logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Praktyczne problemy w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem ostatniej nowelizacji ustawy „śmieciowej”

Cel i korzyści ze szkolenia:

Szkolenie zostało podzielone na trzy bloki tak aby jak najlepiej zobrazować Państwu temat dotyczący trudności z zakresu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podczas pierwszej części prowadząca omówi w praktyczny sposób problematykę obejmującą między innymi nowe uchwały rady gminy, które dotyczą określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czy zróżnicowania stawek opłat; kryzys migracyjny w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, a system gospodarowania odpadami; maksymalne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czy decyzje o opłacie podwyższonej. Następnie zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące składania deklaracji, zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przesłanek do umorzenia zaległości opłaty, czy terminu przedawnienia opłat. W części końcowej objaśnione zostaną zagadnienia dotyczące egzekucji administracyjnej.

Do materiałów szkoleniowych dołączony zostanie:

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla pracowników gminnych organów podatkowych, związków międzygminnych, zajmujących się konstruowaniem uchwał „śmieciowych”, wymiarem i windykacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Program nauczania:

I BLOK:

1.Nowe uchwały rady gminy ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

2.Kryzys migracyjny w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie a system gospodarowania odpadami, w tym: czy osoby przybywające z Ukrainy należy ująć w deklaracji?; czy rada gminy może wprowadzić zwolnienie z opłaty dla uchodźców? Czy rada gminy może podwyższyć stawki opłaty osobie, jeśli poweźmie informację, że ta zakwaterowała uchodźców w swoim domku letniskowym?

3.Czy dopuszczalne jest finansowanie z bieżących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwrotu nadpłat za lata poprzednie powstałych w wyniku stwierdzenia nieważności aktu prawnego, stanowiącego podstawę do naliczenia tych opłat?

4.Określanie wysokości opłaty dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – za pojemniki bądź worki z odpadami komunalnymi.

5.Maksymalne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Maksymalne stawki opłat dla powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Maksymalne stawki opłat za pojemnik lub worek z odpadami komunalnymi.

6.Nowe deklaracje o wysokości opłaty składane przez wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe, terminy na składanie nowych deklaracji o wysokości opłaty.

7.Jakie dane mają być ujawnione w nowych deklaracjach?

8.Stosowanie przepisów ustawy w zakresie obowiązku składania nowych lub zmienionych deklaracji przez właściciela lokalu lub inną osobę, której służy tytuł prawny do lokalu w budynku wielolokalowym, lub osobę faktycznie zamieszkującą lub użytkującą ten lokal.

9.Decyzje organu w przypadku braku złożenia nowych deklaracji.

10.Wyjście właściciela nieruchomości niezamieszkałej z systemu gospodarowania.

11.Decyzja o opłacie podwyższonej w przypadku oddawania przez właściciel nieruchomości pozostającej w systemie gminnym odpadów niesegregowanych, jaka wysokość opłaty w treści decyzji

II BLOK:

1.Kto składa deklarację „śmieciową”? Czy w deklaracji należy wpisać osoby zameldowane, czy faktycznie zamieszkujące? Co to znaczy „mieszkaniec”?

2.Zakaz składania deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątki od zasady.

3.Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zawiadomienie o wysokości opłaty.

4.Określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w decyzji w przypadku niezłożenia deklaracji.

5.Okres obowiązywania opłaty z deklaracji o wysokości opłaty i z decyzji o wysokości opłaty.

6.Określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

7.Deklaracja i decyzja jako podstawa do dokumentowania przypisu i odpisu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Inne dowody księgowe służące dokumentowaniu odpisu opłat. Postępowanie w przypadku braku deklaracji. Zawiadomienie o zmianie stawki.

8.Zapłata opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej. Postępowanie dowodowe. Przesłanki umorzenia zaległości opłaty.

9.Termin do złożenia deklaracji. Terminy zapłaty. Zapłata przez inne osoby niż zobowiązany. Zarachowanie wpłaty.

10.Nadpłata opłaty. Kiedy należy wydać decyzję w sprawie nadpłaty?

11.Termin przedawnienia opłaty. Jak liczyć termin przedawnienia?

12.Zgony, złożenie deklaracji po terminie 14 dni, kiedy nie stwierdzić nadpłaty, od jakiego miesiąca ma być przypis – przypadki, jak ma postąpić organ?

III BLOK. Egzekucja administracyjna:

1.Działania informacyjne wierzyciela

2.Kierowanie tytułu wykonawczego na należność wynikającą z deklaracji i decyzji.

3.Czy można wszcząć egzekucją bez uprzedniego doręczenia upomnienia?

4.Wzór upomnienia.

5.Rodzaje tytułów wykonawczych?

6.Kiedy egzekucja opłaty śmieciowej jest obowiązkowa, a kiedy nie?

7.Czy doręczenie upomnienia przerwie bieg terminu przedawnienia?

8.Czy upomnienie należy doręczyć małżonkowi zobowiązanego?

9.Doręczanie upomnień poza granice RP i poza granice UE. Doręczanie upomnień, gdy dłużnik się wyprowadził.

10.Zasady przedawniania kosztów upomnienia. Czy można umorzyć koszty upomnienia?

11.Obowiązki wierzyciela wynikające z art. 32aa ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

12.O jakich zdarzeniach należy informować organ egzekucyjny? Czy zawiadomienie można wysłać przez aplikację e-TW?

13.Co zrobić gdy upływa termin przedawnienia, a zaległość jest jeszcze w egzekucji?

14.Co zrobić z zaległością przedawnioną?

15.Czy hipoteka i zastaw skarbowy chronią przed przedawnieniem?

16.Zasady przerwania i zawieszenia biegu terminu przedawnienia, sporządzenie dokumentu informującego o przedawnieniu).

Osoba prowadząca kurs:

Radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Praktyczne problemy w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem ostatniej nowelizacji ustawy „śmieciowej” (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.09.2022 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.09.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń