logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Zbywanie lokali mieszkalnych z publicznego zasobu nieruchomości w świetle najnowszego orzecznictwa oraz poglądów organów kontroli

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Celem szkolenia jest omówienie najbardziej aktualnej obecnie problematyki zbywania lokali z publicznego zasobu nieruchomości, poprzez wyodrębnienie praktycznych aspektów, jakie wiążą się z rozpatrywaniem wniosków o zbycie, przygotowaniem, oraz prowadzeniem procedur zbywczych w tym zakresie. W ramach szkolenia w sposób szczegółowy zostaną przedstawione aktualne rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów, stanowiska organów kontroli i orzeczenia sądów administracyjnych, NSA i SN w sprawach związanych z kształtowaniem zasad zbywania lokali oraz samą procedurą sprzedaży lokalu. W ramach szkolenia zostanie przedstawione stanowisko oraz wytyczne Najwyższej Izby Kontroli zawarte w wynikach kontroli przeprowadzonych w 2020 i 2021 roku, a dotyczących zbywania lokali (LBY.430.006.2020) i gospodarowania nieruchomościami w ramach zasobów publicznych (LSZ.430.004.2020).

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników samorządu i organów Skarbu Państwa zajmujących się zbywaniem nieruchomości z publicznego zasobu, szczególnie pracowników rozpoczynających pracę lub chcących usystematyzować swoją wiedzę na ten temat.

Program nauczania:

 1. Komunalny zasób mieszkaniowy oraz komunalny lokal mieszkalny jako przedmiot zbycia. Lokal komunalny, lokal socjalny, pomieszczenie tymczasowe – omówienie problematyki z uwzględnieniem przepisów ustawy o własności lokali oraz ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego.
 2. Zasady zbywania lokali w uchwale lub zarządzeniu właściwego organu w świetle najnowszego orzecznictwa WSA i NSA.
  1. Problematyka ustalania dodatkowych warunków sprzedaży lokalu
  2. Pierwszeństwo najemcy a zakres dopuszczalnych postanowień regulujących dostęp do nabycia lokalu.
 3. Problematyka ustalania przez organ wykonawczy zasad lub regulaminów zbywania lokali oraz zasad rozliczania z nabywcą wyceny lub innych kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży – przegląd najnowszego orzecznictwa oraz wniosków pokontrolnych NIK.
 4. Gminne dokumenty planistyczne obejmujące zbywanie lokali w świetle informacji pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli. W jaki sposób zbywanie lokali ma być uwzględnione w gminnym planie gospodarowania zasobem oraz wieloletnim programie gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym?
 5. Spółka gminna jako właściciel lokalu i podmiot obsługujący sprzedaż lokalu mieszkalnego – odrębności i szczególne regulacje w świetle informacji pokontrolnych NIK.
 6. Pierwszeństwo do nabycia lokalu.
  1. Prawo pierwszeństwa najemcy a pozostałe przypadki pierwszeństwa z art. 34 u.g.n. – czy możliwa jest kolizja pierwszeństwa do zakupu lokalu?
  2. Warunki formalne skutecznej realizacji pierwszeństwa przez najemcę lokalu. Jak kwalifikować wnioski złożone po terminie wyznaczonym w zawiadomieniu organu?
  3. Wykaz nieruchomości przy sprzedaży lokalu na wniosek jego najemcy – odrębności i szczególne regulacje w kontekście prawa pierwszeństwa najemcy na czas nieoznaczony.
 7. Prawne aspekty ustalania statusu najemcy po stronie osoby wnioskującej o zbycie lokalu.
 8. Wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym najemcy, zasady najmu lokalu przez małżonków oraz rozwiązanie małżeństwa i jego wpływ na prawo najmu lokalu – omówienie instytucji.
 9. Przygotowanie wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży oraz publikowanie informacji o wywieszeniu wykazu.
 10. Aktualność operatu szacunkowego w procedurze zbywania lokalu. Kiedy należy zlecić sporządzenie wyceny oraz w którym momencie wycenę należy zaktualizować lub ponowić.

Osoba prowadząca szkolenie:

Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zbywanie lokali mieszkalnych z publicznego zasobu nieruchomości w świetle najnowszego orzecznictwa oraz poglądów organów kontroli (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.08.2022 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.08.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń