logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Rachunkowość budżetowa Ośrodków Pomocy Społecznej - fundusz alimentacyjny

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad ewidencji księgowej zadań realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej, w tym w szczególności funduszu alimentacyjnego, wyjaśnienie typowych błędów i nieprawidłowości związanych z ewidencją księgową funduszu opartą o przepisy, które wygasły w roku 2010, a także przedstawienie prawidłowych zasad ewidencji księgowej funduszu alimentacyjnego w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości oraz zasad wyceny aktywów i pasywów, jak również w świetle najnowszych przepisów normujących plany kont i stanowiska Ministerstwa Finansów w tej sprawie, odmiennych od dotychczasowej błędnej praktyki i błędnych zaleceń RIO.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników, głównych księgowych i księgowych Urzędów Gmin i Miast oraz Ośrodków Pomocy Społeczne

Program nauczania:

 1. Nadrzędne zasady rachunkowości obowiązujące w Ośrodkach Pomocy Społecznej i w Urzędach Gmin i Miast w roku 2022.
 2. Zasady wyceny aktywów i pasywów, w tym należności i zobowiązań obowiązujące w Ośrodkach Pomocy Społecznej i w Urzędach Gmin i Miast.
 3. Stanowisko Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów dot. ewidencji księgowej funduszu alimentacyjnego – komunikat Ministerstwa a odmienne zalecenia RIO.
 4. Wyjaśnienie dlaczego nie można księgować należności jako zobowiązań w OPS (urzędzie) i co to znaczą rozrachunki budżetu oraz podział rachunkowości budżetowej na jednostkę i organ – zakres zastosowania konta 224 organu do rozliczania zadań zleconych.
 5. Wyjaśnienie jakie błędy są popełniane w księgowości jeśli sprawozdanie RB-27S z jednostki bezpośrednio realizującej zadania OPS jest sporządzane wyłącznie w części należnej gminie.
 6. Wyjaśnienie dlaczego nie można księgować wypłaty świadczeń alimentacyjnych pod lista wypłat, lecz należy księgować informację o przyznaniu świadczenie (decyzję) jako zobowiązanie i dokonywać rozliczeń międzyokresowych na koncie 640.
 7. Wyjaśnienie kiedy i w jakiej kwocie oraz na jakim koncie należy dokonać przypisu należności od dłużnika i dlaczego księgowanie pod wpłatą komornika jest błędem.
 8. Wyjaśnienie dlaczego nie można księgować przypisu należności i odsetek na koncie 290 oraz dlaczego nie można dokonywać odpisów aktualizujących należności od odsetek przypisanych a nie wpłaconych.
 9. Wyjaśnienie dlaczego nie można dokonywać zbiorczych, procentowych odpisów aktualizujących należności od dłużników alimentacyjnych na 31 grudnia i przypisu na 1 stycznia.
 10. Wyjaśnienie prawidłowych zasad dokonywania odpisów aktualizujących należności i obowiązujących standardów normujących te odpisy.
 11. Wyjaśnienie prawidłowych zasad ewidencji i wyceny rozrachunków z tytułu funduszu alimentacyjnego wobec osób uprawnionych i dłużników alimentacyjnych oraz udziału budżetu państwa i budżetu organu właściwego, rozliczanie wpłat komornika z tytułu należności głównej i odsetek – wzór księgowań funduszu alimentacyjnego w roku 2022.
 12. Fundusz alimentacyjny w sprawozdaniu Rb-Z, Rb-N, RB-ZN oraz w Rb-27s i Rb-27zz w jednostkach realizujących zadanie zlecone oraz w budżecie, którym jednostki realizujące zadanie podlegają w roku 2022.
 13. Prawidłowe wykazanie funduszu alimentacyjnego w bilansie budżetu za rok 2022.
 14. Prawidłowe wykazanie funduszu alimentacyjnego w bilansie, w rachunku zysków i strat, w zestawieniu zmian funduszu oraz w informacji dodatkowej – typowe nieprawidłowości do poprawienia przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i przed absolutorium.
 15. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Rachunkowość budżetowa Ośrodków Pomocy Społecznej - fundusz alimentacyjny (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.07.2022 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.07.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń