logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Kontrola segregacji odpadów i kompostowania bioodpadów w przypadku korzystania ze zwolnienia w opłacie

To szkolenie już się odbyło.

Adresaci:

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi oraz ochroną środowiska w jednostkach samorządu terytorialnego.

Celem szkolenia jest:

Na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady kontroli prowadzonej przez pracowników gmin u właścicieli nieruchomości w zakresie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zadeklarowanego kompostowania bioodpadów powstających na nieruchomości, wydawania decyzji określających wysokość opłaty podwyższonej za brak segregacji lub stwierdzających utratę prawa do korzystania ze zwolnienia w części z opłaty ze względu na kompostowanie bioodpadów

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory pism/ oraz adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu.

Program szkolenia:

 1. Kto ma obowiązek kontrolować segregacje odpadów komunalnych?
 2. Czy podmiot odbierający odpady komunalne kontroluje sposób segregacji?
 3. Obowiązek segregacji odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości
 4. Czy obowiązek segregacji dotyczy również nieruchomości, które nie są w systemie gminnym?
 5. Jak ustalić zasady segregacji w gminie?
 6. Czy należy określić zasady segregacji – określenie warunków uznania, że odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny – postanowienia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach
 7. Kolor pojemnika/ worka a brak segregacji odpadów
 8. Czy w przypadku przekazania np. papieru w worku bądź pojemniku innym niż koloru niebieskiego, mamy do czynienia z brakiem segregacji odpadów?
 9. Selektywna zbiórka w PSZOKU i na nieruchomości
 10. Jak stwierdzić brak segregacji w przypadku dwóch lub więcej deklaracji z budynku jednorodzinnego?
 11. Brak segregacji w budynkach mieszkalnych wielolokalowych – kto odpowiada, wyjątki?
 12. Brak segregacji na nieruchomościach niezamieszkałych
 13. Stwierdzenie braku segregacji na nieruchomościach rekreacyjnych
 14. Czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej może zadeklarować tylko pojemnik na odpady zmieszane i ewentualnie worek na szkło?
 15. Kontrola segregacji odpadów przez pracowników urzędu gminy/miasta/strażników miejskich
 16. Czy należy zawiadamiać o kontroli
 17. Czy kontrole należy przeprowadzić tylko i wyłącznie w obecności właściciela nieruchomości
 18. Upoważnienia do kontroli, treść – wzór
 19. Legitymacje służbowe do okazania w trakcie kontroli
 20. Jak powinna być treść protokołu z przeprowadzonej kontroli
 21. Doręczanie protokołu z kontroli
 22. Wykorzystanie ustaleń kontroli w prowadzonym postępowaniu dowodowym
 23. Czy pracownicy odpowiadają za brak prowadzonych kontroli
 24. Odpowiedzialność finansowa pracowników urzędu za brak kontroli – kary pieniężne
 25. Udział policji w czynnościach kontrolnych
 26. Mandaty karne za niewykonywanie obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie segregacji odpadów, kto może nałożyć,
 27. Czy segregację odpadów należy kontrolować na terenie posesji?
 28. Odpowiedzialność właściciela nieruchomości za utrudnienia podczas czynności kontrolnych
 29. Czy podmiot odbierający odpady może zostawić odpady, które nie są posegregowane
 30. Jakie obowiązki ma firma odbierająca odpady w zakresie weryfikacji poprawności segregacji odpadów?
 31. Powiadomienie wójta/ burmistrza/ prezydenta przez podmiot odbierający odpady o stwierdzeniu braku segregacji odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości
 32. Jak ma być treść i sposób powiadomienia?
 33. Czy gmina powinna określić sposób powiadomienia o przypadkach braku segregacji?
 34. Jakie czynności, mając na uwadze prawidłowa ocenę sposobu segregacji odpadów powinien podjąć podmiot odbierający odpady komunalne?
 35. Czy należy sporządzić protokół w czasie odbioru odpadów?
 36. Dokumentacja fotograficzna braku segregacji, ważne dane
 37. Ochrona danych osobowych przy stwierdzaniu przestrzegania obowiązku segregacji odpadów
 38. Umowa i siwz a obowiązek powiadomienia wójta/ burmistrza/ prezydenta przez podmiot odbierający odpady o stwierdzeniu braku segregacji
 39. Wszczęcie postępowania w sprawie określenia opłaty podwyższonej za brak segregacji
 40. Dowody w postepowaniu prowadzonym przez organ
 41. Czy należy ponowić powtórzyć czynności kontrolne przed wydaniem decyzji?
 42. Czy decyzja o opłacie podwyższonej może być nałożona już po pierwszym stwierdzeniu braku segregacji odpadów komunalnych
 43. Decyzje o opłacie podwyższonej dla nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i ryczałtowych
 44. Na jaki okres można wydać decyzję na opłatę podwyższoną
 45. Kiedy należy wszcząć postępowanie
 46. Czy wydawać decyzję na każdy miesiąc
 47. Możliwość złożenia korekty deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z decyzja o opłacie podwyższonej
 48. Kto kontroluje segregacje odpadów przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są w systemie gminnym
 49. Sankcje za brak segregacji dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są w systemie gminnym
 50. Wyższa cena za odbiór odpadów przy braku segregacji, jaki obowiązek ma firma odbierająca odpady z posesji, które nie są w systemie gminnym
 51. Jak określić wysokość zwolnienia w części z opłaty w przypadku kompostowania bioodpadów
 52. Czy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji w związku ze zwolnieniem z tytułu kompostowania
 53. Kto może złożyć deklarację z informacją o kompostowaniu bioodpadów
 54. Czy wszystkie nieruchomości mogą być wyposażone w kompostowniki?
 55. Komu przysługuje zwolnienie?
 56. Czy rada gminy musi określić wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnić właścicieli takich nieruchomości, w całości lub w części, z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady?
 57. Czy w interesie gminy jest określanie wymagań dotyczących kompostowania bioodpadów?
 58. Czy właściciel nieruchomości musi kompostować wszystkie bioodpady powstające na terenie nieruchomości?
 59. Informacje zawarte w deklaracji składanej w związku ze zwolnieniem w części z opłaty – co ma być w deklaracji
 60. Kary za nieprawdziwe dane zawarte w deklaracji dotyczące kompostowania bioodpadów
 61. Od którego miesiąca organ ma dokonać odpisu ze względu na kompostowanie bioodpadów?
 62. Do kiedy właściciel nieruchomości może złożyć deklarację na kompostowanie
 63. Kontrola prawdziwości danych dotyczących zwolnienia w związku z kompostowaniem bioodpadów
 64. Czy wójt/ burmistrz/ prezydent ma obowiązek kontrolować dane w deklaracji dotyczące kompostowania
 65. Czy podmiot odbierający odpady komunalne ma kontrolować z jakich nieruchomości oddawane są bioodpady
 66. Czy podmiot odbierający odpady komunalne może otrzymać od gminy dane dotyczące informacji jakie nieruchomości kompostują bioodpady
 67. Informacja podmioty obierającego odpady o odebraniu bioodpadów,
 68. Czy obowiązki informacyjne dotyczące bioodpadów zamieścić w umowie z podmiotem odbierającym odpady na terenie gminy
 69. Czy po złożeniu deklaracji o kompostowaniu, właściciel może oddawać bioodpady
 70. Oddawanie bioodpadów do PSZOK a deklaracja
 71. Weryfikacja z jakich nieruchomości oddawane są do PSZOK- u bioodpady
 72. „Zamknięcie” PSZOKU przed bioodpadami
 73. Oględziny na nieruchomości w razie weryfikacji prawdziwości deklaracji z informacja o kompostowaniu bioodpadów
 74. Kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie kompostowania bioodpadów
 75. Czy można i trzeba wejść na nieruchomość
 76. Kontrola w dniu odbioru odpadów
 77. Upoważnienia pracowników
 78. Dowody w postępowaniu w sprawie stwierdzenia utraty prawa do zwolnienia
 79. Za jaki miesiąc można wydać decyzje i do kiedy obowiązuje
 80. Nowa deklaracja a wcześniejsza deklaracja uwzględniająca zwolnienie z tytułu kompostowania bioodpadów
 81. Kiedy właściciel nieruchomości może złożyć ponowną deklarację na zwolnienie?
 82. Decyzja organu czy nowa deklaracja w przypadku stwierdzenia, że bioodpady nie są kompostowane – ciekawe przypadki

Osoba prowadząca szkolenie:

Były Sekretarz Gminy Baranów, trener – prowadzący szkolenia. Współpracownik wielu samorządów. Jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, przeprowadził kilkaset szkoleń dla gmin, związków międzygminnych oraz jednostek gminnych z tematyki nieczystości ciekłych, egzekucji administracyjnej oraz nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Kontrola segregacji odpadów i kompostowania bioodpadów w przypadku korzystania ze zwolnienia w opłacie (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 26.09.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń