logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Środki covidowe i środki budżetowe w jednostkach realizujących zadania inwestycyjne

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad finansowania inwestycji realizowanych przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe i pozabudżetowe z środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z uwzględnieniem zasad rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej obowiązujących w roku 2022.

Na szkoleniu szczegółowo omówione zostaną zasady wyceny i zasady ewidencji księgowej środków trwałych w budowie (inwestycji) oraz środków trwałych o wartości do i powyżej 10 tys. złotych, z uwzględnieniem przepisów w zakresie podatku VAT, w tym dotyczących m.in. stosowania „białej listy” i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

Ponadto na szkoleniu omówione zostaną szczegółowo zasady ewidencji środków trwałych w budowie i środków trwałych w świetle rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem krajowego standardu rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”, który wpływa na sposób księgowania środków trwałych, i prawidłowe zastosowanie paragrafów 421, 472, 605, 606 (i innych) klasyfikacji budżetowej oraz wpływa na prawidłową politykę rachunkowości inwestycji środków trwałych na rok 2021.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dla wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla: ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, zarządów nieruchomościami, jednostek oświaty, jednostek pomocy społecznej, urzędów pracy, sądów, prokuratury, służb mundurowych, wojska, KAS, RIO, NIK, ZUS, KRUS, dysponentów państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

Program nauczania:

 1. Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 – co to za środki oraz specyfika funkcjonowania środków funduszu Covid w BGK wraz z ich ujęciem w budżetach jednostek realizujących zadania inwestycyjne i bieżące.
 2. Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – specyfika funkcjonowania RFPŁPIS jako środków funduszu Covid w BGK oraz ich ujęcie w budżetach jednostek realizujących zadania inwestycyjne finansowane z funduszu (programu).
 3. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – specyfika funkcjonowania RFIL jako środków funduszu Covid w BGK oraz ich ujęcie w budżetach jednostek realizujących zadania inwestycyjne z RFIL.
 4. Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg 2021/2022 – zasady gospodarowania środkami państwowego funduszu celowego w roku 2021 oraz ich zmiany na rok 2022 na środki funduszu Covid w BGK.
 5. Ustawa o finansach publicznych a pojęcie inwestycji w ustawie o finansach publicznych i w aktach wykonawczych – problem szczególny związany z szczegółowym sposobem i trybem finansowania inwestycji z budżetu państwa blokującym finansowanie obiektów inwentarzowych do 10 tys. zł.
 6. Ustawa PIT, ustawa CIT, ustawa o rachunkowości – inwestycje w świetle prawa podatkowego i prawa bilansowego.
 7. Dotacje bieżące a dotacje majątkowe, problem z finansowaniem obiektów o wartości do 10tys. zł z wydatków bieżących, dotacje inwestycyjne a płatności z budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne – podstawowe pojęcie i zasady wykonywania oraz rozliczania dotacji i płatności, finansowanie budżetowe a finansowanie zewnętrzne inwestycji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych.
 8. Aktywa trwałe a aktywa obrotowe – definicja środków trwałych i definicja środków trwałych w budowie oraz nakładów na środki trwałe w świetle Dyrektywy 2013/34 oraz ESA 2010.
 9. Krajowy standard rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” i jego zastosowanie w jednostkach sektora finansów publicznych realizujących wydatki inwestycyjne – sposób przyjęcia standardu do polityki rachunkowości.
 10. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016) obowiązująca w roku 2021 – charakterystyka zasad klasyfikowania środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje środków trwałych.
 11. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2021 w jednostkach sektora finansów publicznych realizujących zadania inwestycyjne.
 12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – zasady funkcjonowania konta 080, kont księgowych: 011, 013, 014, 015, 016, 017 kont: 071, 072, 077 i ich powiązanie z księgami lub kartami inwentarzowymi.
 13. Szczególna rola paragrafu 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku – dotacje, płatności, RFIL, RFRD, KPO i ich ujęcie w budżetach gmin, powiatów, województw jako dochodów budżetu i jako przychodów urzędu oraz ujęcie inwestycji w jednostkach bezpośrednio realizujących zadania inwestycyjne.
 14. Klasyfikacja budżetowa w praktyce – wydatki bieżące a wydatki majątkowe w ustawie o finansach publicznych: czy z wydatków bieżących można finansować środki trwałe o wartości do 10 tys./sztuka/obiekt po zmianie ESA 95 na ESA 2010.
 15. Problem środków trwałych finansowanych z paragrafu 421, 424, 425 i innych paragrafów wydatków bieżących po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, a zasady stosowania paragrafów 605, 607, 611, 613 i paragrafów 606, 608, 612, 614 klasyfikacji budżetowej w roku 2021.
 16. Rozliczanie inwestycji rozumianych jako środki trwałe w budowie na obiekty inwentarzowe – zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i zasady identyfikacji obiektów inwentarzowych stanowiących środki trwałe w roku 2022.
 17. Problem dolnej granicy wartości środków trwałych, zasady jej ustalania (np.100zł, 500zł, 1500zł) oraz typowe nieprawidłowości występujące w praktyce związane z kwotą 3,5 tys. zł po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.
 18. Ustalanie wartości początkowej środka trwałego – cena nabycia, koszt wytworzenia a podatek VAT i jego korekty oraz centralne zaopatrzenie i darowizny środka trwałego, a zakres zastosowania konta 800 i 840 do nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych oraz do dotacji inwestycyjnych i płatności, a także do grantów, pożyczek, zaliczek i finansowania zewnętrznego otrzymanego w ramach KPO.
 19. Rozbudowy, przebudowy, modernizacje, rekonstrukcje – nakłady ponoszone w okresie użytkowania istniejących środków trwałych jako zadania inwestycyjne, ulepszenia w obcych środkach trwałych, miary wartości użytkowej.
 20. „Biała lista” podatników VAT oraz zasady funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności MPP w roku 2022 w zakresie inwestycji i środków trwałych określonych w załączniku nr 15 ustawy VAT.
 21. Typowe nieprawidłowości związane z kasowym rozliczeniem wydatków inwestycyjnych po przeksięgowaniu równowartości VAT naliczony podlegający odliczeniu z konta dochodów na konto wydatków – zaniżanie wartości faktycznie kasowo zrealizowanych wydatków inwestycyjnych (majątkowych) i ich błędne zrównanie z wartością środka trwałego w budowie (inwestycji). Koszty i przychody finansowania zewnętrznego środka trwałego oraz nakłady ponoszone w okresie jego użytkowania – ulepszenia, konserwacje, remonty, części zamienne w roku 2022.
 22. Problem z kwalifikowalnością podatku VAT przy inwestycjach finansowanych z dotacji budżetowych, z dotacji z państwowego funduszu celowego, z płatności z budżetu środków europejskich oraz z środków BGK.
 23. Amortyzacja środka trwałego i zastosowanie paragrafu 472 klasyfikacji budżetowej do księgowania amortyzacji planowej i amortyzacji jednorazowej.
 24. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków trwałych jako mienia państwowego lub mienia komunalnego w roku 2021/2022 – bilans i zakres informacji prezentowanych w informacji dodatkowej oraz zakres danych wykazywanych w sprawozdaniu typu „RB”.
 25. Zadania, przykłady, odpowiedzi na pytania, dyskusja.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Środki covidowe i środki budżetowe w jednostkach realizujących zadania inwestycyjne (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 26.01.2022 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.01.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń