logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Sporządzanie w BDO sprawozdań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 rok

Cele i korzyści szkolenia

Przedstawienie nowego zakresu wniosku o zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, zadań i obowiązków wynikających z prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości odpadów, w tym karty przekazania odpadów komunalnych, zmian w ewidencji odpadów, zbiorczego zestawienia o odpadach.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie w szczególności skierowane do odbierających odpady komunalne, prowadzących PSZOK oraz podmiotów prowadzących zbieranie odpadów stanowiących frakcje odpadów komunalnych

Program szkolenia:

 1. Przygotowanie niezbędnych danych do wypełnienia sprawozdania o odpadach komunalnych.
  • Czy dane zawarte w Kartach ewidencji odpadów w BDO zaciągną się do sprawozdania z automatu.
  • Jakie dane należy przygotować do wypełnienia sprawozdań.
  • Jakie dane prowadzący Instalację Komunalną powinni przekazywać podmiotom odbierającym odpady komunalne, by móc zgodnie z przepisami prawa wypełnić sprawozdanie.
  • Zapisy w umowach z podmiotami, którym przekazujemy odpady do zagospodarowania umożliwiające pozyskanie niezbędnych danych do rzetelnego wypełnienia sprawozdania
  • Pozostałości przetwarzania odpadów komunalnych (191212 – podział na 2 frakcje, do 80 mm i powyżej- jak pozyskać dane).
  • Znaczenie ewidencji odpadów podczas wypełniania sprawozdania w przypadku odbioru/zbierania odpadów które po części mogą być ulegające lub nieulegające biodegradacji.
  • Uprawnienia użytkownika głównego i pośredniego, kto może wypełnić a kto złożyć sprawozdanie.
  • Składanie sprawozdania na podstawie pełnomocnictwa, opłata skarbowa od pełnomocnictwa.
  • Terminy składania sprawozdań za 2021 rok.
 2. Sporządzanie sprawozdań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 rok.
  • Podmioty obowiązane do składania sprawozdań, termin złożenia sprawozdania
  • Jaki typ sprawozdania wybrać, jakie odpady (na podstawie której umowy)

  o i w których działach należy uwzględnić w sprawozdaniu podmiotu odbierającego odpady.

  • Sprawozdania zerowe w BDO – kto powinien je złożyć, czy zawsze należy je złożyć w przypadku podmiotów prowadzących zbieranie odpadów komunalnych innych niż PSZOK- tzw. punkty skupu, o których mowa w art. 9nb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  • Zakres sprawozdania składanego przez podmiot odbierający odpady, prowadzącego PSZOK oraz inne podmioty zbierające odpady komunalne (art. 9nb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – zmiany w sprawozdaniu wynikające z obowiązujących od 1.01.2022 roku zapisów znowelizowanej ustawy.
  • Jakie odpady komunalne zbierane np. w punktach skupu podlegają sprawozdawczości za 2021 rok.
  • Jak i gdzie uwzględnić w sprawozdaniu odpady wysortowane np. ze zmieszanych odpadów komunalnych.
  • Odpady magazynowane.
  • Nazwa i adres instalacji przetwarzania odpadów – na co zwracać uwagę (czy to jest nazwa miejsca prowadzenia działalności), jaką podać nazwę instalacji w przypadku przekazania odpadów poza granice RP.
  • Przekazanie odpadów osobom fizycznym lub odzysk poza instalacjami.
  • W jaki sposób dołączyć wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi zawarte były lub rozwiązane umowy na odbieranie odpadów komunalnych.
 3. Obliczanie wymaganych poziomów za 2021r.
  • Obliczanie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 3 sierpnia 2021 roku w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (przykłady obliczania).
  • Obliczanie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
 4. Składanie sprawozdań za pośrednictwem BDO
  • Potwierdzenie złożenia sprawozdań w terminie – UPO.
  • Jak wykonać korektę sprawozdania – sposób komunikacji z urzędem, problemy.
  • Złożenie sprawozdania w przypadku awarii systemu BDO – jak postępować.
  • Metodyka obliczania wysokości kary za nieosiągnięcie wymaganych poziomów.
  • Sankcje karne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 5. Najważniejsze zmiany przepisów prawa mające znaczenie w gospodarowaniu odpadami komunalnymi
  • Okresy magazynowania opadów.
  • Zmiana zakresu informacji przekazywanych przez prowadzącego Instalację Komunalną.
  • Zmiana definicji odpadów komunalnych, bioodpadów, gospodarowania odpadami
  • Definicja odpadów budowlanych i rozbiórkowych, obowiązek selektywnego zbierania i odbierania oraz wyłączenia.
  • Zmiana niektórych opisów procesów odzysku odpadów.
  • Nowy poziom składowania odpadów
  • Ewidencja produktów przyjętych do ponownego użycia i naprawy.

  Osoba prowadząca szkolenie:

  Główny specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Od wielu lat zajmuje się gospodarką odpadami, weryfikuje przedkładane przez organy gmin sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnym.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Sporządzanie w BDO sprawozdań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 rok (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 24.01.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.01.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń