logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Nowe zasady finansowania i rozliczania remontów, inwestycji szkół przedszkoli i placówek oświatowych

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad finansowania, księgowania i rozliczania remontów oraz inwestycji – programów inwestycyjnych ustanawianych przez MEiN w świetle obowiązujących od 27 maja 2022 roku przepisów art. 90x ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty, przepisów art. 75a i 75b ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych oraz nowych przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji.

Na szkoleniu omówione zostaną obowiązujące od 22 lipca 2022 roku szczegółowe kryteria i tryb przyznawania, rozliczania i przekazywania dotacji celowej, o której mowa w art. 75a ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, a także zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie dotacji celowej oraz w sprawozdaniu z wykonania zadania wraz z sposobem rozliczenia udzielonej dotacji celowej. Szczegółowo omówione zostaną zasady ewidencji księgowej remontów i ulepszeń istniejących środków trwałych oraz nowych środków trwałych w budowie (inwestycji), w tym wyposażenia i środków dydaktycznych, a także środków trwałych o wartości do i powyżej 10 tys. złotych wraz z obowiązującymi z wsteczną mocą w części od 1 stycznia 2022, w części od 12 stycznia 2022, w części od 24 lutego 2022 roku, w części od 23 kwietnia 2022, w części od 28 lipca 2022 i w części od 1 stycznia 2023 zmianami klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 27 lipca 2022 poz.1571).

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dla wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oświaty oraz SCUW.

Program nauczania:

 1. Programy inwestycyjne MEiN w świetle obowiązujących od 27 maja 2022 roku przepisów art. 90x ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz przepisów art. 75a i 75b ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.
 2. Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji – wymogi formalne wniosku o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub remontu.
 3. Montaż finansowy i źródła finansowania remontu i inwestycji – planowany zakres rzeczowo-finansowy remontu lub inwestycji szkoły, przedszkola, placówki.
 4. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2022 w szkołach, przedszkolach, placówkach – remonty a inwestycje w świetle prawa podatkowego i prawa bilansowego, nakłady brutto na środki trwałe w świetle dyrektywy 2013/34 i rozporządzenia ESA 2010, rozporządzenie KŚT, ustawa PIT, ustawa CIT, ustawa o rachunkowości.
 5. Ustawa o finansach publicznych a pojęcie inwestycji w ustawie o finansach publicznych i w jej aktach wykonawczych – problem szczególny związany z szczegółowym sposobem i trybem finansowania inwestycji z budżetu państwa blokującym co do zasady finansowanie obiektów inwentarzowych do 10 tys. złotych w rozumieniu nowego rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 roku.
 6. Wydatki bieżące a wydatki majątkowe w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych – problemy z finansowaniem remontów (paragraf 427), problemy z finansowaniem środków dydaktycznych (paragraf 424), problemy z finansowaniem obiektów o wartości do 10 tys. zł (paragraf 421) z wydatków bieżących i rozliczaniem nakładów na efekty i koszty starych i nowych programów MEiN w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
 7. Szczególna rola paragrafu 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w zakresie dotacji i płatności raz ich ujęcia jako dochodów budżetu i jako przychodów urzędu oraz kosztów w jednostkach bezpośrednio realizujących zadania inwestycyjne i remontowe.
 8. Krajowy standard rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” i jego zastosowanie w szkołach, przedszkolach, placówkach – sposób przyjęcia standardu do polityki rachunkowości i zasady ujmowania nakładów jako zwiększenie wartości początkowej nowego lub istniejącego środka trwałego (ulepszenia), lub jako koszty okresu bieżącego (remonty).
 9. Rozliczanie inwestycji rozumianych jako środki trwałe w budowie na obiekty inwentarzowe – zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i zasady identyfikacji obiektów inwentarzowych stanowiących środki trwałe w roku 2022.
 10. Problem dolnej granicy wartości środków trwałych, zasady jej ustalania (np.100zł, 500zł, 1500zł) oraz typowe nieprawidłowości występujące w praktyce związane z kwotą 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.
 11. Ustalanie wartości początkowej środka trwałego – cena nabycia, koszt wytworzenia a podatek VAT i jego korekty oraz centralne zaopatrzenie i darowizny środka trwałego, a zakres zastosowania konta 800 i 840 do nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych oraz do dotacji inwestycyjnych i płatności, a także do grantów, pożyczek, zaliczek i finansowania zewnętrznego.
 12. Rozbudowy, przebudowy, modernizacje, rekonstrukcje – nakłady ponoszone w okresie użytkowania istniejących środków trwałych jako wydatki majątkowe i zadania inwestycyjne, ulepszenia w obcych środkach trwałych, miary wartości użytkowej.
 13. Remonty – konserwacje a remonty, remonty bieżące, remonty nadzwyczajne.
 14. Części zakupione w celu wykorzystania do konserwacji, remontu lub ulepszenia środka trwałego.
 15. Amortyzacja środka trwałego i zastosowanie paragrafu 472 klasyfikacji budżetowej do księgowania amortyzacji planowej i amortyzacji jednorazowej.
 16. VAT, „biała lista” podatników VAT, zasady funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności w roku 2022 – typowe nieprawidłowości związane z kasowym rozliczeniem wydatków po przeksięgowaniu równowartości VAT naliczony podlegający odliczeniu z konta dochodów na konto wydatków i zaniżaniem wartości faktycznie kasowo zrealizowanych wydatków z dotacji budżetowej.
 17. Problem z kwalifikowalnością podatku VAT przy inwestycjach finansowanych z dotacji budżetowych, z dotacji z państwowego funduszu celowego, z płatności z budżetu środków europejskich oraz z środków BGK.
 18. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków trwałych jako mienia państwowego lub mienia komunalnego w roku 2022 – bilans i zakres informacji prezentowanych w informacji dodatkowej oraz zakres danych wykazywanych w sprawozdaniu typu „RB”.
 19. Rejestr umów a umowy inwestycyjne – problem niezgodności danych pomiędzy zaangażowaniem, zobowiązaniem wydatkiem a kwotami prezentowanymi w rejestrze umów.
 20. Program „Inwestycje w oświacie” – inwestycje w szkołach i placówkach nie samorządowych.
 21. Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – specyfika funkcjonowania RFPŁPIS jako środków funduszu Covid w BGK oraz ich ujęcie w budżetach jednostek realizujących zadania inwestycyjne finansowane z funduszu (programu).
 22. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – specyfika funkcjonowania RFIL jako środków funduszu Covid w BGK oraz ich ujęcie w budżetach jednostek realizujących zadania inwestycyjne z RFIL.
 23. Laboratoria Przyszłości – specyfika funkcjonowania LP jako środków funduszu Covid w BGK oraz ich ujęcie w budżetach jednostek realizujących zadania inwestycyjne z LP.
 24. Aktywna Tablica – specyfika funkcjonowania AT jako środków budżetu państwa oraz ich ujęcie w budżetach jednostek realizujących zadania inwestycyjne z AT.
 25. Zmiany klasyfikacji budżetowej z wsteczną mocą oraz ich zastosowanie do rozliczania inwestycji i remontów szkół, przedszkoli i placówek finansowanych m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Krajowego Planu Odbudowy.
 26. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Nowe zasady finansowania i rozliczania remontów, inwestycji szkół przedszkoli i placówek oświatowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 27.09.2022 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.09.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń