logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Jak napisać PLAN KONT na rok 2022 – ujednolicenie dokumentacji opisującej przyjęte zasady księgowań organ/urząd/jednostka

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad tworzenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości oraz zasady grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności danej jednostki na rok 2022 w celu ujednolicenia księgowań pomiędzy organem budżetowym (finansowym), urzędem i jednostką wykonującą budżet.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie online 4 godzinne dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, gmin, powiatów, województw, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów pracy, ministerstw i urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej, inspekcji i inspektoratów, sądów i prokuratury, krajowej administracji skarbowej, wojska i służb mundurowych, dysponentów państwowych funduszy celowych i rachunków dochodów własnych oraz centrów usług wspólnych, a także organów kontroli państwowej.

Program nauczania:

 1. Charakterystyka systemu finansów publicznych obowiązującego w toku 2022 – powiązanie organ/urząd/jednostka.
 2. Wymogi formalno-prawne dokumentacji systemu rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych i kompetencje kierownika jednostki.
 3. Zasady grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności i kompetencje kierownika jednostki nadrzędnej i zarządu (wójta, burmistrza, prezydenta) jednostki samorządu terytorialnego.
 4. Zasady określania roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych.
 5. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w 2022 roku.
 6. Wynik finansowy a wynik wykonania budżetu – zasady ustalania wyniku finansowego dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Zasady ustalania wyniku finansowego dla jednostek budżetowych z lub bez rachunku dochodów własnych oświaty. Zasady ustalania wyniku finansowego dla jednostek budżetowych obsługujących dysponenta państwowego funduszu celowego oraz jednostek budżetowo lub pozabudżetowo ujmujących środki państwowego funduszu celowego. Zasady ustalania wyniku finansowego samorządowych zakładów budżetowych. Zasady ustalania nadwyżki środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych. Zasady ustalania nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową. Zasady ustalania wyniku wykonania budżetu.
 7. Wykaz kont księgi głównej – ewidencji syntetycznej dla organu finansowego, organu podatkowego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych.
 8. Wykaz obligatoryjnych kont księgi głównej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych gmin, powiatów, województw – zakładowy plan kont i zasady grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności urzędów, SCUW, oświaty, pomocy społecznej, żłobków, zarządów dróg, zarządów nieruchomości, gospodarki komunalnej i innych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
 9. Wykaz obligatoryjnych kont księgi głównej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych jednostki nadrzędnej, dysponenta II stopnia i dysponenta III stopnia środków budżetu państwa – zakładowy plan kont i zasady grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej, KAS, sądów, prokuratury, wojska, policji, straży granicznej, służb specjalnych i innych państwowych jednostek budżetowych oraz dysponentów państwowych funduszy celowych.
 10. Przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych na kontach księgi głównej organu finansowego, organu podatkowego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych w roku 2022.
 11. Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych – ewidencji analitycznej i powiązanie kont analitycznych z kontami księgi głównej dla organu finansowego, organu podatkowego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych.
 12. Wykaz ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych.
 13. Opis systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji.
 14. Wykaz przyjętych uproszczeń w roku 2022 – wyjaśnienie dlaczego nie można uznać za nieistotne to co w sumie jest istotne.
 15. Wykaz operacji gospodarczych, które mogą być dokumentowane dowodami zastępczymi.
 16. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Poziomy istotności, kwota dolna wartości środków trwałych oraz wykaz środków trwałych, których odpisów amortyzacyjnych dokonywać się będzie w sposób uproszczony – jednorazowo.
 17. Przyjęte zasady ewidencji, rozliczania i kalkulacji kosztów w ramach rozwiązań dopuszczonych ustawą.
 18. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji oraz zasady zdalnej inwentaryzacji w okresie zagrożenia epidemicznego w roku 2022.
 19. Wykaz przyjętych do stosowania krajowych standardów rachunkowości oraz stanowisk Komitetu Standardów Rachunkowości.
 20. Zasady ochrony danych.
 21. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Jak napisać PLAN KONT na rok 2022 – ujednolicenie dokumentacji opisującej przyjęte zasady księgowań organ/urząd/jednostka (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 27.01.2022 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.01.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń