logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Praktyczne porady dla gospodarujących odpadami, w tym odpadami budowlanymi i drogowymi

Adresaci:

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi.

Cel szkolenia:

Gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Podczas szkolenia omówione zostaną problemy gmin związane z prowadzeniem ww. ewidencji.

Program szkolenia:

 1. Wyjaśnienia dotyczące stosowania obowiązujących i nowych definicji prawnych:
  • odpadowa ziemia – kiedy jest odpadem
  • odpady komunalne – stosowanie nowej definicji
  • odpady medyczne i przypominające odpady medyczne (PSZOK)
  • odpady obojętne – jakie odpady zaliczymy
  • recykling – kiedy odzysk jest recyklingiem
  • odzysk – w jakim przypadku mamy do czynienia z odzyskiem a kiedy jest to zapobieganie powstawaniu odpadów
  • odpady budowlane – nowe wymagania
  • prace ziemne – nowa definicja
  • bioodpady – zakwalifikowanie
  • pośrednik w obrocie odpadami/sprzedawca odpadów – omówienie warunków współpracy
  • ponowne użycie/przygotowanie do ponownego użycia -jak rozróżnić
 2. Możliwości i problemy w stosowaniu BDO (praca z programem)
  • ewidencja odpadów wytwarzanych w instalacji i poza instalacją ( kiedy i dla jakich odpadów)
  • karty przekazania odpadów (występujące błędy i możliwości ich weryfikacji)
  • aktualizacja wniosku – cykliczna analiza rejestru
  • raportowanie danych – możliwości
  • sprawozdawczość – w jaki sposób uzyskać informacje o zakresie korekty sprawozdania
 3. Stosowanie obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie magazynowania odpadów
  • w jakim przypadku rozporządzenie obowiązuje ze skutkiem natychmiastowym
  • jakie obowiązki winny zostać zrealizowane od 1.01.2022r.
  • kiedy w zakresie magazynowania nie obowiązują zapisy rozporządzenia a jedynie zapisy decyzji administracyjnych
  • rodzaje odpadów dla których nie stosuje się zapisów rozporządzenia i skutki tych wyłączeń
 4. Zapisy w decyzjach ograniczające funkcjonowanie podmiotu (przykłady, możliwość analizy decyzji przywiezionych przez uczestników)
 5. Przekazywanie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami
  • odpowiedzialność w trakcie transportu-rola umowy cywilnej
  • przekazywanie podmiotowi wpisanemu do BDO- czy przechodzi odpowiedzialność
  • przekazywanie podmiotom posiadającym zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów
  • przekazywanie osobom fizycznym i jednostkom nie będącym przedsiębiorcami
  • sprawdzanie odbiorców odpadów – niezbędne dokumenty
  • skutki prawne i finansowe niewłaściwego przekazania odpadów
 6. Utrata statusu odpadu – kiedy jest możliwa
  • zakres wymogów prawnych
  • dokumenty potwierdzające utratę statusu odpadu
  • uzyskiwanie decyzji administracyjnej
 7. Zasady klasyfikowania odpadów do poszczególnych grup i kodów (analiza przykładów podawanych przez uczestników)
 8. Odpady palne i niepalne – ćwiczenia
 9. Przypomnienie przepisów wykonawczych w gospodarce odpadami
 10. Konsultacje indywidualne.

Osoba prowadząca szkolenie:

Wieloletni pracownik instytucji samorządowych i rządowych (w tym kontrolnych) oraz podmiotów gospodarczych zajmujący się tematyką gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, opłat za korzystanie ze środowiska itp. Ekspert szeroko rozumianej gospodarki odpadami. Uczestnik posiedzeń Senackiej Komisji Ochrony Środowiska. Piastowała także funkcję sekretarza grupy roboczej – gospodarka odpadami działającej przy Głównym Dyrektorze Ochrony Środowisk. Konsultant doboru technologii i przetwarzania odpadów, w tym odpadów komunalnych. Osoba weryfikująca wnioski w zakresie gospodarki odpadami, opłaty produktowej. Wieloletni doświadczony wykładowca.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Praktyczne porady dla gospodarujących odpadami, w tym odpadami budowlanymi i drogowymi (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 29.08.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28.08.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń