logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Podatek od środków transportowych w 2022 roku Wymiar i pobór podatku od środków transportowych

Uczestnicy szkolenia:

Pracownicy urzędów gmin i urzędów miast, którym powierzono obowiązki w zakresie postępowań związanych z podatkiem od środków transportowych oraz osoby zainteresowane przedmiotowym tematem.

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia kompleksowej wiedzy w zakresie podatku od środków transportowych, jako jednego z istotnych źródeł dochodów gminy. Przedstawienie problematyki wymiaru i poboru podatku od środków transportowych w 2022 roku. Przeanalizowaniu zostaną poddane poszczególne kwestie w zakresie tego podatku utrudniające prowadzenie postępowań, w tym także w zakresie unikania opodatkowania przez właścicieli środków transportowych.

Program nauczania:

 1. Ogólne zasady opodatkowania podatkiem od środków transportowych.
 2. Zakres opodatkowania.
 3. Przedmiot opodatkowania podatkiem od środków transportowych.
 4. Podatnicy podatku od środków transportowych.
 5. Powstanie i wygaśniecie obowiązku podatkowego.
 6. Stawki podatku w roku 2022 r.
 7. Deklaracje podatkowe.
 8. Wymiar podatku od środków transportowych.
 9. Zwrot podatku – przewozy kombinowane.
 10. Zwolnienia w podatku od środków transportowych.
 11. Zagadnienia szczególne:
  • Przyczepa związana wyłącznie z działalnością rolniczą;
  • Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu;
  • Pojazdy specjalne / specjalizowane, jak to ustalić?;
  • Zasady dokumentowania w podatku od środków transportowych;
  • Współwłasność środka transportowego oraz odpowiedzialność solidarna;
  • Obowiązek podatkowy w przypadku przeniesienia własności środka transportu;
  • Nieistnienie środka transportowego a wygaśniecie obowiązku podatkowego (zasady dokumentowania);
  • Pojazd w dyspozycji komornika;
  • Bank jako podatnik podatku od środków transportowych;
  • Kradzież pojazdu a jego opodatkowanie;
  • Śmierć właściciela pojazdu a obowiązek w podatku;
  • Zasady ustalania rat podatku i terminów płatności w przypadku powstania obowiązku podatkowego w trakcie roku.
  • Wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku;
  • Właściwość miejscowa organu podatkowego w przypadku zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania w trakcie roku podatkowego.
 12. Postępowanie podatkowe w sprawie podatku od środków transportowych:
  • Czynności sprawdzające;
  • Przesłanki do wszczęcia postępowania;
  • Postępowanie dowodowe, rodzaje dowodów istotnych dla tego postępowania.

  Osoba prowadząca:

  absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: „skarbowość i podatki”; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” Oraz cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Podatek od środków transportowych w 2022 roku Wymiar i pobór podatku od środków transportowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 05.09.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 04.09.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń