logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Zwrot podatku akcyzowego w 2022 r. w pytaniach i odpowiedziach. Bieżące problemy

Cel i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie bieżących problemów związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa NSA i WSA oraz stanowiska doktryny i Ministerstwa Rolnictwa. Szczególna uwaga zostanie poświęcona nieprawidłowościom stwierdzanym w praktyce kontrolnej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe, zawierające prezentowane slajdy ze szkolonego tematu, najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, treści aktów normatywnych z zakresu szkolenia, a także przykładowe wzory (9 wzorów):

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do skarbników, sekretarzy miast i gmin, a także pracowników urzędów gmin, zajmujących się przyjmowaniem wniosków, wydawaniem decyzji i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom.

Program nauczania:

 1. Co nowego w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego w 2022 r. Przepisy przejściowe.
 2. Podmiot uprawniony do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego:
  • pojęcie producenta rolnego, w jakiej dacie producent rolny powinien posiadać ten status?,
  • czy zwrot przysługuje dzierżawcy/posiadaczowi samoistnemu?,
  • czy dla zwrotu akcyzy istotne jest posiadanie (współposiadanie) czy własność (współwłasność) gruntów?
  • czy zwrot przysługuje producentowi, który ma zaległości podatkowe?,
  • zwrot podatku w przypadku współposiadania gruntów,
  • postępowanie w przypadku małżonków, będących współposiadaczami gruntów gospodarstwa rolnego?,
  • śmierć producenta a zwrot podatku akcyzowego; czy spadkobiercy należy się zwrot?,
  • czy zwrot podatku na bydło przysługuje rolnikowi, który nie posiada gospodarstwa rolnego?
  • czy należy potwierdzać istnienie ustnej dzierżawy?
 3. Właściwość miejscowa w zakresie przyznania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym.
 4. Na jaki dzień ustalamy stan posiadania? Pojęcie gospodarstwa rolnego, jakie grunty wliczać do powierzchni gospodarstwa rolnego? Co w sytuacji gdy użytki rolne zajęte są na prowadzenie działalności gospodarczej; sprzedaż gruntów a zwrot podatku akcyzowego? Zmiana w stanie posiadania w trakcie roku.
 5. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego obowiązujący w 2022 r. Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. Pojęcie rocznego limitu zwrotu. Zasady ustalania limitu zwrotu na 2022 r. Na jaką datę ustalać limit zwrotu liczony w oparciu o powierzchnię gruntów? Czy limit ulega zmianie?
 6. Limit zwrotu dla hodowców bydła. Zasady ustalania dużych jednostek przeliczeniowych.
 7. Ustalanie kwoty zwrotu podatku akcyzowego, czy zwrot akcyzy za bydło można otrzymać tylko w gminie siedziby stada?
 8. Niedopuszczalność zwrotu podatku akcyzowego.
 9. Procedura składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego i załącznika do wniosku, w tym: terminy składania wniosku (czy można rozpatrzyć wniosek złożony po terminie?); dokumenty gromadzone w toku postępowania; czy w okresie stanu epidemii wydajemy decyzję o zwrocie podatku akcyzowego?  jakie elementy powinna zawierać decyzja o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej?
 10. Procedura wydawania i zmiany decyzji – stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej; Obowiązek informacyjny gmin w związku z RODO. Elementy decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 11. Kody CN; Czy od biopaliwa przysługuje zwrot podatku akcyzowego; przedkładanie faktur przez małżonków, członków rodziny. czy zwrot przysługuje na każdy olej napędowy o nazwie „diesel”? czy organ powinien prowadzić postępowanie w zakresie ustalenia jakiego rodzaju olej zakupił producent rolny? Czy olej napędowy Verva wlicza się do zwrotu podatku akcyzowego?
 12. Za jaki okres należy uwzględnić faktury do zwrotu? Czy na fakturze musi być umieszczony kod CN? Adnotacje na fakturze. Czy producent rolny może:
  • załączyć do wniosku zamiast faktur paragon z NIP?
  • przedstawić paragon, gdy nie ma nadanego NIP
  • przedstawić kopię paragonu z NIP?
 13. E – faktury, faktura z odroczonym terminem płatności, faktury dokumentujące sprzedaż oleju napędowego do pojazdów samochodowych. czy faktura powinna zawierać kod CN?
 14. Terminy wypłaty zwrotu podatku. Zajęcie komornicze i co dalej?
 15. Raport NIK w zakresie prawidłowości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Nieprawidłowości w praktyce kontrolnej.
 16. Pomoc publiczna w zakresie zwrotu podatku akcyzowego.
 17. Problemy w zakresie zwrotu podatku akcyzowego w związku z wnioskami złożonymi w sierpniu
 18. Omówienie wyjaśnień Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących zwrotu podatku akcyzowego.
 19. Sporządzenie wniosku o przekazanie gminie dotacji na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.
 20. Sporządzenie sprawozdania i rozliczenia dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego.
 21. Postępowanie w przypadku nienależnego pobrania zwrotu podatku lub w nadmiernej wysokości.
 22. Pytania i dyskusja.

Osoba prowadząca kurs:

radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zwrot podatku akcyzowego w 2022 r. w pytaniach i odpowiedziach. Bieżące problemy (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.07.2022 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.07.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń