logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Nowe obowiązki gmin, jednostek komunalnych oraz pozostałych podmiotów wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Adresaci:

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi.

Cel szkolenia:

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem nowelizacji jest dostosowanie polskiego prawa do wymagań dyrektywy ws. oczyszczania ścieków komunalnych. Ustawa wprowadza zmiany do następujących aktów prawnych: ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Program szkolenia:

 1. Zmiana definicji, w tym definicji nieczystości ciekłych
 2. Zmiany zapisów dotyczące aglomeracji
  • wyznaczania aglomeracji
  • zasady i termin znoszenie istniejących aglomeracji
 3. Uzgodnienia aglomeracji z Wodami Polskimi -sposób postępowania
 4. Wymagane ankiety i sprawozdania KPOSK
  • wypełnianie ankiety
  • analiza sprawozdania
  • wezwanie do korekty sprawozdania
  • poprawność i rzetelność danych w ankietach i sprawozdaniach
 5. Kontrola spełniania wymagań przez oczyszczalnię ścieków ze względu na możliwość przyjmowania przez nią ścieków do punktu zlewnego
  • jednostki kontrolujące
  • skutki niespełnienia wymagań
 6. Obowiązki prowadzących oczyszczalnie ścieków i administrujących kanalizacje.
 7. Nowe obowiązki sprawozdawcze gminy dot. gospodarowania nieczystościami ciekłymi
 8. Prowadzenie kontroli przez wójta/burmistrza/prezydenta
  • plany kontroli- nowy obowiązek
  • kontrola przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych
  • pozyskiwanie informacji o ilości ścieków skierowanych do punktu zlewnego
 9. Termin i zakres dostosowania uchwał rady gminy do zmian prawnych
 10. Nowe administracyjne kary pieniężne
  • za jakie przewinienia kary są nakładane
  • kto nakłada karę
  • wysokość administracyjnej kary pieniężnej
  • kary nakładane na gminę
  • kary nakładane na podmiot komunalny
  • kary na opróżniającego zbiorniki bezodpływowe
 11. Dyskusja

Osoba prowadząca szkolenie:

Wieloletni pracownik instytucji samorządowych i rządowych (w tym kontrolnych) oraz podmiotów gospodarczych zajmujący się tematyką gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, opłat za korzystanie ze środowiska itp. Ekspert szeroko rozumianej gospodarki odpadami. Uczestnik posiedzeń Senackiej Komisji Ochrony Środowiska. Piastowała także funkcję sekretarza grupy roboczej – gospodarka odpadami działającej przy Głównym Dyrektorze Ochrony Środowisk. Konsultant doboru technologii i przetwarzania odpadów, w tym odpadów komunalnych. Osoba weryfikująca wnioski w zakresie gospodarki odpadami, opłaty produktowej. Wieloletni doświadczony wykładowca.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Nowe obowiązki gmin, jednostek komunalnych oraz pozostałych podmiotów wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 01.09.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31.08.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń