logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Zasady rachunkowości instytucji kultury jako jednostki sektora finansów publicznych – typowe nieprawidłowości w zakresie ustalania wyniku finansowego i rozliczania dotacji bieżących

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością instytucji kultury w zakresie obowiązujących w roku 2022 zasad rachunkowości PIK i SIK jako jednostki sektora finansów publicznych, zasad ustalania wyniku finansowego oraz rozliczenia dotacji podmiotowych i celowych.

Na szkoleniu omówione zostaną zasady ujmowania dotacji na koncie 800, 840, 760/740 (720, 700) i ich prawidłowe rozliczanie w celu prawidłowego ustalenia wyniku finansowego. Okazuje się bowiem, iż znaczna część IK wszystkie otrzymane dotacje ujmuje na koncie 740, czym przyczynia się go wykazania „kreatywnego” wyniku finansowego za dany rok, gdyż IK finansowane głównie z dotacji nie powinny prezentować zysku w świetle zasad normujących rachunkowość IK.

Omówione zostaną również przepisy ustawy o finansach publicznych w zakresie rachunkowości PIK i SIK oraz procedury planowania i wykonywania planu finansowego instytucji kultury obowiązujące w roku 2022, który nie powinien być jedynie planem „czwórkowo-siódemkowym”, lecz planem „kasowo-memoriałowym” zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i tzw. notą budżetową na rok 2022/2023.

Dodatkowo na szkoleniu omówione zostaną zasady funkcjonowania nowego rejestru umów od roku 2024 w świetle art. 34a i art. 34b ustawy o finansach publicznych

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dla państwowych i samorządowych instytucji kultury, dla organizatorów oraz SCUW obsługujących SIK.

Program nauczania:

 1. Zasady rachunkowości i polityka rachunkowości PIK i SIK na rok 2022 jako jednostki sektora finansów publicznych – zasada kasowa i zasada memoriału a zasada współmierności oraz ich zastosowanie w praktyce.
 2. Plan finansowy IK i jego związek z prawidłowo prowadzoną rachunkowością IK jako jednostki sektora finansów publicznych – jakie zasady i jakie konta powinny być uwzględnione w procedurze budżetowej IK.
 3. Druk PF-OSPR i jego zastosowanie w planowaniu budżetowym PIK na rok 2022/2023 oraz problem braku druku planistycznego dla SIK – plan finansowy w układzie memoriałowym, plan finansowy w układzie kasowym, dane uzupełniające, informacje nt. nakładów na aktywa trwałe / środków na wydatki majątkowe, dane statystyczne.
 4. Dotacje a płatności i zasady ich rozliczania – dotacje z budżetu państwa i płatności z budżetu środków europejskich a dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 5. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów, dotacje podmiotowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji a płatności oraz ich ujęcie jako przychodów IK ujmowanych odpowiednio na koncie 800, 840, 760 (740/720/700).
 6. Specyfika gospodarowania środami BGK funduszu przeciwdziałania Covid-19 i Funduszu Pomocy Ukrainie niebędących ani dotacją ani subwencją.
 7. Aktywa trwałe i aktywa obrotowe w IK, wydatki bieżące a wydatki majątkowe – problem z finansowaniem tzw. niskocennych środków trwałych (amortyzowanych jednorazowo) z dotacji podmiotowej.
 8. Kasowe dochody i wydatki budżetowe w IK – definicja, dochody i wydatki bieżące a dochody i wydatki majątkowe majątkowe, zasady wyceny i zasady księgowania kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków w IK, w tym z uwzględnieniem podatku VAT, rozliczanie kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków w ramach planu kasowego IK.
 9. Przychody i koszty księgowe IK oraz ich grupowanie – definicja, zasady wyceny i zasady księgowania, zasady ustalania i zasady księgowania przychodów i kosztów działalności operacyjnej podstawowej, działalności operacyjnej pozostałej, w tym działalności nadzwyczajnej, działalności finansowej i ich powiązanie z wynikiem finansowym oraz podatkiem CIT, rozliczanie osiągniętych przychodów i kosztów w ramach planu memoriałowego IK.
 10. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów – rozliczenia międzyokresowe przychodów oraz czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, rezerwy w IK.
 11. Koszty i przychody odnoszone bezpośrednio na fundusz – zakres zastosowania konta 800 w zakresie niepodlegających amortyzacji planowej i jednorazowej aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie w IK.
 12. Dotacje budżetowe i środki pozabudżetowe z funduszu przeciwdziałania Covid-19 i Funduszu Pomocy w księgowości IK – kiedy konto 800, kiedy 840 a kiedy 760.
 13. Zasady ustalania wyniku finansowego – typowe błędy IK w zakresie zasad ustalania wyniku finansowego wynikające z błędnego ujęcia wszystkich dotacji na koncie 740 (lub innym podobnym).
 14. Sprawozdania RB-Z i RB-N w IK po zmianach obowiązujących w roku 2022.
 15. Sprawozdanie finansowe IK – uzgodnienia obrotów i sald danych księgowych dla potrzeb sprawozdania finansowego i informacji dodatkowej.
 16. Jak zbudować plan kont dla SIK obsługiwanych przez SCUW – jakie konta planu kont dla jednostek budżetowych pozwalają prowadzić łatwą i rzetelną księgowość SIK w roku 2022.
 17. Pojęcie rejestru umów: art. 34a i odpowiedzialność wynikająca z art. 34b ustawy o finansach publicznych – zmiany terminu wdrożenia CRU dla IK na rok 2024.
 18. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zasady rachunkowości instytucji kultury jako jednostki sektora finansów publicznych – typowe nieprawidłowości w zakresie ustalania wyniku finansowego i rozliczania dotacji bieżących (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 12.09.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11.09.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń