logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Nowe obowiązki gmin w zakresie usuwania nieczystości ciekłych

Adresaci:

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi, nieczystościami ciekłymi.

Cel szkolenia:

Na szkoleniu zostaną omówione nowe bardzo duże zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie obowiązków gmin dotyczących usuwania nieczystości ciekłych, nowe obowiązki właścicieli nieruchomości i podmiotów prowadzących działalność asenizacyjną.

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy oraz adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu.

Program szkolenia:

 1. Nowe obowiązki w zakresie prowadzenia przez gminę ewidencji danych dotyczących usuwania nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości
 2. Nowy obowiązek sprawozdawczy wójta, burmistrza, prezydenta dotyczący:
  1. Liczby zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;
  2. Liczby właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczbie osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków;
  3. Liczby zawartych umów, o których mowa w art. 6 ust. 1, w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym;
  4. Liczby zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina;
  5. Częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3;
  6. Ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe bytowe oraz przemysłowe;
  7. Ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej;
  8. Stacjach zlewnych, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy nieczystości ciekłe, w postaci wykazu tych stacji;
  9. Liczby przeprowadzonych kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, o których mowa w art. 6 ust. 5a, oraz wynikach tych kontroli.
 3. Gdzie przekazywane będzie sprawozdanie organu wykonawczego gminy
 4. Zmiany w regulaminach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
 5. Nowe obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie umów
 6. Nowy obowiązek prowadzenia przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta kontroli podmiotów w zakresie realizacji obowiązków związanych z usuwaniem nieczystości ciekłych – nowa częstotliwość kontroli
 7. Plan kontroli – co będzie obejmował
 8. Nowy zakres decyzji na wykonanie zastępcze obowiązku
 9. Nowe uchwały w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
 10. Obowiązek dla gminnych jednostek organizacyjnych dostarczania odebranych nieczystości oraz osadów ściekowych do wskazanych oczyszczalni
 11. Zmiany we wnioskach o udzielenie zezwolenia
 12. Wezwanie przedsiębiorcy do zaniechania naruszeń czy też przekazania sprawozdania
 13. Nowa okoliczności determinujące cofnięcie zezwolenia
 14. Nowa treść sprawozdania składanego przez podmiot posiadający zezwolenie
 15. Nowe kary dla podmiotów osiadających zezwolenie
 16. Nowe kary od 10000 zł do 50000 zł dla wójta, burmistrza, prezydenta za brak prowadzonych kontroli właścicieli nieruchomości
 17. Kara grzywny za utrudnienie bądź udaremnienie kontroli
 18. Obowiązek podjęcia przez organ stanowiący gminy nowych uchwał
 19. Wejście w życie nowych przepisów

Osoba prowadząca szkolenie:

Były Sekretarz Gminy Baranów, trener – prowadzący szkolenia. Współpracownik wielu samorządów. jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi; Robert Litwinek przeprowadził najwięcej w Polsce – ponad tysiąc przeprowadzonych szkoleń dla gmin i związków międzygminnych z tematyki problemów związanych z usuwaniem nieczystości ciekłych oraz przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Nowe obowiązki gmin w zakresie usuwania nieczystości ciekłych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 17.10.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16.10.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń