logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem służebności, w tym służebności przesyłu

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie katalogu ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości. W drugiej części szkolenia omówione zostaną służebności oraz zakresy i sposoby ich wykonywania.

Adresaci szkolenia:

Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkie osoby specjalizujące się w sprawach związanych z nieruchomościami, zarządzaniem majątkiem i gruntami, administracją, inwestycjami, regulowaniem stanów prawnych, jak również pracowników działów technicznych, administracji publicznej, pracowników banków i wszystkie osoby zainteresowane omawianą tematyką szkoleń

Program nauczania:

 1. Art. 244 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks cywilny – katalog ograniczonych praw rzeczowych.
 2. Pojęcie ograniczonego prawa rzeczowego w relacji do prawa własności i prawa użytkowania wieczystego.
 3. Ustanawianie, przenoszenie, zrzeczenie i wygaśnięcie, zmiana treści ograniczonego prawa rzeczowego.
 4. Zbieg ograniczonych praw do jednej rzeczy.
 5. Użytkowanie.
  1. Istota użytkowania rzeczy.
  2. Pożytki z używania rzeczy, wykonywanie użytkowania.
  3. Ustanawianie i wygaśnięcie użytkowania.
  4. Roszczenia, zwroty, obciążenia i nakłady oraz przedawnienia związane z użytkowaniem.
 6. Służebności.
  1. Rodzaje służebności.
  2. Służebność gruntowa.
   • Zakres i sposób wykonywania służebności gruntowej.
   • Nieruchomość władnąca a nieruchomość obciążona.
   • Zmiana treści, zniesienie i wygaśnięcie służebności gruntowej.
   • Zasiedzenie służebności gruntowej.
   • Służebność drogi koniecznej.
  3. Służebność osobista.
   • Zakres i sposób wykonywania.
   • Zamiana i wygaśnięcie.
  4. Służebność przesyłu.
   • Istota służebności przesyłu.
   • Co było przed służebnością przesyłu? Aspekty wykonywania służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu.
   • Zawieranie umowy służebności przesyłu.
   • Roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. Jak dokumentować brak woli zawarcia umowy jako podstawy do roszczenia?
   • Przejście na nabywcę i wygaśnięcie tej służebności.
   • Roszczenie o usunięcie urządzeń.
   • Uprawdopodobnienie zamiaru budowy urządzeń przez przedsiębiorcę.
   • Udokumentowanie własności urządzenia.
   • Wykonywanie służebności przesyłu.
   • Pas technologiczny.
   • Wycena służebności przesyłu – standardy.
   • Wzory i praktyka.
 7. Zastaw na rzeczy.
  1. Ustanowienie zastawu.
  2. Pierwszeństwo i obowiązki zastawnika.
  3. Pożytki rzeczy obciążonej i nakłady zastawnika.
  4. Roszczenia i wygaśnięcie.
 8. Zastaw na prawach.
 9. Omówienie spółdzielczego prawa do lokalu na podstawie aktualnych przepisów prawnych.
 10. Omówienie zasad ustanawiania i wykreślania hipoteki na podstawie aktualnych przepisów prawnych.
 11. Posiadanie samoistne i posiadanie zależne. Zasiedzenie.Ochrona prawa własności nieruchomości należących do samorządu i Skarbu Państwa.

Osoba prowadząca szkolenie:

Mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych. Od 2004 r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Wieloletnia praktyka w dziedzinie geodezji i kartografii. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Dotychczas szereg przeprowadzonych szkoleń w ramach środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki m.in. w takich jednostkach jak urzędy miejskie, urzędy gmin, szkolenia dla pracowników starostw powiatowych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem służebności, w tym służebności przesyłu (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 06.07.2022 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 05.07.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń