaty od powierzchni lokalu mieszkalnego, obowiązków właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, nowych stawek opłat za worki bądź pojemniki z odpadami komunalnymi, nowego sposobu ustalania wysokości opłaty z nieruchomości niezamieszkałych, nowych deklaracji, kar dla właścicieli nieruchomości, które nie są w systemie gminnym czy też zmian w sposobie obejmowania nieruchomości gminnym systemem śmieciowych i okresu przejściowego na podjęcie nowych uchwał, a także innych zmian w ustawie.

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy oraz specjalnie dedykowany adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu. Bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Program szkolenia:

 1. Możliwość dopłacania przez gminę do systemu śmieciowego – przypadki
 2. Rozszerzona odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków nałożonych ustawą
 3. Obowiązki wytwórców odpadów komunalnych, kto jest wytwórcą odpadów komunalnych
 4. Techniczne możliwości identyfikacji odpadów komunalnych – warunki
 5. Uchwała rady gminy/miasta o składaniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela lokalu lub inną osobę, której służy tytuł prawny do lokalu w budynku wielolokalowym, lub osobę faktycznie zamieszkującą lub użytkującą ten lokal
 6. Zakres obowiązywania uchwały w sprawie składania nowych deklaracji
 7. Treść uchwały w sprawie składania nowych deklaracji
 8. Nowe deklaracje – kto będzie składać
 9. Stosowanie przepisów ustawy w zakresie obowiązku składania nowych lub zmienionych deklaracji przez właściciela lokalu lub inną osobę, której służy tytuł prawny do lokalu w budynku wielolokalowym, lub osobę faktycznie zamieszkującą lub użytkującą ten lokal
 10. Terminy na składanie nowych deklaracji o wysokości opłaty
 11. Powstanie obowiązku złożenia nowej deklaracji przez właściciela lokalu lub inną osobę, której służy tytuł prawny do lokalu w budynku wielolokalowym, lub osobę faktycznie zamieszkującą lub użytkującą ten lokal
 12. Decyzje organu w przypadku braku złożenia nowych deklaracji
 13. Nowe deklaracje o wysokości opłaty składane przez wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe
 14. Jakie dane mają być ujawnione w nowych deklaracjach
 15. Możliwość całkowitej rezygnacji gminy z odbierania bioodpadów
 16. Treść uchwały o rezygnacji z obierania bioodpadów
 17. Warunki, które muszą zostać spełnione, ażeby gmina nie odbierała bioodpadów
 18. Z jakich nieruchomości gmina nie będzie musiała odbierać bioodpadów
 19. Nowa treść regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach a postanowienie o odstąpienia od odbioru bioodpadów przez gminę
 20. Nowe obowiązki właścicieli nieruchomości określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach
 21. Indywidualny obowiązek oznakowania pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
 22. Nowe postanowienia regulaminu w zakresie wprowadzanych zmian
 23. Odstępstwo w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie
 24. Zezwolenie w sprawie nowych zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie
 25. Jakie warunki muszą zostać spełnione, ażeby zmienić system segregacji odpadów komunalnych w gminie
 26. Wniosek wójta/burmistrza/prezydenta o wydanie zezwolenia na odstępstwo w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 27. Jakie frakcje odpadów komunalnych będzie można zbierać łącznie
 28. Brak zgody właściciela nieruchomości niezamieszkałej na przystąpienie do gminnego systemu odpadowego
 29. Wyjście właściciela nieruchomości niezamieszkałej z gminnego systemu odpadowego –oświadczenie
 30. W jakim terminie właściciel nieruchomości niezamieszkałej może zrezygnować z gminnego systemu odpadowego
 31. Obowiązek wójta/burmistrza/prezydenta informowania o przystąpieniu do przeprowadzenia następnego postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
 32. Ponowne przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do gminnego systemu odpadowego
 33. Określanie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego a nie od powierzchni lokalu mieszkalnego
 34. Nowe przypadki różnicowania stawek opłat w uchwale rady gminy
 35. Czy będzie można różnicować stawki w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym
 36. Nowe zasady określania wysokości opłaty wg metody od zużycia wody – wysokość miesięcznej opłaty
 37. Nowe zasady określania wysokości opłaty za odbiór worków bądź pojemników z odpadami komunalnymi – wysokość miesięcznej opłaty
 38. Nowe zasady określania wysokości należnej opłaty z nieruchomości rekreacyjno –wypoczynkowych lub nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy
 39. Czy właściciele nieruchomości będą mieć obowiązek składania nowych deklaracji o wysokości opłaty
 40. Możliwość rozliczania miesięcznego przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
 41. Uchwała rady gminy w sprawie obowiązku uiszczania opłaty przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
 42. Rezygnacja z ryczałtowego określania wysokości opłaty dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno -wypoczynkowe
 43. Określanie wysokości opłaty dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – za pojemniki bądź worki z odpadami komunalnymi
 44. Nowe maksymalne stawki opłat dla powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego
 45. Nowe maksymalne stawki opłat za pojemnik lub worek z odpadami komunalnymi
 46. Odpowiedzialność wytwórców odpadów komunalnych
 47. Nowa obowiązkowa treść indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych
 48. Nowy obowiązek Wójta/ Burmistrza/ Prezydenta kontroli postanowień indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych
 49. Wezwanie do wprowadzenia zmian w treści umowy indywidualnej zawartej przez właściciela nieruchomości z podmiotem odbierającym odpady komunalne
 50. Wygaśnięcie umowy po bezskutecznym wezwaniu do wprowadzenia zmian i decyzja na wykonanie zastępcze
 51. Przepisy przejściowe
 52. Terminy na podjęcie uchwał przez rady gmin
 53. Termin wejścia w życie nowych przepisów
 54. Inne ciekawe przypadki związane z nowelizacją ustawy śmieciowej.

Osoba prowadząca szkolenie:

Były Sekretarz Gminy Baranów, trener – prowadzący szkolenia. Współpracownik wielu samorządów. jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi; Robert Litwinek przeprowadził najwięcej w Polsce – kilkaset szkoleń dla gmin i związków międzygminnych z tematyki problemów związanych z usuwaniem nieczystości ciekłych oraz przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Duże zmiany w ustawie śmieciowej (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 31.10.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30.10.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń