logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

RODO w prawie pracy, ZFSS oraz Dyrektywa o ochronie sygnalistów – nowe wyzwania i obowiązki dla działów personalnych w 2022 r

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest w szczególności do osób odpowiedzialnych w organizacjach za obszar ochrony danych osobowych w działach personalnych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

Cel szkolenia

Podczas szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany dt. kodeksu pracy oraz ustawy o ZFŚS wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO oraz zostaną omówione najważniejsze zagadnienia dotyczące dyrektywy o ochronie sygnalistów nakłada szereg nowych obowiązków oraz procedur, które muszą spełnić firmy i instytucje, aby zapewnić prewencję i nadzór nad nadużyciami, nieprawidłowościami oraz ich sygnalizowaniem

Jak wdrożyć krok po kroku postanowienia Dyrektywy o ochronie sygnalistów, nadzorować procesy i dokonać ewaluacji? Praktyczne instrukcje, opracowanie rozwiązań, wdrożenie procedur zgodnie z normami prawa pracy, prawa cywilnego oraz regulacjami RODO

Naszym priorytetem są szkolenia prowadzone w sposób zrozumiały i przejrzysty.

Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej (z możliwością edycji) praktyczne gotowe do natychmiastowego wdrożenia wzory niezbędnych dokumentów i instrukcji.

Program szkolenia:

 1. DYREKTYWA O OCHRONIE SYGNALISTÓW
  1. Omówienie zakresu przedmiotowego Dyrektywy – tzw. minimalne normy ochrony dla osób zgłaszających nieprawidłowości – powiązanie obszarów regulacji z ochroną praw pracowniczych,
  2. Omówienie zakresu podmiotowego Dyrektywy – art. 4 – pracownicy i wykonawcy usług oraz byli pracownicy w związku z postanowieniami ust. 2 art. 4 Dyrektywy,
  3. Zastosowanie Dyrektywy w przypadku osób rekrutowanych – omówienie art. 3 Dyrektywy w związku z naruszeniem zasad dyskryminacji przed zatrudnieniem – ocena ryzyka zbiegu roszczeń,
  4. Jak należy rozumieć i rozróżniać zgłoszenie wewnętrzne, zewnętrzne oraz ujawnienie publiczne?
  5. Przegląd i dostosowanie instrukcji wewnętrznych i zapisów wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy,
  6. Uzasadnione podstawy zgłoszenia i zgłoszenia nieprawdziwe oraz stanowiące nadużycie – interpretacja motywu 32 dyrektywy,
  7. Zgłoszenia wewnętrze i zewnętrze – dostęp do danych dostępnych publicznie i informacji publicznej jako źródło informacji o nieprawidłowościach – instrukcje do wdrożenia – omówienia,
  8. Czy zgłoszenia mogą mieć charakter anonimowy?
  9. Szczególna ochrona stosunku pracy sygnalisty będącego pracownikiem – czy możliwa?, czy wymagana? – interpretacja i zastosowanie motywu 38 Dyrektywny dotyczącego praw pracowniczych,
  10. Tzw. pośrednie i bezpośrednie działania odwetowe w rozumieniu motywu 44 Dyrektywy – formy zabezpieczeń,
  11. Ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienie ryzyka naruszeń w obszarze pracowniczym – lista kontrolna dla działu HR – rekrutacja pracowników, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, relacje z przedstawicielem pracowników lub organizacją związkową,
  12. Zasady równego traktowania w zatrudnieniu – relacja między zgłoszeniem a doświadczeniem niekorzystnego traktowania – interpretacja i wdrożenie motywu 44 Dyrektywy,
  13. Rola związków zawodowych a ochrona przed działaniami odwetowymi w rozumieniu motywu 45 Dyrektywy,
  14. Opracowanie wewnętrznego kanału zgłoszenia – omówienie instrukcji, formy i trybu komunikacji – korzystanie z pierwszeństwa kanału wewnętrznego przed zewnętrznym w rozumieniu motywu 47 Dyrektywy,
  15. Organizacja szkoleń wewnętrznych dla osób odpowiedzialnych za rozpatrywanie zgłoszeń zgodnie z motywem 74 Dyrektywy,
  16. Ochrona danych osobowych – ochrona tożsamości zgłaszającego, świadka, osób trzecich – jak dostosować wewnętrzne procedury dotyczące ochrony danych osobowych do postanowień Dyrektywy?
  17. Przegląd i ewaluacja zgłoszeń, raportowanie zgłoszeń – mechanizmy.
  18. Zabezpieczenie przez naruszeniami relacji interpersonalnych, o których mowa w Dyrektywnie a powiązania z polityką antymobbingową oraz kodeksem etyki – ujednolicenie funkcjonujących do tej pory regulaminów, implementacja nowego słownika – przegląd wzorów,
  19. Metody prowadzenie rejestrów zgłoszeń w zgodności z art. 18 Dyrektywy.
  20. Zakaz działań odwetowych, o których mowa w art. 19 Dyrektywy a zgodności z zasadami prawa pracy – jak zaktualizować treści regulaminu pracy? – odmowa nawiązania stosunku pracy, niekorzystne ukształtowanie warunków pracy i/lub płacy, pominięcie przy awansowaniu, przy dostępie do szkoleń – zgodność z art. 18 (3a), (3b) i (3c) Kodeksu pracy.
 2. OCHRONA DANYCH W ZAKŁADOWYM FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2022R.:
  1. PIT-y wyłącznie do wglądu-stanowisko URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH;
  2. brak zgody na przetwarzanie danych w związku z przyznawaniem świadczeń;
  3. Pisemne upoważnienia do przetwarzania danych dla członków komisji socjalnych w przypadku przetwarzania danych wrażliwych;
  4. Obowiązek dokonywania przez pracodawcę przeglądu danych osobowych zawartych w dokumentacji wytworzonej w ramach prowadzenia Funduszu – nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym, w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania;
  5. Usuwania danych osobowych, których dalsze przechowywanie jest zbędne.
  6. Obowiązek corocznego przeglądu dokumentacji z zakresu ZFŚŚ-coroczny audyt;
  7. Obowiązki informacyjne ZFŚS
 3. RODO W PRAWIE PRACY-WYBRANE ZAGADNIENIA
  1. Zmiana katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika.
  2. Nowe wzory pomocnicze: kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz kwestionariusza osobowego dla pracownika.
  3. Nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku.
  4. Zbieranie informacji o niekaralności kandydatów do pracy.
  5. Przetwarzanie innych, tzw. „danych wrażliwych” kandydatów do pracy.
  6. Zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych, brak zgody lub jej wycofanie, a konsekwencje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.
  7. Informowanie kandydatów do pracy i pracowników o przetwarzaniu ich danych osobowych.
  8. Okoliczności uzasadniające przetwarzanie danych biometrycznych pracowników i zasady ich przetwarzania, wynikające z wprowadzonych przepisów.
  9. Doprecyzowanie zakresu orzeczeń lekarskich, których pracodawca może żądać od osoby przyjmowanej do pracy, zasad przechowywania orzeczeń i skierowań na badania lekarskie oraz trybu ich zwrotu.
  10. Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych pracowników.
  11. Podstawa przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników. Kiedy wymagana jest zgoda kandydata do pracy i pracownika?
  12. Zbieranie danych osobowych w rekrutacji – zakres danych, treść klauzul, przetwarzanie i usuwanie danych rekrutacyjnych.
  13. Możliwość zbierania informacji dotyczących: karalności, skazań, danych biometrycznych.
  14. Dopuszczalność przechowywania określonych dokumentów, m.in.: dowodów osobistych, świadectw pracy, praw jazdy.
  15. Wizerunek pracownika – identyfikatory, newsletter, opublikowanie w zakładzie pracy w celach informacyjnych. Kiedy wymagana jest zgoda pracownika?
  16. Czego nie powinna zawierać lista obecności i gdzie może być przechowywana?
  17. Jakie dane pracowników pracodawca może upubliczniać i przekazywać kontrahentom?
  18. Czy przy danych księgowych potrzeba jest zgoda na przetwarzanie danych?
  19. Udzielanie informacji drogą telefoniczną na temat pracowników
 4. OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZAKRESIE MONITORINGU WIZYJNEGO
  1. Jak zgodnie z prawem stosować monitoring wizyjny?
   • Klauzule informacyjne
   • Zmiany w regulaminie pracy
   • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się pracownika z monitoringiem-część B akt osobowych
  2. Monitoring poczty elektronicznej pracownika- zasady wprowadzeni
  3. Monitorowanie odwiedzanych stron www w czasie pracy
  4. Oprogramowanie „szpiegujące” na komputerze firmowym i prywatnym, wykorzystywanym do celów służbowych.
  5. Systemy zapewniające pracodawcom możliwość kontrolowania osób uprawnionych do wejścia na teren ich lokalu lub uzyskania dostępu do określonych obszarów (karty dostępu, urządzenia mobilne, biometria)
  6. Technologie umożliwiające pracodawcom monitorowanie należących do nich pojazdów (GPS, aplikacje w smartfonach umożliwiające lokalizację pojazdu oraz rejestratory zdarzeń).
 5. REKAPITULACJA
 6. INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z PRELEGENTEM

Osoba prowadząca kurs:

prawnik, trener, konsultant wiodących kancelarii prawnych, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, prawie pracy. Wykładowca, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych w różnych podmiotach. Jest cenionym konsultantem ds. ochrony danych osobowych w uczelniach, jednostkach administracji placówkach oświatowych i medycznych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

RODO w prawie pracy, ZFSS oraz Dyrektywa o ochronie sygnalistów – nowe wyzwania i obowiązki dla działów personalnych w 2022 r (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 14.09.2022 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13.09.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń