logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Dodatkowe obowiązkowe aktualizacje dotacji oświatowych w 2022 r. wynikające ze zwiększenia subwencji oświatowej – nie później niż do końca czerwca, sierpnia i października 2022 r. Dotowanie uczniów z Ukrainy. Projektowane zmiany ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

To szkolenie już się odbyło.

Cel szkolenia:

Szkolenie wyjaśni zasady obliczania wysokości i wypłacania dotacji oświatowej po ostatniej aktualizacji. Zostaną omówione zasady dotowania uczniów z Ukrainy. Podczas szkolenia omówiony zostanie projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Dodatkowe miejsce przypadnie omówieniu i rozwiązaniu problemów napotykanych w trakcie kontroli liczby uczniów oraz kontroli poprawności wykorzystania dotacji oświatowych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresujemy do skarbników, pracowników urzędów gmin, miast i starostw powiatowych zajmujący się naliczaniem, przekazywaniem, rozliczaniem i kontrolą prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowych, pracowników jednostek obsługujących jednostki oświatowe, naliczający dotacje, osób prowadzące albo reprezentujące dotowane – publiczne i niepubliczne – szkoły, placówki wychowania przedszkolnego i placówki oświatowe.

Program nauczania:

 1. DODATKOWE AKTUALIZACJE DOTACJI W 2022 r.:
  1. Obowiązek przeprowadzenia – do końca czerwca 2022 r., dodatkowej aktualizacji wszystkich dotacji dla niesamorządowych przedszkoli, szkół i placówek, obliczanych zarówno na podstawie części oświatowej subwencji ogólnej jak i podstawowej kwoty dotacji – w związku z otrzymaniem przez samorządy dodatkowej subwencji oświatowej na 2022 rok na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli.
  2. Zwiększenie limitów wynagrodzeń finansowanych z dotacji od 1 maja do 31 grudnia 2022 r., o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w związku z podwyższeniem o 4,4 % średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego określonego w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy Karta Nauczyciela
  3. Dodatkowe aktualizacje dotacji:
   • obliczanych na podstawie subwencji – do końca sierpnia – w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na zatrudnienie minimalnej liczby nauczycieli specjalistów, zgodnie z wprowadzonym ustawowym limitem,
   • wszystkich – do końca października – w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej związanym z zastosowaniem od dnia 1 września 2022 r. 120%-go wskaźnika, o którym mowa w zmienianym art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela, który spowoduje wzrost wynagrodzenia nauczycieli nieposiadających jeszcze stopnia nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego.
 1. Zasady obliczania dotacji oświatowej na uczniów z Ukrainy w tym nieudzielanie dotacji na obywateli Ukrainy w szkołach dla dorosłych, licea ogólnokształcące dla dorosłych, branżowych szkoły II stopnia oraz szkołach policealnych.
 2. Projektowane – od 1 stycznia 2023 r. – zmiany ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 3. Najczęściej występujące nieprawidłowości w udzielaniu i przekazywaniu dotacji oświatowych stwierdzone w trakcie kontroli przeprowadzonych w latach 2019-2022 r. z omówieniem obowiązujących przepisów.

Osoba prowadząca szkolenie:

Doświadczona trenerka w zakresie dotacji oświatowych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego (ponad 29 lat) w tym kontroli udzielania dotacji. Specjalista z zakresu rachunkowości i finansów publicznych, wieloletni wykładowca w szkole wyższej z przedmiotu Finanse i zamówienia publiczne i w latach 2016-2021 wykładowca na podyplomowych studiach z przedmiotu Rachunkowość budżetowa i sprawozdawczość finansowa jednostek samorządu terytorialnego.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Dodatkowe obowiązkowe aktualizacje dotacji oświatowych w 2022 r. wynikające ze zwiększenia subwencji oświatowej – nie później niż do końca czerwca, sierpnia i października 2022 r. Dotowanie uczniów z Ukrainy. Projektowane zmiany ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 09.08.2022 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 450 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń