logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Podatkowa pomoc publiczna oraz pomoc publiczna w gospodarce nieruchomościami w 2022 r.

Cel szkolenia:

Tematyką szkolenia zostanie objęta podatkowa i niepodatkowa pomoc publiczna w zakresie nieruchomości. Ponieważ wiele zagadnień będzie dotyczyło pomocy de minimis, a ta dominuje w obszarze podatków lokalnych, stąd też szkolenie adresowane jest również do tych z Państwa, którzy zajmują się podatkową pomocą publiczną. Obszarem szkolenia objęte zostaną ustawy podatkowe, ale też ustawa o gospodarce nieruchomościami czy ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czy ustawa covidowa w kontekście nieruchomości. Dodatkowo zostanie omówiona najnowsza problematyka pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy, jak również planowane zmiany w pomocy publicznej w 2022 r. Uczestnik szkolenia zostanie wyposażony w kompleksowe i praktyczne informacje o stosowaniu przepisów o pomocy publicznej na 2022 r. Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów gmin i powiatów, a także gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych, w tym pracowników początkujących, jak i tych z doświadczeniem, pragnących uporządkować, usystematyzować zdobytą dotychczas wiedzę i doświadczenie.

Wspólnie przeanalizujemy zagadnienia, takie jak przykładowo:

Program szkolenia:

 1. Przesłanki i pojęcie pomocy publicznej. Pojęcie przedsiębiorcy. Przypadki, w których organ podatkowy zwolniony jest z badania przesłanek występowania pomocy de minimis.
 2. Linia orzecznicza TSUE w wybranych aspektach udzielania wsparcia; Zastosowanie Komunikatu Komisji Europejskiej z lipca 2016 r. w sprawie pojęcia pomocy publicznej w gminnej praktyce (kiedy, czy zamieszczać informacje o tym Komunikacie w decyzji?); Rodzaje działalności (usługi) pozbawione wpływu na wymianę handlową, a w konsekwencji udzielenie wsparcia, które nie stanowi pomocy de minimis (przykłady badania warunku wpływu na wymianę handlową).
 3. Stosowanie pomocy publicznej w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Pojęcie nieruchomości.
 4. Kiedy najem i dzierżawa nieruchomości gminnych stanowi pomoc publiczną. Jak ją wyliczyć?
 5. Sprzedaż nieruchomości a pomoc publiczna.
 6. Rozłożenie na raty ceny zakupu nieruchomości a pomoc publiczna.
 7. Rozłożenie na raty opłaty, obliczanie EDB. Aktualizacja opłaty rocznej – czy jej brak może stanowić pomoc publiczną?
 8. Ustalenie innego terminu opłaty za użytkowanie wieczyste a pomoc publiczna.
 9. Wynajem nieruchomości – czy to działalność gospodarcza?
 10. Stosowanie pomocy publicznej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:
  • pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
  • w jakich przypadkach należy zastosować przepisy o pomocy publicznej?
  • kto jest beneficjentem pomocy publicznej?
  • jak prawidłowo wyliczyć wartość pomocy de minimis?,
  • wyłączenia od stosowania trybu pomocowego,
  • kiedy bonifikata będzie stanowiła pomoc publiczną?,
  • dzień udzielenia pomocy,
  • dopłaty przy przekroczeniu limitu pomocy de minimis,
  • jak obliczyć wysokość dopłaty?, – spółdzielnia mieszkaniowa a pomoc publiczna,
  • wydawanie zaświadczenia,
  • ustalenie innego terminu wniesienia opłaty przekształceniowej a pomoc de minimis,
  • rozłożenie na raty opłaty przekształceniowej a pomoc de minimis,
  • obniżona opłata za uzyskanie prawa własności gruntu a pomoc de minimis.
  • procedura związana z udzielaniem pomocy publicznej w związku z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i dodatkowe wyjaśnienia,
  • sprzedaż gruntu publicznego a pomoc de minimis,
  • odpłatność za przekształcenie – określenie wysokości opłat przekształceniowych,
  • bonifikaty,
  • dzień udzielenia pomocy,
  • dopłaty przy przekroczeniu limitu pomocy de minimis,
  • pomoc udzielana spółdzielniom mieszkaniowym.
  • nabycie prawa użytkowania wieczystego na rynku wtórnym.
  • wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie z urzędu, bez dopłaty.
  • wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na wniosek, bez dopłaty.
  • zastosowanie dopłaty przy przekroczeniu limitu pomocy de minimis.
  • identyfikacja działalności gospodarczej w odpowiednich rejestrach.
  • postępowanie przy lokalach użytkowych.
  • postępowanie przy lokalach mieszkalnych.
  • działalność gospodarcza niezarejestrowana.
  • sprzedaż nieruchomości przez pierwszego właściciela przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie.
  • wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na wniosek przedsiębiorcy będącego właścicielem gruntu/lokalu,
  • czy zgodnie z art. 15ja lub art. 15jca ustaw o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych możliwe jest umorzenie opłaty rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego?
  • czy możliwe jest umorzenie opłaty rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego?
  • czy podmiot, który już zapłacił opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 r. w pełnej wysokości, może skorzystać z prawa do pomniejszenia opłaty za rok 2020?
  • w jaki sposób obliczyć pomniejszenie opłaty rocznej z tytuły użytkowania wieczystego w 2021 r. zgodnie z art. 15jca ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
  • czy w wykazie osób fizycznych i prawnych należy ująć osoby, które otrzymały ulgę w postaci bonifikaty w opłacie przekształceniowej?
  • czy w przypadku przekroczenia pomocy de minimis, przy sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, należy wydać decyzję administracyjną o dopłacie?
 11. Opłata planistyczna a pomoc publiczna.
 12. Powiązanie gminy ze spółką z o.o. (nie komunalna) – czy może w ogóle występować?
 13. Udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych
 14. Ustalenie stopy referencyjnej
 15. Przeliczanie pomocy publicznej na wartość dotacji brutto.
 16. Procedura ubiegania się o pomoc, w tym:
  • jak prawidłowo wypełnić formularz informacji o pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis oraz formularz informacji o pomocy de minimis oraz zaświadczenia o pomocy de minimis?,
  • kiedy korygujemy zaświadczenia?,
  • jakich dokumentów żądamy przed udzieleniem pomocy de minimis (oświadczenia, zaświadczenia, sprawozdania); kiedy beneficjent dołącza sprawozdanie finansowe i za jaki okres?
  • jakich dokumentów żądamy przed udzieleniem pomocy covidowej?
 17. Sprawozdania w zakresie pomocy publicznej (SHRIMP i SRPP). Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.
 18. Jawność informacji o udzielonej pomocy. Obowiązki organu podatkowego – terminy i zasady.
 19. Pomoc do kwoty 500.000 euro.
 20. Orzecznictwo w zakresie pomocy publicznej.
 21. Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie pomocy publicznej w gminach. Przyklady nieprawidłowości.
 22. Spółka cywilna czy wspólnicy spółki cywilnej a pomoc publiczna; zaświadczenia w przypadku spółki cywilnej.
 23. Regionalna pomoc inwestycyjna w latach 2022 – 2027. Zakaz jej udzielania w sektorze transportu i związanej z nim infrastruktury.
 24. Mapa pomocy regionalnej do 31 grudnia 2021 r. i od 1 stycznia 2022 r.
 25. Elementy wniosku o pomocy regionalnej.
 26. Nowe Wytyczne KE w sprawie regionalnej pomocy państwa, które obowiązują w latach 2022 – 2027 i które są być podstawą przyjęcia tzw. ogólnopolskiego programu pomocy dla gmin. Inwestycja na rzecz nowej działalności a obszar w regionach „c”.
 27. Nowe rozporządzenie w sprawie mapy pomocy regionalnej na lata 2022 – 2027.
 28. Nowy ogólnopolski program pomocy regionalnej dla gmin obowiązujący do 2027 r.
 29. Nowelizacja rozporządzenia KE nr 651/2014 w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej.
 30. Zmiany w zakresie intensywności pomocy publicznej, a także obszary wykluczone?
 31. Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej.
 32. Dzień udzielenia pomocy w przypadku zwolnienia z podatku uchwałą rady gminy.
 33. Czy zakup gruntu i prace przygotowawcze to koszty kwalifikowane (pomoc regionalna).
 34. Zwolnienie nieruchomości gminnych przekazanych GOPS.
 35. Pomoc państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy. Jaki to rodzaj pomocy. Omówienie Tymczasowych ram kryzysowych.
 36. System udostępniania danych o pomocy publicznej SUDOP – czym jest, kto może z niego korzystać i od kiedy?
 37. Pomoc publiczna w rolnictwie:
  • sposób postępowania w związku z wyczerpaniem limitu krajowego?,
  • aplikacja, w tym najczęstsze błędy,
  • w jaki sposób odzyskujemy hasło dostępu do aplikacji w przypadku braku odpowiedzi na reset hasła?, w jaki sposób „Superużytkownik” może zmienić swoje dane w aplikacji SRPP; czy można utworzyć dodatkowego użytkownika aplikacji SRPP?, kto może dokonywać korekt wprowadzonych i zatwierdzonych decyzji w aplikacji System Rejestracji Pomocy Publicznej?, w jaki sposób zaraportować sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej w przypadku gdy decyzja została wydana dla kilku osób?,
  • programy pomocowe w rolnictwie,
  • czym jest pomoc de minimis w rolnictwie,
  • kiedy rolnik jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów unijnych?
  • jakich dokumentów żądać od podatnika w przypadku udzielenia zwolnienia z tytułu zakupu gruntów, z tytułu ulgi inwestycyjnej?,
  • kumulacja pomocy rolniczej i nierolniczej.
 38. Co dalej z pomocą de minimis w rolnictwie? Równoległe obowiązywanie dwóch limitów de minims w rolnictwie. Czym jest limit sektorowy?
 39. Postępowanie organu podatkowego z wnioskami podatników w sprawie o ulgę bądź zwolnienie z podatku rolnego w przypadku przekroczenia ogólnokrajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie – możliwe warianty w tym zakresie – ćwiczenia.
 40. Jak prawidłowo uzasadnić odmowę udzielenia zwolnienia/ulgi w związku z wyczerpaniem limitu pomocy de minimis; jakie należy podać przepisy w podstawie prawnej decyzji?
 41. Rozpoczęcie, zawieszenie i wyrejestrowanie działalności gospodarczej a pomoc publiczna. Upadłość i likwidacja przedsiębiorcy.
 42. Pomoc covidowa, w tym:
  • ulgi w zapłacie w związku z decyzją Komisji Europejskiej z 13 listopada 2020 r. – warunki udzielania ulg na podstawie Ordynacji podatkowej (dopuszczalne formy pomocy, przesłanki tej pomocy),
  • decyzja Komisji Europejskiej z 16 grudnia 2020 r. w zakresie pomocy publicznej, skutki dla gmin tej decyzji,
  • programy pomocowe w podatku od nieruchomości,
  • kumulacja pomocy udzielanej w ramach sekcji 3.1. i 3.9.,
  • relacja pomocy covidowej z pomocą de minimis,
  • formularz informacji dotyczący pomocy covidowej – na czym polega pomoc covidowa? Na czym polegają uproszczenia?, omówienie formularza,
  • kolejne zmiany Tymczasowych ram Komisji Europejskiej i konsekwencje tych zmian w udzielaniu pomocy,
  • czym są sekcje Tymczasowych ram, zasady kumulacji pomocy covidowej, pomoc covidowa a pomoc de minimis/de minimis w rolnictwie,
  • wykazywanie pomocy covidowej w sprawozdawczości, kody sprawozdawcze, dzień udzielenia pomocy Sprawozdawanie pomocy w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz podatków od środków transportowych na podstawie uchwał rad gmin.
 43. Sprawozdawczość SHRIMP – najczęstsze błędy.
  • w jaki sposób skorygować sprawozdanie w przypadku, gdy nastąpiło zmniejszenie wartości pomocy?,
  • jaki sposób skorygować sprawozdanie w przypadku, gdy nastąpił całkowity zwrot pomocy otrzymanej przez beneficjenta?,
  • 7 – dniowy termin na przesłanie każdego przypadku pomocy,
  • korekty w aplikacji SHRiMP,
  • w jaki sposób można wydrukować przesłane sprawozdania?,
  • czym jest „użytkownik pomocniczy” – SHRIMP,
 44. Kiedy udzielone zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowi pomoc de minimis a kiedy pomoc de minimis w rolnictwie na przykładzie spółdzielni rolników.
 45. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla żłobków i klubów dziecięcych a pomoc publiczna.
 46. Stopa bazowa (UWAGA NOWA) i stopa dyskontowa.
 47. Zmiany w ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 48. Uwaga! Planowane zmiany w pomocy publicznej, w tym w zakresie sprawozdawczości, a także nowy formularz informacji w zakresie pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (projekt) i nowy formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis w rolnictwie (projekt).
 49. Kumulacja limitów pomocy de minimis w transporcie, w rolnictwie i w podatku od nieruchomości, jak ustalać te limity?
 50. Optymalizacja ściągania podatków – czy ją stosować?
 51. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – ćwiczenia. Jakich dokumentów żądać w przypadku wniosku podatnika o umorzenie zaległości w podatku rolnym/od nieruchomości/od środków transportowych? Co w sytuacji gdy wartość ulgi pomocowej przekracza dopuszczalny limit? Uwaga! Zmiana dotychczasowej linii orzeczniczej.
 52. Jak liczyć wartość pomocy w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, jeśli tylko część nieruchomości jest opodatkowana stawką maksymalną? Jak liczyć wartość pomocy w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, jeśli nieruchomość stanowi współwłasność dwóch lub więcej przedsiębiorców, małżonków?
 53. Pomoc udzielana klubom sportowym, zakładom opieki zdrowotnej, instytucjom kultury, na prowadzenie cmentarza, na działalność sportową, a także pomoc udzielana spółdzielniom mieszkaniowym, parafiom, ochotniczym strażom pożarnym, zakładom pracy chronionej.
 54. Pytania i odpowiedzi.

Osoba prowadząca kurs:

radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Podatkowa pomoc publiczna oraz pomoc publiczna w gospodarce nieruchomościami w 2022 r. (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 29.08.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28.08.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń