logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Inwestycje i środki trwałe w jednostkach budżetowych po zmianach klasyfikacji budżetowej

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad finansowania, księgowania i rozliczania środków trwałych w budowie – inwestycji, zasad tworzenia obiektów inwentarzowych środków trwałych realizowanych przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe i pozabudżetowe po zmianach w klasyfikacji budżetowej wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 lipca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z wsteczną mocą w części od 1 stycznia 2022, w części od 12 stycznia 2022, w części od 24 lutego 2022 roku, w części od 23 kwietnia 2022, w części od 28 lipca 2022 i w części od 1 stycznia 2023 (Dz.U. z 27 lipca 2022 poz.1571), z uwzględnieniem zasad rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej obowiązujących w roku 2022 oraz wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 tzw. ESA 2010 i zdefiniowanych tam nakładów brutto na środki trwałe.

Na szkoleniu szczegółowo omówione zostaną zasady wyceny i zasady ewidencji księgowej środków trwałych w budowie (inwestycji) oraz środków trwałych o wartości do i powyżej 10 tys. złotych, z uwzględnieniem przepisów w zakresie podatku CIT i zasad dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych oraz przepisów podatku VAT, w tym dotyczących m.in. stosowania „białej listy” i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

Ponadto na szkoleniu omówione zostaną szczegółowo zasady ewidencji środków trwałych w budowie i środków trwałych w świetle rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem krajowego standardu rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”, którego przyjęcie w jednostce porządkuje sposób księgowania środków trwałych, i prawidłowe zastosowanie paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz wpływa na prawidłową politykę rachunkowości inwestycji środków trwałych na rok 2022.

Na szkoleniu omówione zostaną również zasady wprowadzania danych o umowach inwestycyjnych do nowego rejestru umów oraz typowe niezgodności danych dot. wartości umowy prezentowanych w zaangażowaniu i w rejestrze umów.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dla wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla: ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, zarządów nieruchomościami, jednostek oświaty, jednostek pomocy społecznej, urzędów pracy, sądów, prokuratury, służb mundurowych, wojska, KAS, RIO, NIK, ZUS, KRUS, dysponentów państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

Program nauczania:

 1. Zmiany klasyfikacji budżetowej – cel i zakres zmian klasyfikacji budżetowej w rozporządzeniu Ministra Finansów z 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z wsteczną mocą w części od 1 stycznia 2022, w części od 12 stycznia 2022, w części od 24 lutego 2022 roku, w części od 23 kwietnia 2022, w części od 28 lipca 2022 i w części od 1 stycznia 2023.
 2. Zmiany klasyfikacji budżetowej a źródło finansowania inwestycji – środki na wydatki z budżetu państwa, środki na wydatki z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, środki na wydatki z budżetu środków europejskich, dotacje z budżetu państwa, płatności z budżetu środków europejskich, środki otrzymywane i dotacje od dysponenta państwowego funduszu celowego, Fundusz Przeciwdziałania Covid-19, Fundusz Pomocy Ukrainie, Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Laboratoria Przyszłości, Aktywna Tablica, Zdalna Szkoła, Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg, Krajowy Plan Odbudowy i inne środki budżetowe i pozabudżetowe.
 3. Zakres zastosowania nowych paragrafów dochodów (zmienionych opisów) dla paragrafu: 609, 625, 637, 638, 639, 670, 671, 672 i zmian treści objaśnień do 4 cyfry klasyfikacji budżetowej.
 4. Zakres zastosowania nowych paragrafów wydatków (zmienionych opisów) dla paragrafu: 610, 625, 637, 638, 639, 646, 647, 648, 649, 668, 670, 671, 672 i zmian treści objaśnień do 4 cyfry klasyfikacji budżetowej oraz grup wydatków.
 5. Ustawa PIT, ustawa CIT, ustawa o rachunkowości – inwestycje i środki trwałe w świetle prawa podatkowego i prawa bilansowego.
 6. Ustawa o finansach publicznych a pojęcie inwestycji w ustawie o finansach publicznych i w jej aktach wykonawczych – wydatki bieżące a wydatki majątkowe i problem szczególny związany z szczegółowym sposobem i trybem finansowania inwestycji z budżetu państwa blokującym finansowanie obiektów inwentarzowych o wartości do 10 tys. zł.
 7. Aktywa trwałe a aktywa obrotowe – definicja środków trwałych i definicja środków trwałych w budowie oraz nakładów brutto na środki trwałe w świetle prawa Unii Europejskiej, Dyrektywy 2013/34 oraz standardów statystyki publicznej tzw. ESA 2010.
 8. Krajowy standard rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” i jego zastosowanie w jednostkach sektora finansów publicznych realizujących wydatki i zakupy inwestycyjne – sposób przyjęcia standardu do polityki rachunkowości jednostki po wstecznych zmianach w klasyfikacji budżetowej z lipca 2022 roku.
 9. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016) obowiązująca w roku 2022 – charakterystyka zasad klasyfikowania środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje środków trwałych.
 10. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny inwestycji i środków trwałych obowiązujące w roku 2022 – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej a zasady funkcjonowania konta 080, zasady funkcjonowania kont księgowych: 011, 013, 014, 015, 016, 017 kont: 071, 072, 077 i ich powiązanie z księgami lub kartami inwentarzowymi środków trwałych (analityką).
 11. Szczególna rola paragrafu 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku wpływające na specyficzne ujęcie środków w budżetach gmin, powiatów, województw jako dochodów budżetu i jako przychodów urzędu.
 12. Poważny problem dot. środków trwałych finansowanych z paragrafu 421, 424, 425 i innych paragrafów wydatków bieżących po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, a błędy w stosowaniu obowiązującego od 2001 roku opisu pod paragrafem 614 do paragrafów 605, 607, 611, 613 i paragrafów 606, 608, 612, 614 klasyfikacji budżetowej.
 13. Rozliczanie inwestycji rozumianych jako środki trwałe w budowie na obiekty inwentarzowe – zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i zasady identyfikacji obiektów inwentarzowych stanowiących środki trwałe w roku 2022.
 14. Problem dolnej granicy wartości środków trwałych, zasady jej ustalania (np.100zł, 500zł, 1500zł) oraz typowe nieprawidłowości występujące w praktyce po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w ustawie CIT – mylenie kwoty dolnej wartości środków trwałych z kwotą upoważniającą do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.
 15. Ustalanie wartości początkowej środka trwałego – cena nabycia, koszt wytworzenia a podatek VAT i jego korekty oraz centralne zaopatrzenie i darowizny środka trwałego, a zakres zastosowania konta 800 i 840 do nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych oraz do dotacji inwestycyjnych i płatności, a także do grantów, pożyczek, zaliczek i finansowania zewnętrznego.
 16. Nakłady ponoszone w okresie użytkowania istniejących środków trwałych jako zadania inwestycyjne – rozbudowy, przebudowy, modernizacje, rekonstrukcje, ulepszenia w obcych środkach trwałych i miary wartości użytkowej.
 17. Nakłady ponoszone w okresie użytkowania istniejących środków trwałych jako nakłady bieżące – konserwacje i remonty, remonty bieżące i nadzwyczajne, części.
 18. Amortyzacja środka trwałego i zastosowanie paragrafu 472 klasyfikacji budżetowej do księgowania amortyzacji planowej i amortyzacji jednorazowej.
 19. „Biała lista” podatników VAT oraz zasady funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności MPP w roku 2022 w zakresie inwestycji i środków trwałych określonych w załączniku nr 15 ustawy VAT.
 20. Typowe nieprawidłowości związane z kasowym rozliczeniem wydatków inwestycyjnych po przeksięgowaniu równowartości VAT naliczony podlegający odliczeniu z konta dochodów na konto wydatków – zaniżanie wartości faktycznie kasowo zrealizowanych wydatków inwestycyjnych i błędne zrównanie wydatków kasowo zrealizowanych z wartością środka trwałego w budowie (inwestycji).
 21. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków trwałych jako mienia państwowego lub mienia komunalnego w roku 2022 – bilans i zakres informacji prezentowanych w informacji dodatkowej oraz zakres danych wykazywanych w sprawozdaniu typu „RB”.
 22. Rejestr umów a umowy inwestycyjne – problem niezgodności danych pomiędzy zaangażowaniem, zobowiązaniem, wydatkiem a kwotami prezentowanymi w rejestrze umów.
 23. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Inwestycje i środki trwałe w jednostkach budżetowych po zmianach klasyfikacji budżetowej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 03.10.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 02.10.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń