logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Podatek od środków transportowych od „A” do „Z” w 2022 r.

Cel i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki tego podatku w zakresie „wymiaru”, czynności sprawdzających, księgowania, egzekwowania, pomocy publicznej i ulg w zapłacie w sposób jak najbardziej praktyczny. Główny nacisk zostanie położony na udzielanie odpowiedzi na czacie. Tak więc każdy z uczestników szkolenia będzie miał możliwość zadawania pytań, celem uzyskania odpowiedzi.

Poniżej przedstawiam wybrana pytania z poprzednich spotkań, na które udzielę odpowiedzi, chociażby:

Do materiałów szkoleniowych zostanie dołączonych 10 wzorów pism, a mianowicie:

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla pracowników gminnych organów podatkowych, osób zajmujących się pomocą publiczną.

Program nauczania:

I.WYMIAR PODATKU W TRAKCIE ROKU. OKREŚLANIE PODATNIKA TEGO PODATKU.

 1. Czym jest karta pojazdu i jakie zawiera informacje pomocne dla organu podatkowego? Kiedy wygasa obowiązek wydawania karty pojazdu? UWAGA Zmiana przepisu.
 2. Czy dowód z dokumentu demontażu pojazdu można zastąpić oświadczeniem w celu wyrejestrowania pojazdu? Sprzedający zeznał, iż pojazd został zezłomowany na przełomie 2012/2013. Brak dokumentów potwierdzających ten fakt, co dalej? Uwaga wyrok w tej sprawie.
 3. Jakie instrumenty przysługują organowi, aby wyjaśnić kwestię własności spornych pojazdów?
 4. Jakie dokumenty jednoznacznie wskazują na wygaśnięcie obowiązku podatkowego?
 5. Jak ustalić miejsce zamieszkania podatnika, w sytuacji gdy podatnik kwestionuje ustalenia organu podatkowego w tym zakresie? jakie instrumenty (środki dowodowe) przysługują organowi podatkowego, aby ustalić te fakty? Zmiana siedziby podatnika.
 6. Czy organ podatkowy może występować do US czy ZUS-u z wnioskiem o udostępnienie dokumentów, z których będzie wynikać miejsce zamieszkania podatnika, jakie to będą dokumenty?
 7. Wywóz pojazdu za granicę – kiedy wygasa obowiązek podatkowy? (czy data sprzedaży pojazdu jest tu decydująca czy data wyrejestrowania?). Czy w przypadku sprzedaży pojazdu za granicę koniecznie jest potwierdzenie wyrejestrowana? Podatnik przedłożył fakturę sprzedaży pojazdu i złożył deklarację o wygaśnięciu obowiązku – czy organ powinien sprawdzić czy podatnik przedmiotowy pojazd zgłosił do wydziału komunikacji -wyrejestrował? Podatnik dostarczył zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu czy na tej podstawie może złożyć deklarację o wygaśnięcie obowiązku podatkowego? czy musi dostarczyć organowi podatkowemu jakiś inny dokument dotyczący wyrejestrowania? Jeżeli komornik sprzedał w ciągu roku pojazd, to na kim spoczywa obowiązek złożenia korekty deklaracji – na komorniku czy dotychczasowym właścicielu pojazdu? Wyjazd podatnika za granicę i co dalej?
 8. Czy zmiana adresu i nazwy spółki stwarza obowiązek korekty deklaracji przez podatnika?
 9. Ustalanie podatnika podatku od środków transportowych – problemy w tym zakresie:
  • czy spółka cywilna jest podatnikiem podatku od środków transportowych?,
  • podatnik dokonał czasowego zameldowania w innej gminie na okres dwóch lat. Czy w związku z powyższym ma prawo opłacać podatek w innej gminie? Czy organ podatkowy powinien przeprowadzić postępowanie kontrolne?
  • podatnik zgłasza pojazd do opodatkowania, czy organ ma prawo żądać informacji np. czy podatnik ma żonę, czy pojazd był kupiony z majątku wspólnego, jaka jest praktyka, na jakie przepisy się wtedy powoływać
  • współwłasność pojazdów i problemy z tym związane (np. współwłasność z bankiem, przy czym bank składa deklaracje, a osoba fizyczna, jakie działania powinien podjąć organ podatkowy?
  • ustalanie podatnika przy współwłasności pojazdu i składanie deklaracji przez współwłaścicieli,
  • jak opodatkować pojazd, jeśli właścicielem pojazdu jest firma leasingowa mająca siedzibę za granicą?, – czy leasing pojazdu od podmiotu zagranicznego przenosi obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych?
  • opodatkowanie autobusu szkolnego, stanowiącego własność gminy,
  • co powinien zrobić organ podatkowy, gdy spółka faktycznie nie istnieje, choć formalnie spółka jest nadal właścicielem pojazdów, spółka nie zakończyła spraw, a w starostwie nie wyrejestrowano pojazdów,
  • kto podlega opodatkowaniu, w przypadku gdy jako posiadacz (C.1.1) w dowodzie rejestracyjnym jest wpisana gminna jednostka budżetowa, a jako właściciel (C.2.1) Gmina albo gdy jako posiadacz (C.1.1) i właściciel (C.2.1) wpisana jest gmina, a w adnotacjach gminna jednostka organizacyjna?,
  • rozwód a obowiązek podatkowy (do kiedy ten obowiązek ciąży na obojgu małżonkach, jako współwłaścicielach, a od kiedy na jednym z małżonków – właścicielu pojazdu?),
  • podatnik posiada zaległość z tytułu podatku od środków transportowych? Czy można wezwać do zapłaty małżonka, który nie składał deklaracji ?
  • nieprzerejestrowanie pojazdu a obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych,
  • bank jako współwłaściciel – problemy z tym związane, czy organ może wysłać upomnienie na drugiego współwłaściciela (bank) który złożył deklaracje, mimo że pierwszy współwłaściciel nie złożył deklaracji i nie była wydana decyzja określająca?
  • kto jest podatnikiem w przypadku umowy przywłaszczenia na zabezpieczenie. W dowodzie rejestracyjnym wpisany jako pierwszy jest podatnik, a w adnotacjach urzędowych dowodu rejestracyjnego jako współwłaściciel wpisany jest bank,
  • czy jeżeli przyczepa/naczepa jest zarejestrowana na przedsiębiorstwo, a wykorzystywana jest do działalności rolniczej przez osobę fizyczną, czy podlega wyłączeniu z opodatkowania? Kto powinien składać oświadczenie o wykorzystaniu przedmiotu do działalności rolniczej?,
  • czy faktura jest dokumentem, który potwierdza przejście obowiązku podatkowego?,
  • kto składa deklarację, w przypadku podatnika w upadłości/w restrukturyzacji?,
  • kto jest podatnikiem, w przypadku przekazania pojazdu w użytkowanie?,
  • czy sposób użytkowania pojazdu ma wpływ na obowiązek złożenia deklaracji?,
  • kto jest podatnikiem w wyniku postępowania egzekucyjnego?,
  • czy umowa sprzedaży nie zgłoszona w wydziale komunikacji może skutkować przejściem obowiązku podatkowego?,
  • na kim spoczywa obowiązek podatkowy w przypadku gdy pojazdy zostały zajęte przez komornika?,
  • kto jest podatnikiem w przypadku przewłaszczenie na zabezpieczenie?,
  • kto płaci podatek od pojazdów będących przedmiotem leasingu?,
  • użyczenie (dzierżawa) pojazdu a obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych,
  • czy spółka jawna jest podatnikiem?,
  • czy gminne jednostki organizacyjne opłacają podatek?,
  • współwłasność a obowiązek podatkowy,
  • wyjazd za granicę a obowiązek podatkowy; w tym jak postępować, jeżeli nie jest znane miejsce zamieszkania podatnika, który wyjechał za granicę?

II.WYPEŁNIANIE, SKŁADANIE I WERYFIKACJA DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANPORTOWYCH:

III.PRZEDMIOT OPODATKOWANIA:

IV.KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA

V.Z jakich form pomocy może skorzystać podatnik podatku od środków transportowych w okresie zagrożenia epidemicznego?:

VI.Jakie limity pomocy publicznej obowiązują w podatku od środków transportowych?Procedura realizacji podatku od środków transportowych w okresie zagrożenia epidemicznego:

VII.Zwolnienia w podatku od środków transportowych (pojazdy specjalne).

Kiedy wchodzi w grę zwolnienie ustawowe pojazdów, stanowiących zapasy mobilizacyjne; jakie dokumenty są podstawą zwolnienia? Czy pojazdy należące do jednostek OSP są pojazdami specjalnymi? Jak zweryfikować twierdzenie podatnika, że jego pojazd to pojazd specjalny? Czy betoniarka albo pojazd do przewozu drobiu podlega opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych?

VIII.Właściwość miejscowa organów podatkowych w podatku od środków transportowych.

IX.Pełnomocnictwa w procesie realizacji podatku od środków transportowych.

Czy podatnik podatku od środków transportowych może złożyć pełnomocnictwo w formie elektronicznej do podpisywania deklaracji w tej formie? Czy podatnik może złożyć pełnomocnictwo w formie papierowej do podpisywania deklaracji składanej w formie elektronicznej? Kiedy pełnomocnictwo składane jest samorządowemu organowi podatkowemu, kiedy naczelnikowi urzędu skarbowego, a kiedy Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej? W jaki sposób organ podatkowy weryfikuje podpis pełnomocnika na deklaracji na podatek od środków transportowych złożonej w formie elektronicznej? Czy musi to zrobić?

X.Śmierć podatnika podatku od środków transportowych i co dalej?

XI.Pytania i odpowiedzi.

Osoba prowadząca kurs:

Radca prawny, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Podatek od środków transportowych od „A” do „Z” w 2022 r. (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 03.10.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 02.10.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń