logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Kontrola zarządcza, nadzór i kontrola zewnętrzna oraz kontrola wewnętrza we wszystkich formach instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz dofinasowanie pobytu dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów w praktyce wykonawczej i rozliczeniowej

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie lub ugruntowanie wiedzy z zakresu:

 1. kontroli zarządczej, nadzoru i kontroli zewnętrznej i wewnętrznej we wszystkich formach instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 2. zmian w realizacji zadań jst oraz podmiotów prowadzących formy opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech od dnia 1 kwietnia 2022 r. w związku z realizacją dofinansowania opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennych opiekunów,
 3. pomocy w realizacji zadania- wyposażenie uczestników we wzory wymaganych dokumentów wynikających z tematyki szkolenia.

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy żłobków, kierownicy klubów dziecięcych, dzienni opiekunowie, osoby prowadzące zadania opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w zakresie: rejestru, kontroli i nadzoru (samorządowych i prywatnych).

Program szkolenia:

Część I. Kontrola zarządcza, nadzór i kontrola zewnętrzna i wewnętrzna we wszystkich formach instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 1. Kontrola zarządcza w przepisach prawa
 2. Kontrola zarządcza w zadaniach kierowników samorządowych żłobków i klubów dziecięcych jednostek organizacyjnych
 3. Wymogi ustawowe dot. wdrożenia, planowania, zakresu realizacji i sprawozdawczości kontroli zarządczej
 4. Standardy kontroli zarządczej
 5. Analiza i ocena ryzyka – monitorowanie i ocena ryzyka.
 6. Procedura wdrożenia oraz dokumentowanie kontroli nadzorczej w żłobku samorządowym.
 7. Nadzór i kontrola gminy nad żłobkiem, klubem dziecięcym dziennym opiekunem (publicznym i prywatnym) po zmianie przepisów prawnych od 1 kwietnia 2022
 8. Aktualizacja uchwały dot. planu nadzoru nad formami opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech oraz doprecyzowanie form i częstotliwości kontroli obejmującej dodatkowo zgodność sprawozdawczą podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech.
 9. Wdrożenie wymaganych zmian w zapisach uchwał rad gmin, określających opłaty za usługi opiekuńcze w gminnych żłobkach, uwzględniających mechanizmy obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.
 10. Nadzór gminy nad instytucjami opieki nad dziećmi do lat trzech przy wpisie do rejestru.
 11. Kontrole planowe i doraźne.
 12. Różnice w prowadzeniu kontroli w podmiotach samorządowych i nie samorządowych.
 13. Sprawowanie nadzoru i kontroli w podmiotach nie samorządowych, prowadzących działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców.
 14. Kontrola z perspektywy kontrolującego.
 15. Schemat prowadzenia kontroli.
 16. Skutek wydania zaleceń pokontrolnych.

Część II. Dofinasowanie pobytu dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów w praktyce wykonawczej i rozliczeniowej.

 1. Zakres przedmiotowy wniosku o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.
 2. Obowiązki podmiotu prowadzącego formy opieki w związku z wprowadzeniem dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, przez dziennego opiekuna.
 3. Obieg elektronicznej obsługi powiadamiania podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun- o wysokości dofinansowania, bezgotówkowym systemie przekazywania dofinansowania.
 4. Dostosowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku/klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna z uwzględnieniem kwoty przyznanego dofinansowania.
 5. Upoważnienie, pełnomocnictwo do przetwarzania i przekazywania danych osobowych w związku z wdrożeniem systemu rejestracji i możliwości samodzielnego aktualizowania informacji w PIU Emp@tia obejmujących dane wrażliwe i zakresu operowania ww. danymi.
 6. Sposób i termin przekazywania dofinansowania do podmiotu świadczącego opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech (samorządowego i prywatnego).
 7. Zmiany w systemie i wysokości wnoszenia opłaty rodziców za pobyt dziecka w żłobku/klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna z uwzględnieniem przyznanej kwoty dofinansowania –regulacja przekazywanych form dofinansowania podmiotom realizującym zadania opieki dzieci do lat trzech, zmian wynikających z miesięcznych sprawozdań oraz zwrotów nadpłaconych kwot od dnia przyznanego dofinansowania.
 8. Aktualizacja indywidualnych umów z rodzicami w zgodności z dokumentami rejestracyjnymi i wewnętrznymi każdego podmiotu świadczącego opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech.
 9. Przekazywanie informacji, sprawozdawczość, obsługa finansowa w formie elektronicznej z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej i rachunku bankowego podmiotu prowadzącego formy opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech wskazanego odpowiednio w rejestrze.

Osoba prowadząca szkolenie:

Edukator, ekspert i trener – praktyk w realizacji prowadzenia i kierowania oświatą oraz zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Autorka lub współautorka centralnych (ministerialnych) programów dot. zarządzania oświatą. Ekspert i trener (od 2012 roku) w realizacji projektu EFS: „ Zarządzanie oświatą w samorządach”- Etap I, II oraz „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie lokalnym ukierunkowanym na rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli” (2016-2020). Certyfikowany ekspert i ewaluator. Współpracuje z uczelniami wyższymi, gminami, szkołami, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania szkołą, placówką oświatową oraz audytu i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Kontrola zarządcza, nadzór i kontrola zewnętrzna oraz kontrola wewnętrza we wszystkich formach instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz dofinasowanie pobytu dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów w praktyce wykonawczej i rozliczeniowej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 07.07.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.07.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń