logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Nowa organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole/przedszkolu – implementacja przepisów o obowiązku zatrudnienia specjalistów

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego wdrożenia nowych przepisów prawa o standardzie zatrudnienia specjalistów w szkołach oraz przedszkolach. Przygotowanie do sprawnego dostosowania statutów i innej dokumentacji wewnętrznej potwierdzającej udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z obowiązującym prawem.

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, specjaliści zatrudnieni w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach, wszyscy zainteresowani.

Program nauczania:

I

 1. Zakładane rezultaty wprowadzenia standaryzacji zatrudnienia specjalistów jako model włączającej szkoły/przedszkola.
 2. Nowy katalog specjalistów. Jaką rolę spełnia nowy specjalista – pedagog specjalny?
 3. Wyjaśnienie algorytmu zatrudnienia specjalistów. Ćwiczenie w ustalenie standardu docelowego i przejściowego dla szkół i przedszkoli reprezentowanych przez uczestników.
 4. Obligatoryjny wymiar zatrudnienia pedagoga specjalnego i psychologa.
 5. Jakie decyzje kadrowe musi podjąć dyrektor żeby dostosować zatrudnienie specjalistów do standardu obowiązującego w roku szkolnym 2021/2022?
 6. Skutki finansowe niewykonania ustawowych zapisów. Odpowiedzialność dyrektora, specjalistów i nauczycieli za nieudzielenie wsparcia uczniowi na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej, a także w trybie oceny pracy i awansie zawodowym.

II

 1. Refleksja nad dostosowaniem aktualnych praktyk szkoły do pełnego wdrożenia zasad zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/przedszkolu:
  1. rozpoznanie potrzeb wszystkich uczniów obowiązkiem każdej szkoły/przedszkola – jak to wykonać?
  2. współdziałanie nauczycieli, specjalistów i rodziców – podstawą skutecznego wsparcia – przykłady dobrych praktyk.
  3. ocena efektywności udzielanej pomocy podstawą planowania wsparcia – jak zaimplementować taka praktykę w szkole?
 2. Organizacja pomocy pp i KS w statucie szkoły po zmianach – wzory zapisów dla szkoły i przedszkola.
 3. Organizacja pracy specjalistów z uwzględnieniem zmian – wzory zakresów obowiązków specjalistów w statucie.
 4. Prawidłowo prowadzona dokumentacja pomocy pp – wykaz obowiązującej dokumentacji z komentarzem.
 5. Zmiany w danych dziedzinowych SIO – szczegółowe monitorowanie wsparcia udzielanego uczniom w szkole /przedszkolu.
 6. Optymalizacja pracy specjalistów z wykorzystaniem zajęć specjalistycznych realizowanych do grudnia 2022 r. w ramach projektu – przykłady dobrych praktyk.

Osoba prowadząca kurs:

praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Nowa organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole/przedszkolu – implementacja przepisów o obowiązku zatrudnienia specjalistów (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 16.08.2022 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.08.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń