logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

„Wywłaszczenie” przez ograniczenie korzystania z nieruchomości w trybie art. 124 i nast. ustawy o gospodarce nieruchomościami. Praktyka, orzecznictwo, poglądy organów kontroli

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Celem szkolenia jest przybliżenie aktualnej problematyki związanej ograniczeniem korzystania z nieruchomości poprzez zezwolenie na realizację inwestycji sieciowych wbrew woli właściciela oraz konsekwencjami takiej decyzji po stronie organu i po stronie właścicielskiej. Webinarium będzie prowadzone w oparciu o najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i sądów powszechnych

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu, realizujących czynności zastrzeżone dla starosty wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, ale również do pracowników urzędów tych gmin, które prowadzą lub zamierzają prowadzić inwestycje w ramach których może być konieczne ograniczanie korzystana z nieruchomości prywatnych.

Program nauczania:

 1. Wprowadzenie
  • Kompetencje starosty w obszarze ograniczania korzystania z nieruchomości – kompleksowe omówienie i zestawienie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustaw szczególnych.
  • Umiejscowienie art. 124 u.g.n. i następnych w systemie gospodarowania nieruchomościami oraz cel i charakter tych przepisów w zakresie wpływu organów władzy publicznej na korzystanie z nieruchomości prywatnych.
 2. Zastosowanie art. 124 u.g.n. w praktyce funkcjonowania organu
  • Przesłanki ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości przez starostę, oraz wyłączenia i ograniczenia w zastosowaniu przepisu;
  • Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji starosty – w jakich przypadkach nie ma podstaw do jego nadawania (przestawienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych);
  • Podmiot wnioskujący o zezwolenie na zakładanie i przeprowadzenie ciągów i urządzeń oraz jego uprawnienia i obowiązki;
  • Przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego. Czy starosta może być adresatem żądań i roszczeń właściciela?
 3. Czasowe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na podstawie władztwa administracyjnego – odrębności, szczególne regulacje i wymogi formalne nałożone na organ
  • Zobowiązanie właściciela do udostępnienia nieruchomości celem wykonania konserwacji i remontów sieci oraz usuwania awarii;
  • Zobowiązanie do udostępnienia nieruchomości celem zakładania elementów trakcji, znaków i sygnałów drogowych oraz ciągów pieszych;
 4. Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej wnioskiem o zezwolenie na zakładanie i przeprowadzenie ciągów lub urządzeń
  • Rokowania poprzedzające ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości – w jaki sposób powinny być przeprowadzone i jakie dokumenty winny być dołączone do wniosku o wydanie decyzji ograniczającej korzystanie z nieruchomości?
  • Pozorność rokowań jako podstawa zaskarżenia decyzji organu – przedstawienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych;
  • Przesłanka uniemożliwienia dalszego prawidłowego korzystania z nieruchomości w sposób dotychczasowy oraz jej aktualna interpretacja w praktyce działania organów oraz w orzecznictwie.
  • Odszkodowanie jako wynagrodzenie za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości – przedstawienie podstawowych zasad ustalania odpowiedzialności właściwych organów oraz miarkowania świadczeń.
  • Roszczenie o wykup nieruchomości oraz sposób jego realizacji przez właściciela i warunki skuteczności.

  Osoba prowadząca szkolenie:

  doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

„Wywłaszczenie” przez ograniczenie korzystania z nieruchomości w trybie art. 124 i nast. ustawy o gospodarce nieruchomościami. Praktyka, orzecznictwo, poglądy organów kontroli (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 15.09.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.09.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń