logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Projektowanie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2022/2023. Przykłady organizacji, procedur wyboru wykonawców usług dowozu i finansowania zadania

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresujemy do pracowników urzędów gmin nadzorujących sprawy edukacji w samorządach, do pracowników centrów usług wspólnych (zespołów obsługi oświaty) oraz inni pracowników samorządowych odpowiedzialnych za organizację dowozu uczniów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Cele ogólne:

Przygotowanie kadry zarządzającej oświatą do realizacji zadania związanego z organizacją i finansowaniem dowozu uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2022/2023.

W większości samorządów gminnych, zadanie dowozu uczniów korzystających uprawnienia realizują tzw. podmioty zewnętrzne np. przedsiębiorcy. Podmioty te świadczą usługi na podstawie umów cywilno-prawnych zawartych z gminami. Co do zasady są to umowy zawierane na okres roku szkolnego. Celem szkolenia jest udzielenie odpowiedzi na pytania związane z zaprojektowaniem procesu dowozu uczniów na rok szkolny 2022/2023, finansowaniem zadania. Podczas szkolenia omówione zostaną doświadczenia z okresu pandemii, w tym sytuacje zawieszenia zajęć, przedłużenia okresu realizacji zajęć dydaktycznych, po wznowieniu pracy szkół i przedszkoli, czy też prowadzenia zajęć dydaktycznych w soboty.

Podczas spotkania omówione zostaną zasady realizacji i dokumentowania zadania

Program nauczania:

 1. Uwarunkowania formalno – prawne.
 2. Umożliwienie spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w polskim systemie edukacyjnym.
 3. Organizacja i finansowanie dowozu uczniów do przedszkoli ogólnodostępnych.
 4. Organizacja i finansowanie dowozu uczniów do szkół ogólnodostępnych.
 5. Organizacja i finansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli.
 6. Organizacja i finansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.
 7. Formuły realizacji dowozu:
  1. jednolita;
  2. mieszana dowozu uczniów;
  3. transport własny;
  4. usługa dowozu świadczonego przez przedsiębiorcę, umowa, porozumienie;
  5. bilety miesięczne.
 8. Procedura zwrotu kosztów dowozu rodzicom ucznia.
 9. Procedury wyboru podmiotów świadczących usługę dowozu uczniów.
 10. Doświadczenia wynikające z okresu zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach w związku z COVID 19.
 11. Wpływ zawieszenia zajęć dydaktycznych i opiekuńczych na realizację dowozu uczniów do szkół i przeszkoli.
 12. Jak w sposób bezpieczny kształtować treść zapytania ofertowego lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 13. Umowy na świadczenie usług dowozu uczniów- klauzule szczególne.
 14. Konsekwencje umów cywilno-prawnych zawartych z przewoźnikami zewnętrznymi (przedsiębiorcami) na dowóz uczniów do szkół, w tym w kontekście doświadczeń zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach i w przedszkolach.
 15. Konsekwencje umów cywilno-prawnych zawartych z rodzicami dowożącymi dzieci niepełnosprawne we własnym zakresie uczniów do przedszkoli i szkół, w tym w kontekście zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach i w przedszkolach.
 16. Konsekwencje umów zawartych na świadczenie opieki w czasie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, w tym w kontekście doświadczeń zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach i w przedszkolach.
 17. Procedura zmian dokonywanych w umowach dot. świadczenia usług związanych z dowozem lub ich ewentualnego rozwiązywania – studia przypadków.
 18. Dokumentowanie realizacji zadania.
 19. Przykłady dobrych praktyk
 20. Dyskusja.

Osoba prowadząca kurs:

ekspert w zakresie prawa oświatowego, zarządzania edukacją, finansów publicznych i prawa pracy w oświacie. Doświadczony praktyk, specjalizujący się w problematyce konsolidacji usług publicznych realizowanych przez samorządy lokalne. Trener, edukator, autor wielu publikacji i opracowań- m. innymi dot. samorządowych centrów usług wspólnych, dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki, czy wydzielania środków na specjalną organizację nauki i metody pracy. Współautor nowelizacji przepisów ustawy karta nauczyciela oraz współautor komentarza do ustawy o systemie oświaty. Realizuje szkolenia dla urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, firm szkoleniowych, doradczych, konsultingowych, dla MEN, MF, ORE, itp. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Projektowanie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2022/2023. Przykłady organizacji, procedur wyboru wykonawców usług dowozu i finansowania zadania (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 01.07.2022 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30.06.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń