logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Rozrachunki w sprawozdaniu budżetowym i finansowym za rok 2021

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową w zakresie księgowego zamknięcia roku i ustalenia stanu rozrachunków w jednostkach budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 roku. Na szkoleniu omówione zostaną przepisy ustawy o finansach publicznych, przepisy ustawy o rachunkowości, a także rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U z 2017 pozycja 1911 z p.zm.) oraz stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami (Dz.Urz.MF z 7 sierpnia 2019 poz.83). Omówione zostaną również problemy związane z rozrachunkami i podatkiem VAT, a szczególnie dziwne interpretacje MF i KRRIO, z których wynika iż należności miałyby być prezentowane w kwotach netto, a zobowiązania w kwotach brutto lub bez podlegającego odliczeniu podatku VAT wraz z ich ujęciem w sprawozdaniach typu „RB”.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie online dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, dysponentów państwowych funduszy celowych.

Program nauczania:

 1. Zasady funkcjonowania kont rozrachunkowych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – konta aktywów, konta pasywów, konta aktywno-pasywne, ustalanie obrotów i sald.
 2. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej a podział ksiąg rachunkowych na księgi organu finansowego, księgi organu podatkowego oraz księgi jednostek wykonujących budżet i ich wzajemne powiązania w roku 2021.
 3. Cel i zakres stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami i jego zastosowanie w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych – podstawowe definicje.
 4. Wycena rozrachunków z kontrahentami na dzień ich ujęcia w księgach rachunkowych jednostek budżetowych.
 5. Wycena rozrachunków z kontrahentami na dzień bilansowy – rozrachunki w walucie polskie i w walucie obcej.
 6. Przedpłaty na dostawę dóbr i świadczenie usług – otrzymanie i przekazanie przedpłaty w jednostce budżetowej.
 7. Zmniejszenie ceny (rabaty) – rabaty transakcyjne, rabaty potransakcyjne, prerabaty, skonto.
 8. Odsetki – zasady naliczania odsetek z tytułu transakcji zakupu-sprzedaży.
 9. Kary umowne.
 10. Wycena rozrachunków z kontrahentami na dzień rozliczenia (uregulowania) należności/zobowiązań – rozliczenie środkami pieniężnymi, rozliczenie w dobrach lub usługach, rozliczenie w drodze kompensaty.
 11. Inwentaryzacja rozrachunków z kontrahentami za rok 2021 i jej rozliczenie.
 12. Problem szczególny 1 – rozrachunki z kontrahentami a podatek VAT w jednostkach budżetowych w świetle pism i stanowisk MF i KR RIO.
 13. Problem szczególny 2 – rozrachunki z kontrahentami w świetle ustawy o finansach publicznych: należności cywilnoprawne a należności publicznoprawne niepodatkowe.
 14. Problem szczególny nr 3 – zobowiązanie a zaangażowanie: czy obrót konta 998 może wykazywać stan rozrachunków na moment podpisania umowy?
 15. Powiązanie danych księgowych w zakresie rozrachunków z kontrahentami z poszczególnymi sprawozdaniami typu „RB” i ze sprawozdaniem finansowym za rok 2021 – obroty i salda a kwoty nominalne, kwoty brutto i ich prawidłowe ujęcie w sprawozdawczości budżetowej i finansowej za rok 2021.
 16. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Rozrachunki w sprawozdaniu budżetowym i finansowym za rok 2021 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 21.01.2022 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.01.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń