logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Gorący posiłek w szkole - nowe obligatoryjne od 1 września 2022 zadanie dla szkół podstawowych

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad realizacji nowego zadania dla szkół podstawowych wynikającego z obowiązującego od 1 września 2022 roku art. 106a ustawy z 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe, obligującego szkołę do zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenia im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Na szkoleniu omówione zostanie ujęcie nowego zadania w księgowości i sprawozdawczości budżetowej jednostki budżetowej oświaty, z uwzględnieniem rozliczeń w zakresie podatku VAT oraz zasad dot. ustalania, poboru i rozliczania opłat za korzystanie z gorącego posiłku w szkole w świetle przepisów art. 60-67 ustawy o finansach publicznych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dla dyrekcji oraz głównych księgowych i księgowych szkół podstawowych, kierowników i służb finansowo-księgowych zespołów wspólnej obsługi administracyjno-finansowej oświaty prowadzonej w SCUW.

Program nauczania:

 1. Specyfika systemu budżetowego, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej szkół podstawowych jako jednostek budżetowych oświaty, w tym jednostek oświaty dysponujących rachunkiem dochodów własnych oświaty (RDWO) – odpowiedzialność dyrektora szkoły za całość gospodarki finansowej, a prawa i obowiązki głównego księgowego jednostki budżetowej oświaty oraz zasady organizowania i prowadzenia wspólnej obsługi księgowej jednostek budżetowych oświaty w samorządowych centrach usług wspólnych.
 2. Nowe obowiązki od 1 września 2022 roku dot. organizacji żywienia w szkole podstawowej wynikające z art. 1 pkt 40 lit. ”b” i art. 1 pkt 42 ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
 3. Gorący posiłek w szkole w statucie szkoły – catering czy własna kuchnia oraz organizacja miejsca do spożywania posiłku.
 4. Dobrowolność a odpłatność za korzystanie z gorącego posiłku w szkole – zasady ustalania wysokości opłaty za korzystanie z gorącego posiłku w szkole w świetle obowiązującego od 1 września 2022 art. 106a ustawy z 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe i jej art. 106.
 5. „Wsad do garnka/kotła” – co wlicza się, a czego nie wlicza się do opłat za korzystanie z gorącego posiłku w szkole.
 6. Opłaty za korzystanie z gorącego posiłku w szkole a podatek VAT – typowe nieprawidłowości związane z opodatkowaniem VAT opłat za korzystanie z posiłków przez uczniów, nauczycieli, pracowników administracyjnych w świetle interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 10 czerwca 2020 roku.
 7. Opłaty za korzystanie z gorącego posiłku w szkole jako należności publicznoprawne niepodatkowe o których mowa w art. 60-67 ustawy o finansach publicznych i występujące od 1 stycznia 2010 roku zaniedbania w stosowaniu przepisów ustawy o finansach publicznych, w tym w zakresie rozliczania należności i wpłat.
 8. Zakres zastosowania przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisów działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa do opłat za korzystanie z gorącego posiłku w szkole – decyzje a przypisy należności, odsetki, rozliczanie wpłat, umorzenie należności, wpłaty przez osoby „trzecie”, itd..
 9. Ujęcie opłat za korzystanie z gorącego posiłku w szkole w sprawozdaniu RB-27S i w sprawozdaniu RB-N oraz ujęcie wydatków związanych z przygotowaniem posiłku i miejsca do jego spożywania w sprawozdaniu RB-28S.
 10. Opłaty za korzystanie z gorącego posiłku w szkole jako wpływy wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oświaty RDWO w świetle art. 223 ustawy o finansach publicznych – sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków RDWO, wykonywanie dochodów i wydatków oraz specyfika sprawozdania RB-34S.
 11. Opłaty za korzystanie z gorącego posiłku w szkole i koszty związane z przygotowaniem posiłku i miejsca do jego spożywania w sprawozdawczości finansowej szkoły.
 12. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Gorący posiłek w szkole - nowe obligatoryjne od 1 września 2022 zadanie dla szkół podstawowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 10.10.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 09.10.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń