logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Letnie warsztaty inwestycji i środków trwałych

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad finansowania, księgowania i rozliczania środków trwałych w budowie – inwestycji realizowanych przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe i pozabudżetowe po zmianach w klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem zasad rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej obowiązujących w roku 2022 oraz wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 tzw. ESA 2010.

Na szkoleniu szczegółowo omówione zostaną zasady wyceny i zasady ewidencji księgowej środków trwałych w budowie (inwestycji) oraz środków trwałych o wartości do i powyżej 10 tys. złotych, z uwzględnieniem przepisów w zakresie podatku VAT, w tym dotyczących m.in. stosowania „białej listy” i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

Ponadto na szkoleniu omówione zostaną szczegółowo zasady ewidencji środków trwałych w budowie i środków trwałych w świetle rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem krajowego standardu rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”, którego przyjęcie w jednostce porządkuje sposób księgowania środków trwałych, i prawidłowe zastosowanie paragrafów 218, 421, 424, 425, 472, 605, 606, 609, 610 (i innych) klasyfikacji budżetowej oraz wpływa na prawidłową politykę rachunkowości inwestycji środków trwałych na rok 2022.

Na szkoleniu omówione zostaną również zasady wprowadzania danych o umowach inwestycyjnych do nowego rejestru umów oraz typowe niezgodności danych dot. wartości umowy prezentowanych w zaangażowaniu i w rejestrze umów.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dla wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla: ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, zarządów nieruchomościami, jednostek oświaty, jednostek pomocy społecznej, urzędów pracy, sądów, prokuratury, służb mundurowych, wojska, KAS, RIO, NIK, ZUS, KRUS, dysponentów państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

Program nauczania:

 1. Źródło finansowania inwestycji: Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 – co to za środki oraz specyfika funkcjonowania środków funduszu Covid w BGK wraz z ich ujęciem w budżetach jednostek realizujących zadania inwestycyjne i bieżące.
 2. Źródło finansowania inwestycji: Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – specyfika funkcjonowania RFPŁPIS jako środków funduszu Covid w BGK oraz ich ujęcie w budżetach jednostek realizujących zadania inwestycyjne finansowane z funduszu (programu).
 3. Źródło finansowania inwestycji: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – specyfika funkcjonowania RFIL jako środków funduszu Covid w BGK oraz ich ujęcie w budżetach jednostek realizujących zadania inwestycyjne z RFIL.
 4. Źródło finansowania inwestycji: Laboratoria Przyszłości – specyfika funkcjonowania LP jako środków funduszu Covid w BGK oraz ich ujęcie w budżetach jednostek realizujących zadania inwestycyjne z LP.
 5. Źródło finansowania inwestycji: Aktywna Tablica – specyfika funkcjonowania AT jako środków budżetu państwa oraz ich ujęcie w budżetach jednostek realizujących zadania inwestycyjne z AT.
 6. Źródło finansowania inwestycji: Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg 2021/2022 – zasady gospodarowania środkami państwowego funduszu celowego w roku 2022.
 7. Ustawa o finansach publicznych a pojęcie inwestycji w ustawie o finansach publicznych i w aktach wykonawczych – problem szczególny związany z szczegółowym sposobem i trybem finansowania inwestycji z budżetu państwa blokującym finansowanie obiektów inwentarzowych do 10 tys. zł.
 8. Ustawa PIT, ustawa CIT, ustawa o rachunkowości – inwestycje w świetle prawa podatkowego i prawa bilansowego.
 9. Dotacje bieżące a dotacje majątkowe, problem z finansowaniem obiektów o wartości do 10 tys. zł z wydatków bieżących, dotacje inwestycyjne a płatności z budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne – podstawowe pojęcie i zasady wykonywania oraz rozliczania dotacji i płatności, finansowanie budżetowe a finansowanie zewnętrzne inwestycji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych.
 10. Aktywa trwałe a aktywa obrotowe – definicja środków trwałych i definicja środków trwałych w budowie oraz nakładów brutto na środki trwałe w świetle Dyrektywy 2013/34 oraz standardów ESA 2010.
 11. Krajowy standard rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” i jego zastosowanie w jednostkach sektora finansów publicznych realizujących wydatki inwestycyjne – sposób przyjęcia standardu do polityki rachunkowości.
 12. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016) obowiązująca w roku 2022 – charakterystyka zasad klasyfikowania środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje środków trwałych.
 13. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2022 w jednostkach sektora finansów publicznych realizujących zadania inwestycyjne.
 14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – zasady funkcjonowania konta 080, kont księgowych: 011, 013, 014, 015, 016, 017 kont: 071, 072, 077 i ich powiązanie z księgami lub kartami inwentarzowymi.
 15. Szczególna rola paragrafu 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku – dotacje, płatności, RFIL, RFRD, KPO i ich ujęcie w budżetach gmin, powiatów, województw jako dochodów budżetu i jako przychodów urzędu oraz ujęcie inwestycji w jednostkach bezpośrednio realizujących zadania inwestycyjne.
 16. Klasyfikacja budżetowa w praktyce – wydatki bieżące a wydatki majątkowe w ustawie o finansach publicznych: czy z wydatków bieżących można finansować środki trwałe o wartości do 10 tys./sztuka/obiekt po zmianie ESA 95 na ESA 2010.
 17. Problem środków trwałych finansowanych z paragrafu 218, 421, 424, 425 i innych paragrafów wydatków bieżących po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, a zasady stosowania paragrafów 605, 607, 611, 613 i paragrafów 606, 608, 612, 614 klasyfikacji budżetowej oraz paragrafów 609 i 610 w roku 2022.
 18. Rozliczanie inwestycji rozumianych jako środki trwałe w budowie na obiekty inwentarzowe – zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i zasady identyfikacji obiektów inwentarzowych stanowiących środki trwałe w roku 2022.
 19. Problem dolnej granicy wartości środków trwałych, zasady jej ustalania (np.100zł, 500zł, 1500zł) oraz typowe nieprawidłowości występujące w praktyce związane z kwotą 3,5 tys. zł po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.
 20. Ustalanie wartości początkowej środka trwałego – cena nabycia, koszt wytworzenia a podatek VAT i jego korekty oraz centralne zaopatrzenie i darowizny środka trwałego, a zakres zastosowania konta 800 i 840 do nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych oraz do dotacji inwestycyjnych i płatności, a także do grantów, pożyczek, zaliczek i finansowania zewnętrznego.
 21. Rozbudowy, przebudowy, modernizacje, rekonstrukcje – nakłady ponoszone w okresie użytkowania istniejących środków trwałych jako zadania inwestycyjne, ulepszenia w obcych środkach trwałych, miary wartości użytkowej.
 22. „Biała lista” podatników VAT oraz zasady funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności MPP w roku 2022 w zakresie inwestycji i środków trwałych określonych w załączniku nr 15 ustawy VAT.
 23. Typowe nieprawidłowości związane z kasowym rozliczeniem wydatków inwestycyjnych po przeksięgowaniu równowartości VAT naliczony podlegający odliczeniu z konta dochodów na konto wydatków – zaniżanie wartości faktycznie kasowo zrealizowanych wydatków inwestycyjnych (majątkowych) i ich błędne zrównanie z wartością środka trwałego w budowie (inwestycji). Koszty i przychody finansowania zewnętrznego środka trwałego oraz nakłady ponoszone w okresie jego użytkowania – ulepszenia, konserwacje, remonty, części zamienne w roku 2022.
 24. Problem z kwalifikowalnością podatku VAT przy inwestycjach finansowanych z dotacji budżetowych, z dotacji z państwowego funduszu celowego, z płatności z budżetu środków europejskich oraz z środków BGK.
 25. Amortyzacja środka trwałego i zastosowanie paragrafu 472 klasyfikacji budżetowej do księgowania amortyzacji planowej i amortyzacji jednorazowej.
 26. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków trwałych jako mienia państwowego lub mienia komunalnego w roku 2022 – bilans i zakres informacji prezentowanych w informacji dodatkowej oraz zakres danych wykazywanych w sprawozdaniu typu „RB”.
 27. Rejestr umów a umowy inwestycyjne – problem niezgodności danych pomiędzy zaangażowaniem, zobowiązaniem wydatkiem a kwotami prezentowanymi w rejestrze umów.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Letnie warsztaty inwestycji i środków trwałych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.08.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 990 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.08.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń