logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Nowa ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego – w działaniach jednostek samorządu terytorialnego

To szkolenie już się odbyło.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest szczegółowe i praktyczne wyjaśnienie zasad ponownego wykorzystywania informacji publicznych.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów administracji centralnej, urzędów wojewódzkich, oraz ich jednostek organizacyjnych, osoby odpowiedzialne za udostępnianie informacji publicznej.

Program nauczania

 1. Podmioty zobowiązane do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania
 2. Czym jest informacja sektora publicznego. Które z informacji sektora publicznego nie są objęte ustawą.
 3. Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 4. Ograniczenie prawa do ponownego wykorzystywania:
  1. W przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych
  2. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa
  3. Ze względu na prywatność osoby fizycznej, w tym ochronę danych osobowych
  4. W zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw
  5. w zakresie informacji sektora publicznego których wytwarzanie przez podmioty zobowiązane nie należy do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem;
  6. w zakresie informacji sektora publicznego powiązanych z depozytami znajdującymi się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, o ile ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie;
  7. w zakresie informacji sektora publicznego objętych prawami własności przemysłowej
  8. w zakresie informacji sektora publicznego do których prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa do baz danych oraz prawa do odmian roślin przysługują podmiotom innym niż podmioty zobowiązane;
  9. w zakresie informacji sektora publicznego będących w posiadaniu muzeów państwowych, muzeów samorządowych, bibliotek publicznych, w przypadku gdy pierwotnym właścicielem autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych były podmioty inne niż podmioty zobowiązane, a czas trwania tych praw nie wygasł;
  10. w zakresie informacji sektora publicznego które są wyłączone z dostępu lub do których dostęp jest ograniczony ze względu na ochronę infrastruktury krytycznej
  11. w zakresie informacji sektora publicznego stanowiących program komputerowy,
 5. Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania
 6. Udostępnianie lub przekazywanie informacji sektora publicznego jako otwartych danych; stosowane formaty danych; udostępnianie danych poprzez interfejs programistyczny aplikacji (API)
 7. Informowanie na stronie BIP o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 8. Warunki ponownego wykorzystywania
 9. Opłaty za ponowne wykorzystywanie
 10. Nowe pojęcia i definicje
  1. Dane badawcze,
  2. dane dynamiczne
  3. dane o wysokiej wartości
  4. otwarte dane
 11. Program otwierania danych
 12. Portal otwartych danych a centralne repozytorium
 13. Informacje sektora publicznego udostępniane w portalu danych i obowiązki podmiotów zobowiązanych w tym zakresie
 14. Pełnomocnicy do spraw otwartości danych
 15. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
 16. Poradniki i materiały które mogą służyć pomocą
  1. Przewodnik dla dostawców danych
  2. Podręcznik dobrych praktyk w otwieraniu danych
  3. Podręcznik dla samorządów- Zarządzanie danymi w miastach
  4. Standardy API
  5. Standardy Bezpieczeństwa a ochrona danych osobowych
  6. Standardy Prawne
  7. Standardy Techniczne
  8. Pełnomocnicy do spraw otwartości danych
 17. Dyskusja

Osoba prowadząca kurs:

Radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Nowa ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego – w działaniach jednostek samorządu terytorialnego (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 17.01.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń