logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Kontrola gminy w firmach odbierających nieczystości ciekłe i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych

Adresaci:

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi, nieczystościami ciekłymi.

Cel szkolenia:

Na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady kontroli prowadzonej przez pracowników gmin obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, wyposażenia nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz procedury kontroli przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory pism/ oraz adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu.

Program szkolenia:

 1. Jak przeprowadzić kontrolę u właścicieli nieruchomości w zakresie przestrzegania obowiązków ustawowych
 2. Obowiązek kontroli prowadzonej przez wójta/ burmistrza/ prezydenta
 3. Kto przeprowadza kontrolę
 4. Jakie obowiązki właścicieli podlegają kontroli
 5. Czy należy opracować plan kontroli
 6. Zarządzenie w sprawie kontroli
 7. Z jaką częstotliwością należy kontrolować właścicieli nieruchomości
 8. Kontrola nieruchomości należącej do osoby fizycznej a kontrola nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza
 9. Czy kontrole przeprowadza jeden pracownik
 10. Jak ma być treść upoważnienie pracowników przeprowadzających kontrolę
 11. Obowiązek okazania legitymacji służbowej
 12. Czy wcześniej zawiadamiać właścicieli nieruchomości o kontroli
 13. Czy kontrolę należy przeprowadzić na terenie nieruchomości
 14. Czy można kontrole przeprowadzić w siedzibie urzędu gminy/miasta
 15. Czy przy kontroli musi być obecny właściciel nieruchomości
 16. Jak powinna być treść protokołu z przeprowadzonej kontroli
 17. Doręczanie protokołu z kontroli
 18. Wykorzystanie ustaleń kontroli w prowadzonym postępowaniu dowodowym
 19. Czy pracownicy odpowiadają za brak prowadzonych kontroli
 20. Odpowiedzialność finansowa pracowników urzędu za brak kontroli – kary pieniężne
 21. Udział policji w czynnościach kontrolnych
 22. Mandaty karne za nie wykonywanie obowiązków przez właścicieli nieruchomości, kto może nałożyć,
 23. Planowanie kontroli u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 24. Obszary ryzyka naruszenia przepisów przez przedsiębiorców asenizacyjnych – co ma organ gminy kontrolować
 25. Z jaka częstotliwością wójt/ burmistrz / prezydent ma przeprowadzać kontrolę przedsiębiorców asenizacyjnych
 26. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli
 27. Termin wszczęcia kontroli
 28. Oględziny pojazdów – kiedy można przeprowadzić i w jakim czasie
 29. Oględziny z dokumentów
 30. Doręczanie upoważnienia do kontroli
 31. Zmiana osób przeprowadzających kontrolę
 32. Treść upoważnienia dla osób kontrolujących
 33. Obowiązki przedsiębiorcy w trakcie prowadzonej kontroli
 34. Kontrola przeprowadzana w sposób zdalny
 35. Kontrola przeprowadzana w siedzibie gminy
 36. Czynności kontrolne a zakłócanie prowadzonej działalności gospodarczej
 37. Czas trwania kontroli
 38. Przedłużenie czasu wykonywania czynności kontrolnych
 39. Przerwanie czynności kontrolnych
 40. Książka kontroli
 41. Sprzeciw wobec prowadzonych czynności kontrolnych
 42. Protokół kontroli
 43. Porównanie danych w stacji zlewnej
 44. Udział rzeczoznawców i wykorzystanie niezbędnego sprzętu podczas czynności kontrolnych
 45. Uzyskiwanie informacji niezbędnych do kontroli od innych podmiotów i organów
 46. Przesłuchiwanie osób
 47. Kary za utrudnienia przeprowadzonej kontroli
 48. Działalność bez uzyskania zezwolenia – kary
 49. Treść zezwolenia na wykonywanie działalności
 50. Sprawozdania składane przez przedsiębiorców asenizacyjnych
 51. Weryfikacja danych w złożonych sprawozdaniach
 52. Kary pieniężne za brak sprawozdania. Nierzetelne sprawozdanie – kiedy nakładać

Osoba prowadząca szkolenie:

Były Sekretarz Gminy Baranów, trener – prowadzący szkolenia. Współpracownik wielu samorządów. jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi; Robert Litwinek przeprowadził najwięcej w Polsce – kilkaset szkoleń dla gmin i związków międzygminnych z tematyki problemów związanych z usuwaniem nieczystości ciekłych oraz przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Kontrola gminy w firmach odbierających nieczystości ciekłe i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 12.10.2022 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11.10.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń