logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Nowe obowiązki gmin w zakresie kontroli usuwania nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości i firmy asenizacyjne – zmiany w ustawie

Adresaci:

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi, nieczystościami ciekłymi.

Cel szkolenia

Sejm w czwartek 9 maja 2022 r. znowelizował ustawę Prawo wodne, które ma wdrożyć dyrektywę unijną dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych.

Ustawa m.in. doprecyzowuje zakres i procedury przyjmowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w samorządach. Precyzuje dotychczasowe obowiązki gmin, m.in. jeśli chodzi o ewidencjonowanie i sprawozdawczość dotyczącą gospodarowania nieczystościami ciekłymi, w tym z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Określa zasady dotyczące postępowania z nieczystościami ciekłymi z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

Na szkoleniu zostaną omówione planowane, bardzo duże zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie obowiązków gmin dotyczących usuwania nieczystości ciekłych, nowych obowiązków właścicieli nieruchomości i podmiotów prowadzących działalność asenizacyjną.

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji edytowalnej oraz adres mailowy do

Program szkolenia:

 1. Nowe obowiązki w zakresie prowadzenia przez gminę ewidencji danych dotyczących usuwania nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości,
 2. Nowy obowiązek sprawozdawczy wójta, burmistrza, prezydenta dotyczący:
  1. liczby zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;
  2. liczby właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczbie osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków;
  3. liczby zawartych umów, o których mowa w art. 6 ust. 1, w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym;
  4. liczby zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina;
  5. częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3;
  6. ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe bytowe oraz przemysłowe;
  7. ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej;
  8. stacjach zlewnych, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy nieczystości ciekłe, w postaci wykazu tych stacji;
  9. liczby przeprowadzonych kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, o których mowa w art. 6 ust. 5a, oraz wynikach tych kontroli.
 3. Gdzie przekazywane będzie sprawozdanie organu wykonawczego gminy,
 4. Zmiany w regulaminach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
 5. Nowe obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie umów
 6. Nowy obowiązek prowadzenia przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta kontroli podmiotów w zakresie realizacji obowiązków związanych z usuwaniem nieczystości ciekłych
 7. Nowa częstotliwość kontroli do właścicieli nieruchomości
 8. Plan kontroli – co będzie obejmował?
 9. Nowy zakres decyzji na wykonanie zastępcze obowiązku
 10. Nowe uchwały w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
 11. Obowiązek dla gminnych jednostek organizacyjnych dostarczania odebranych nieczystości oraz osadów ściekowych do wskazanych oczyszczalni
 12. Zmiany we wnioskach o udzielenie zezwolenia,
 13. Wezwanie przedsiębiorcy do zaniechania naruszeń czy też przekazania sprawozdania
 14. Nowa okoliczności determinujące cofnięcie zezwolenia
 15. Nowa treść sprawozdania składanego przez podmiot posiadający zezwolenie
 16. Nowe kary dla podmiotów osiadających zezwolenie
 17. Nowe kary od 10000 zł do 50000 zł dla wójta, burmistrza, prezydenta za brak prowadzonych kontroli właścicieli nieruchomości
 18. Kara grzywny za utrudnienie bądź udaremnienie kontroli
 19. Obowiązek podjęcia przez organ stanowiący gminy nowych uchwał
 20. Wejście w życie nowych przepisów

Osoba prowadząca szkolenie:

wieloletni samorządowiec, trener, szkoleniowiec który przeprowadził najwięcej szkoleń z problematyki gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Doświadczenie ponad tysiąca przeprowadzonych szkoleń dla pracowników samorządowych, wiele tysięcy zadowolonych uczestników.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Nowe obowiązki gmin w zakresie kontroli usuwania nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości i firmy asenizacyjne – zmiany w ustawie (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 15.07.2022 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.07.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń