logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Naruszenie stanu wód na gruncie- prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie, problemy, praktyki, orzecznictwo

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie procedury prawidłowego postępowania w sprawie wydawania decyzji dot. naruszenia stanu wód na gruncie. Podczas spotkania zostaną omówione kwestie dotyczące utrzymywania urządzeń wodnych, dotyczące utrzymywania melioracji oraz problemy praktyczne w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, przypadków z praktyki trenera oraz uczestników szkolenia

Adresaci szkolenia:

Pracownicy urzędów gmin, miast wydziały,referaty ochrony środowiska i inne zajmujące się problematyką prawa wodnego, pracownicy Wód Polskich, inni zainteresowani problematyką szkolenia.

Program nauczania:

1.Wprowadzenie w problematykę szkolenia, podstawy prawne

2.Obowiązki w zakresie utrzymania „prawidłowego” stanu wód, kto za co odpowiada w świetle prawa wodnego, przepisów budowlanych i in.

3.Prowadzenie postępowań dot. naruszenia stanu wód na gruncie:

 1. Co do postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2018 r
 2. Co do postępowań prowadzonych po 1 stycznia 2018 r

4.Kwestie proceduralne:

 1. Wszczęcie postępowania
 2. Obowiązek zapewnienia czynnego udziału stron postępowania:
  • Kto jest stroną postępowania
  • Kwestie problematyczne- nieprzeprowadzone postępowanie spadkowe itd.
 3. Przeprowadzanie czynności dowodowych- oględziny
 4. Ekspertyza biegłego:
  • Czy w każdej sprawie należy powołać biegłego?
  • Zakres ekspertyzy-na co zwracać uwagę i czego wymagać od eksperta
  • Kwestionowanie ekspertyzy przez stronę postępowania-czy mamy obowiązek zlecać nową ekspertyzę
  • Tzw. kontrekspertyza i jej ocena przez organ prowadzący postępowania
  • Ocena ekspertyzy i ewentualnej kontrekspertyzy w świetle zasad ogólnych KPA, prawidłowej oceny materiału dowodowego oraz art. 107 par. 3 KPA
  • Wskazania SKO czy sądów administracyjnych w zakresie ekspertyzy
  • Czy można stronę obciążyć kosztami ekspertyzy?
 5. Badanie zarzutu przedawnienia- jak podchodzić do upływu 5 lat od dowiedzenia się o szkodzie (jakie czynności procesowe podejmować celem ustalenia tego faktu)
 6. Rozstrzygnięcie w razie niespełnienia przesłanek z art. 234 Pr.wod.
 7. Rozstrzygnięcie w razie spełnienia przesłanek z art. 234 Pr.wod.-jak prawidłowo sformułować decyzję zwłaszcza w zakresie doprecyzowania nakazanych obowiązków
 8. Właściwość innych organów i spory kompetencyjne:
  • Właściwość Wód Polskich w zakresie art. 191 Pr.wod.- w tym wskazanie, co to są urządzenia wodne i zakresu obowiązków ich utrzymywania.
  • Właściwość Wód Polskich w zakresie art. 206 Pr.wod. -w tym wskazanie obowiązków dot. utrzymywania melioracji wodnych
  • Jakie dowody musi posiadać gmina by móc przekazać sprawę do Wód Polskich?
  • Kiedy właściwy jest nadzór budowlany?
  • Obowiązek wyłączenia się przez gminę od prowadzenia konkretnego postępowania
  • Inne problemy-np. kwestia kolizji miedzy art. 234 Pr.wod. a art. 26 ustawy o odpadach,
 9. Kwestie dot. niewykonania nakazu:
  • Czy można prolongować termin wpisany w decyzji?
  • Kiedy wszczynać postępowanie egzekucyjne w administracji?
 10. Ugoda wodnoprawna:
  • Kiedy może być zawarta
  • Zatwierdzanie ugody
 11. Inne problemy praktyczne:
  • Pieniackie wnioski o wszczęcie postępowania
 12. Kwestie dot. możliwości dochodzenia odszkodowań

5.Odpowiadanie na pytania, dyskusja, wymiana doświadczeń. UWAGA:PYTANIA MOŻNA ZADAWAĆ NA KAŻDYM ETAPIE SZKOLENIA

Osoba prowadząca kurs:

Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego).

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Naruszenie stanu wód na gruncie- prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie, problemy, praktyki, orzecznictwo (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.08.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.08.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń