logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Klasyfikacja budżetowa 2022 i jej zmiany

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową w zakresie prawidłowego stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej w roku 2022 zgodnie z obowiązującymi standardami statystyki publicznej, zasadami rachunkowości budżetowej i zasadami gospodarki budżetowej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z wsteczną mocą w części od 1 stycznia 2022 i od 24 lutego 2022 roku.

Na szkoleniu omówione zostanie praktyczne ujęcie w ewidencji księgowej i w sprawozdawczości budżetowej kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów, należności i zobowiązań, z uwzględnieniem zmian aktualniej klasyfikacji budżetowej pod względem treści ekonomicznej i treści prawnej zdarzeń i operacji gospodarczych oraz problemów dotyczących podziału wydatków na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, szczególnie w zakresie finansowania środków trwałych do 10 tys. zł oraz rozliczeń w podatku VAT, z uwzględnieniem nowego podziału rozdziałów klasyfikacji budżetowej na tzw. rozdziały podmiotowe i usługowe w SMUP, a także z uwzględnieniem nowych paragrafów w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz powstaniem na jej mocy Funduszu Pomocy. Nowe podziałki umożliwią ewidencjonowanie i monitorowanie wykorzystania środków otrzymywanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), a także otrzymanych i wykorzystanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPŁ) przez JST w danym roku, jak również w okresie wieloletnim

Adresaci szkolenia:

Szkolenie 1 dniowe dla wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla: ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, zarządów nieruchomościami, jednostek oświaty, jednostek pomocy społecznej, urzędów pracy, sądów, prokuratury, służb mundurowych, wojska, KAS, RIO, NIK, ZUS, KRUS, dysponentów państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

Program nauczania:

 1. Klasyfikacja budżetowa i jej zastosowanie w planowaniu i wykonywaniu budżetu – plany kasowe a plany memoriałowe oraz ich ujęcie w księgowości i sprawozdawczości budżetowej.
 2. System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) – rozdziały podmiotowe i rozdziały usługowe, nieprawidłowości wynikające z innych przepisów dot. wykazywania wynagrodzeń w rozdziałach innych jednostek budżetowych oraz wyjaśnienie dlaczego i kiedy SMUP zostanie zlikwidowany.
 3. Zmiany klasyfikacji budżetowej z maja 2022 – cel i zakres zmian klasyfikacji budżetowej w rozporządzeniu Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i wsteczny termin wejścia niektórych zmian z mocą od 1 stycznia i 24 lutego 2022 roku.
 4. Nowa klasyfikacja środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz dofinansowania z środków BGK, klasyfikacja Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz klasyfikacja Funduszu Pomocy Ukrainie po zmianach z maja 2022 – kiedy obowiązuje ujęcie budżetowe (w samorządowych jednostkach budżetowych), a kiedy pozabudżetowe (w państwowych jednostkach budżetowych).
 5. Nowe działy, rozdziały, paragrafy dochodów i wydatków oraz inne zmiany z maja 2022 w klasyfikacji budżetowej.
 6. Klasyfikacja budżetowa a statystyka publiczna – wymogi ustawy o statystyce publicznej.
 7. Co to jest ESA 2010 – zmiany w zakresie nakładów brutto na środki trwałe pomiędzy ESA 95 a ESA 2010.
 8. Wyjaśnienie dlaczego ESA 2010 zalicza niektóre wydatki z paragrafu 425, 424, 421 do nakładów na środki trwałe i jaki ma z tym związek Dyrektywa 2013/34 oraz ustawa o rachunkowości.
 9. Ustawa o finansach publicznych i podział dochodów i wydatków budżetowych na bieżące i majątkowe oraz związek wydatków majątkowych z nakładami brutto na środki trwałe, w tym środki trwałe w budowie.
 10. Ustawa o rachunkowości i definicja środków trwałych oraz środków trwałych w budowie – zasady ich wyceny (wydatki a koszty).
 11. Grupy wydatków bieżących w świetle art. 236 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych – wydatki bieżące samorządowych jednostek i zakładów budżetowych.
 12. Grupy wydatków majątkowych w świetle art. 236 ustęp 4 ustawy o finansach publicznych – wydatki majątkowe samorządowych jednostek i zakładów budżetowych.
 13. Wydatki bieżące a wydatki majątkowe w świetle art. 124 ustawy o finansach publicznych i ich zastosowanie w państwowych jednostkach budżetowych oraz problem wynikający z paragrafu 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa i obowiązującego w państwowych jednostkach budżetowych zakazu finansowania inwestycji na środki trwałe o wartości do 10 tys. złotych – wyjaśnienie dlaczego w budżecie państwa z wydatków bieżących finansuje się tzw. niskocenne środki trwałe.
 14. Stanowiska Departamentu Budżetu Państwa w zakresie finansowania inwestycji i stosowania art. 7 ustawy o rachunkowości oraz opisu zamieszczonego pod paragrafem 614 klasyfikacji budżetowej i jego wpływ na grupowanie wydatków.
 15. Przypadek szczególny dotyczący funduszu przeciwdziałania COVID-19 w Komendach Powiatowych PSP, przypadek szczególny dotyczący zastosowania w praktyce paragrafu 453 klasyfikacji wydatków do podatku VAT, przypadek szczególny dotyczący zastosowania w praktyce paragrafu 472, przypadek szczególny dotyczący zastosowania paragrafu 421, 424, 425 i innych paragrafów wydatków bieżących oraz paragrafów wydatków majątkowych 606 i 605 (i innych) do środków trwałych ujmowanych na kontach 011 i 013 (i innych).
 16. Klasyfikacja budżetowa jako analityka na kontach księgowych w roku 2022 – dekretowanie treści ekonomicznej zdarzeń i operacji gospodarczych i wątpliwości związane z ich treścią prawną oraz wyjaśnienia typowych wątpliwości interpretacyjnych w zakresie zastosowania poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej w roku 2022.
 17. Klasyfikacja budżetowa w sprawozdawczości budżetowej typu „RB” – przykłady dobrej i złej praktyki.
 18. Kolejne zmiany – nowa ogłoszona przez Ministra Finansów koncepcja klasyfikacji budżetowej zintegrowanej z nowym jednolitym planem kont dla wszystkich JSFP – KPO i reforma systemu budżetowego (wprowadzenie).
 19. Odpowiedzi na pytania

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Klasyfikacja budżetowa 2022 i jej zmiany (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 29.06.2022 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28.06.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń