logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Wymiar i pobór opłaty za przedszkole samorządowe – od decyzji do tytułu wykonawczego

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, którym powierzono obowiązki wierzyciela w zakresie dochodzenia należności pieniężnych oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego i egzekucyjnego w zakresie opłat za przedszkole. Szkolenie jest także dedykowane pracownikom samorządowych organów egzekucyjnych.

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i swobodnego poruszania się w obszarze procedur administracyjnych obowiązujących w administracji publicznej oraz omówienie praktycznych problemów związanych z postępowaniem administracyjnym m.in. na podstawie aktualnego orzecznictwa. Szkolenie zwraca szczególną uwagę na nowe zasady ogólne postępowania administracyjnego oraz nowe i zmodyfikowane instytucje procedury administracyjnej, w kontekście konieczności egzekucyjnego dochodzenia zaległych opłat za przedszkole.

Istotnym elementem przedmiotowego szkolenia jest omówienie zasad związanych z wymiarem i poborem opłat za przedszkole oraz z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego.

Program nauczania:

 1. Wymiar opłaty za przedszkole.
  1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego.
  2. Strona postępowania. Opiekun prawny, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy.
  3. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
  4. Postępowanie dowodowe.
  5. Protokoły, adnotacje i metryka sprawy administracyjnej;
  6. Zapoznanie się aktami sprawy przed wydaniem decyzji.
  7. Decyzja administracyjna, podstawa prawna i elementy składowe decyzji. Czy inny dokument można uznać za decyzję administracyjną.
  8. Doręczenia pism w postępowaniu, z uwzględnieniem ustawy o doręczeniach elektronicznych.
  9. Metryka sprawy administracyjnej.
 2. Preferencje w spłacie opłaty za przedszkole.
  1. Wniosek o ulgę w spłacie.
  2. Postępowanie dowodowe w sprawie ulgi.
  3. Decyzja administracyjna w sprawie ulgi – podstawa prawna i elementy takiej decyzji.
  4. Metryka sprawy administracyjnej.
 3. Prawa i obowiązki wierzyciela należności pieniężnej w rozumieniu rozporządzenia „wierzycielskiego”. Obowiązki i uprawnienia wierzyciela publicznoprawnego po dniu 20 lutego 2021 roku.
 4. Wszystko o upomnieniu. Kiedy należy wystawić upomnienie na opłatę za wychowanie przedszkolne / kto ponosi koszty doręczenia upomnienia / ile wynoszą koszty przedawnienia / kiedy koszty stają się wymagalne / czy koszty upomnienia można umorzyć / na jakich zasadach następuje przedawnienie kosztów. Zmiana wysokości kosztów upomnienia od 13 października 2021 roku.
 5. Upoważnienie.
  1. Upoważnienia z ustaw ustrojowych.
  2. Upoważnienia z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
  3. Upoważnienia w myśl standardów kontroli zarządczej.
  4. Upoważnienia w myśl standardów INTOSAI.
 6. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
  1. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
  2. Tytuł wykonawczy / jakie wzory obowiązują,
  3. Formy komunikacji w relacji wierzyciel – organ egzekucyjny.
  4. Rodzaje tytułu wykonawczego;
  5. Dokumenty towarzyszące tytułowi wykonawczemu.
 7. Odpowiednie, czyli jakie stosowanie przepisów działu III Ordynacji podatkowej.
 8. Opłata za przedszkola a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Osoba prowadząca:

absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: „skarbowość i podatki”; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” Oraz cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Wymiar i pobór opłaty za przedszkole samorządowe – od decyzji do tytułu wykonawczego (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 07.09.2022 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.09.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń