logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami z 8 lipca 2021 roku. Przegląd najnowszego orzecznictwa oraz poglądów organów kontroli

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom węzłowych aspektów gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa po wejściu w życie ustawy z dnia 8 lipca 2021r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r., poz. 1561).

W ramach szkolenia zostaną uczestnikom przybliżone kierunki i skutki nowelizacji, która w istotnym zakresie objęła właśnie zagadnienia gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa. Istotnym elementem szkolenia będą – poza aktualnym orzecznictwem sądów – informacje i stanowisko Najwyższej Izby Kontroli zawarte w wynikach kontroli przeprowadzonych w latach 2019 – 2021 roku, a dotyczących zbywania lokali (LBY.430.006.2020), gospodarowania nieruchomościami w ramach zasobów publicznych (LSZ.430.004.2020) oraz gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa na potrzeby państwowych jednostek organizacyjnych (KGP.430.015.019)

W ramach webinarium zostaną przedstawione i szczegółowo omówione zagadnienia i czynności organów, z którymi – zdaniem NIK – związane były nieprawidłowości dotyczące przygotowania i przeprowadzania procedur zbywania oraz oddawania nieruchomości publicznych do używania (najem, dzierżawa, użyczenie).

W wyniku webinarium uczestnicy pozyskają aktualną wiedzę dotyczącą stanowiska Najwyższej Izby Kontroli w zakresie omówionych zagadnień, a w szczególności wiedze o tym, jakie czynności (lub ich brak) NIK uznaje za nieprawidłowe lub niewystarczające do zabezpieczenia interesów danej jednostki.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników samorządu zajmujących się gospodarowaniem zasobami, szczególnie pracowników rozpoczynających pracę lub chcących usystematyzować swoją wiedzę na ten temat.

Program nauczania:

 1. Zasady planowego i celowego gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
  1. Ewidencja nieruchomości zasobu oraz konieczność zapewnienia aktualności danych ewidencji oraz spójności danych z ewidencją księgową – przedstawienie i omówienie wniosków pokontrolnych NIK;
  2. Analiza skutków ekonomicznych zbycia nieruchomości z zasobu – podstawa prawna obowiązku przeprowadzenia analizy, zakres i sposób udokumentowania wniosków i rekomendacji – podsumowanie i omówienie orzecznictwa oraz wniosków płynących z wystąpień pokontrolnych NIK;
  3. Plan wykorzystania zasobu oraz plan realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa jako podstawa transparentności i celowości czynności organu. Omówienie zagadnienia w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami obowiązującej od 9 września 2021r.:
   1. Opracowanie i realizacja planu – obowiązek czy dowolność? Skutki braku przygotowania lub realizacji planu;
   2. Wymagane elementy treści planu i ich znaczenie dla czynności podejmowanych w okresie planowania;
   3. Zmiany planu w czasie jego obowiązywania – zasady i tryb przeprowadzania zmian oraz sposób informowania o ich dokonaniu.
  4. Ustawowe terminy do zmiany planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz do przygotowania sprawozdania dla wojewody z realizacji aktualnego planu wykorzystania zasobu. Omówienie terminów i okresów przejściowych wprowadzonych nowelizacją.
  5. Zmiany w zakresie oddawania nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd i wykonywania trwałego zarządu z punktu widzenia współdziałania zarządcy z organem gospodarującym zasobem. Omówienie ostatnich zmian ustawowych oraz praktyki stosowania przepisów.
 2. Zasady współdziałania uprawnionych organów w czynnościach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami publicznymi
  1. Podział kompetencji i zasady współdziałania między organem stanowiącym i kontrolnym (wojewoda) a organem wykonawczym (starosta, prezydent miasta na prawach powiatu ) w zakresie czynności gospodarowania zasobem Skarbu Państwa.
  2. Wniosek o wyrażenie zgody i zarządzenie o zgodzie na przeznaczenie nieruchomości do zbycia w drodze przetargowej i bez przetargu po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami – zakres oraz ograniczenia kompetencji wojewody. Omówienie aktualnego orzecznictwa i stanowisk organów kontroli.
  3. Nadzór wojewody nad czynnościami gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami obowiązującej od dnia 9 września 2021r.
 3. Zasady ogólne gospodarowania i obrotu nieruchomościami publicznymi
  1. Zasada prawidłowej gospodarki zasobem zasada zabezpieczenia interesów prawnych i finansowych Skarbu Państwa oraz jej konsekwencje w zakresie konstruowania umów oraz prawidłowych i nieprawidłowych działań organu.
  2. Zasada sprzedaży nieruchomości publicznej w drodze przetargu oraz podstawy do zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
  3. Zasada zapewnienia równego dostępu do przedmiotu obrotu oraz jej praktyczne zastosowanie. Obowiązek przeprowadzenia przetargu przy istnieniu przesłanki do zbycia bezprzetargowego. Zasady prawidłowego działania właściciela w przypadku ustalenia, że więcej niż jeden podmiot jest uprawniony do nabycia nieruchomości bez przetargu.
  4. Zasada zabezpieczenia interesu prawnego oraz ekonomicznego właściciela nieruchomości w toku czynności gospodarowania.
 4. Zasada jawności w gospodarowaniu nieruchomościami publicznymi
  1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia/oddania do używania w trybie bezprzetargowym, omówienie praktycznej problematyki publikacji wykazu, zmiany treści wykazu, określania ceny nieruchomości oraz wyznaczania terminu na realizację prawa pierwszeństwa.
  2. Czy wykaz nieruchomości powinien być ogłoszony po uzyskaniu zarządzenia zezwalającego na zbycie czy też musi być ogłoszony wcześniej. Czy zarządzenie wydane przed wykazem jest nieważne? Omówienie orzecznictwa i aktualnej praktyki w tym zakresie.
  3. Zamiar zagospodarowania nieruchomości jako podstawa ogłaszania wykazu – praktyka stosowania przepisów w świetle aktualnego orzecznictwa
  4. Zasady podawania do publicznej wiadomości informacji o zmianach i korektach treści wykazu.
  5. Wykaz jako załącznik do zarządzenia. Zmiana lub uchylenie zarządzenia jako skutek zmian wykazów oraz rezygnacji ze zbycia nieruchomości.
  6. Podstawy odstąpienia od obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu z art. 35 u.g.n. W jakich przypadkach organ nie ma obowiązku sporządzania wykazu, szczególnie przy zawieraniu kolejnej umowy lub przystępowaniu do zbycia bez zmiany danych objętych wykazem.
  7. Protokół z przetargu oraz protokół rokowań w trybie bezprzetargowym – wymogi NIK.
 5. Zasada ustalenia ceny nieruchomości publicznej w odniesieniu do wartości rynkowej oraz aktualności wyceny
  1. Ustalanie ceny sprzedaży nieruchomości w oparciu o wartość nieruchomości. Aktualność wyceny nieruchomości i jej wpływ na dopuszczalność realizacji procedur zbycia z uwzględnieniem trybu przetargu oraz trybu bezprzetargowego.
  2. Dopuszczalność prowadzenia przy sprzedaży rozliczeń związanych z nakładami i innymi wierzytelnościami nabywcy wobec Skarbu Państwa.
  3. Ustalanie ceny wywoławczej w przetargach i rokowaniach po drugim przetargu w świetle przepisów ugn oraz wypowiedzi RIO. Wymóg uwzględnienia w cenie podatku VAT, a zasady obliczania minimalnej wysokości wadium oraz postąpienia w przetargu;
  4. Obciążanie nabywcy nieruchomości kosztami jej przygotowania do zbycia, w tym wyceny – aktualne orzecznictwo oraz stanowisko NIK.

  Osoba prowadząca szkolenie:

  doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami z 8 lipca 2021 roku. Przegląd najnowszego orzecznictwa oraz poglądów organów kontroli (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 19.07.2022 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.07.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń