logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Finanse, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa żłobków - księgowe rozliczenie dofinansowania opłaty

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad gospodarki finansowej i budżetowej żłobków i klubów dziecięcych jako jednostek sektora finansów publicznych, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania w jednostkach ustawy z 17 listopada 2021 o rodzinnym kapitale opiekuńczym i nowego dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna od ZUS, które należy odpowiednio ująć w budżecie, w rachunkowości i w sprawozdawczości żłobków i klubów dziecięcych jako jednostek budżetowych.

NA szkoleniu omówione zostaną zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z wsteczną mocą w części od 1 stycznia, a w części od 24 lutego 2022 roku.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dla żłobków i klubów dziecięcych jako samorządowych jednostek budżetowych oraz urzędów gmin i miast i samorządowych centrów usług wspólnych.

Program nauczania:

 1. Zasady nadrzędne rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej samorządowych jednostek budżetowych – ustawa o finansach publicznych i ustawa o rachunkowości w praktyce gospodarki budżetowej żłobków w roku 2022.
 2. Zasady gospodarki budżetowej żłobków i klubów dziecięcych jako samorządowych jednostek budżetowych oraz ich powiązanie z budżetem jednostki samorządu terytorialnego – specyfika funkcjonowania zespołów żłobków lub klubów dziecięcych i ich wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna, w tym połączeniu z przedszkolami.
 3. Zmiany klasyfikacji budżetowej z maja 2022 – cel i zakres zmian klasyfikacji budżetowej w rozporządzeniu Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i wsteczny termin wejścia niektórych zmian z mocą od 1 stycznia lub 24 lutego 2022 roku.
 4. Nowe działy, rozdziały, paragrafy dochodów i wydatków oraz inne zmiany z maja 2022 w klasyfikacji budżetowej dla żłobków.
 5. Zasady ustalania opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobkach lub klubach dziecięcych – kompetencje organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i charakter pobieranych opłat.
 6. Ustalanie wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna – opłaty jako dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego i zasady ich ustalania i poboru w świetle art. 60-67 ustawy o finansach publicznych oraz orzecznictwa TK i NSA i sprzecznych z nimi indywidualnych interpretacji podatkowych.
 7. Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku, klubie dziecięcym a podatek VAT – wpływ interpretacji ogólnej nr PT1.8101.3.2019 MF z dnia 10 czerwca 2020 r. na brak opodatkowania VAT opłat pobieranych przez samorządowe jednostki budżetowe.
 8. Zakres zastosowania KPA i działu III ustawy Ordynacja podatkowa do opłat za pobyt i wyżywienie, w tym do dofinansowania obniżenia opłaty od ZUS – jaki ustalić termin zapłaty opłaty za pobyt i wyżywienie aby nie powstawały zaległości rodziców jeśli wyznaczony termin będzie przed 20 dniem miesiąca: statut, decyzja, czy uchwała ustalająca wysokość opłaty oraz jak rozliczyć środki od ZUS powodujące powstanie nadpłaty rodziców.
 9. Ustawa z 17 listopada 2021 o rodzinnym kapitale opiekuńczym a dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – plan finansowy żłobka i zasady księgowego ujęcia dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna otrzymanego od ZUS w samorządowej jednostce budżetowej (księgowania organ/urząd/jednostka) niezależnie od tego na jaki rachunek (organu lub żłobka) wpłynie dofinansowanie obniżenia opłaty.
 10. Dotacje z budżetu państwa i płatności z budżetu środków europejskich oraz środki funduszu przeciwdziałania Covid-19, środki Funduszu Pomocy Ukrainie, środki Funduszu Pracy – zasady księgowania dotacji i środków poszczególnych funduszy oraz ich ujęcie w budżecie i planie finansowym a problem zwrotów, refundacji wydatków.
 11. Aktywa trwałe i aktywa obrotowe w żłobkach i klubach dziecięcych a zakres zastosowania paragrafu 424 i 421 i nowych paragrafów na pomoc Ukrainie do finansowania wydatków bieżących oraz paragrafu 605 i 606 do finansowania wydatków majątkowych po zmianie przepisów unijnych w zakresie ESA 2010 i dyrektywy 2013/34.
 12. Rejestr umów, zaangażowanie i zobowiązania żłóbków oraz nadchodzące zmiany w rejestrze umów.
 13. Wzory i schematy księgowań oraz ich wpływ na ujęcie danych w sprawozdaniach typu „RB” i w sprawozdaniu finansowym.
 14. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

Doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Finanse, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa żłobków - księgowe rozliczenie dofinansowania opłaty (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.06.2022 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.06.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń