logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Centralny rejestr umów a strona dochodowa i wydatkowa budżetu – problem niezgodności danych wykazywanych w rejestrze umów i danych wykazywanych w sprawozdaniach typu „RB” w zakresie należności, zobowiązań i zaangażowania

Cele i korzyści ze szkolenia:

Finanse publiczne to procesy gromadzenia i wydatkowania środków publicznych a jawność finansów publicznych realizowane będzie poprzez prowadzenie i udostępnianie danych rejestru umów. Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad funkcjonowania nowego rejestru umów w świetle art. 34a i art. 34b ustawy o finansach publicznych oraz formalnie obowiązujących od kilku lat zasad księgowania i prezentacji danych w sprawozdawczości budżetowej dotyczących należności, zaangażowania oraz zobowiązań, w tym zobowiązań zwykłych oraz zobowiązań wynikających z dostaw niefakturowanych, prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, zobowiązań, których kwota i termin wymagalności nie jest pewna, zobowiązań przyszłych okresów, a także rezygnacji odniesienia zaangażowania budżetu do planu finansowego w świetle aktualnego opisu kont 998 i 999 i wyjaśnień Ministerstwa Finansów.

Na szkoleniu omówione zostaną zasady wyceny należności, zobowiązań i zaangażowania, zasady ich ewidencji księgowej oraz zasady rzetelnej ich prezentacji w sprawozdawczości budżetowej i finansowej w okresach sprawozdawczych obowiązujących w roku 2022, z uwzględnieniem przykładów błędnej praktyki związanej z rozliczaniem podatku VAT i pomniejszaniem danych wykazywanych w sprawozdaniu RB-27, RB-27S, RB-27ZZ o podatek VAT należny oraz pomniejszaniem danych wykazywanych w sprawozdaniu RB-28S i RB-28 o podatek VAT naliczony do odliczenia, co powoduje niezgodność danych wykazywanych w rejestrze umów z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach typu „RB”.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie on-line dla wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, w tym jednostek dysponujących rachunkami dochodów własnych i funduszami celowymi, samorządowych zakładów budżetowych, szczególnie dla ministerstw, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej oraz gmin, powiatów, województw i ich urzędów, a także dla jednostek budżetowych oświaty, pomocy społecznej, urzędów pracy, zarządów dróg, administracji zespolonej, inspekcji i inspektoratów, sądów i prokuratury, KAS, RIO, NIK, służb mundurowych organizacyjnych i innych.

Program nauczania:

 1. Finanse publiczne – strona dochodowa a strona wydatkowa budżetu i planu finansowego.
 2. Pojęcie rejestru umów art. 34a i odpowiedzialność wynikająca z art. 34b ustawy o finansach publicznych – zmiany ustawy o finansach publicznych ustawą z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
 3. Forma prowadzenia rejestru umów i zasady jego udostępniania – jakie umowy zamieszcza się a jakich się nie zamieszcza rejestrze umów, czy możliwe jest aby rejestr umów obejmował nie tylko umowy wydatkowe ale też dochodowe.
 4. Jak rozumieć wygaśnięcie umowy – czy zapłata, kompensata, przeniesienie własności rzeczy itp. powinna być rejestrowana w rejestrze umów.
 5. Wzór rejestru umów – wartość przedmiotu umowy.
 6. Umowa dochodowa jako należność.
 7. Umowa wydatkowa jako zaangażowanie i jako zobowiązanie.
 8. Pojęcie i definicja zaangażowania – zaangażowanie a zobowiązanie i jego związek z momentem podpisania umowy, wydania decyzji, postanowienia – zaangażowanie jako etap poprzedzający powstanie zobowiązania, zobowiązania w kodeksie cywilnym a zobowiązania w ustawie o rachunkowości, rodzaje zobowiązań.
 9. Przykłady z praktyki dotyczące powstania zaangażowania i zobowiązania – kiedy zaangażowanie powstaje przed zobowiązaniem a kiedy powstaje równocześnie ze zobowiązaniem oraz problem szczególny związany z podatkiem VAT i i pomniejszaniem danych wykazywanych w sprawozdaniu RB-28S i RB-28 o podatek VAT naliczony do odliczenia, co powoduje niezgodność danych wykazywanych w rejestrze umów z danymi wykazywanymi w sprawozdaniu typu „RB”.
 10. Plan finansowy a zaangażowanie i zobowiązanie – kiedy mogą powstać problemy z dyscypliną finansów publicznych a kiedy dyscypliny nie ma.
 11. Przykłady z praktyki dotyczące powstania należności – problem szczególny związany z podatkiem VAT i i pomniejszaniem danych wykazywanych w sprawozdaniu RB-27S, RB-27ZZ i RB-27 o podatek VAT naliczony do odliczenia, co powoduje niezgodność danych wykazywanych w rejestrze umów z danymi wykazywanymi w sprawozdaniu typu „RB”.
 12. Polityka rachunkowości i konta księgowe obowiązujące w roku 2022 z uwzględnieniem zmian z roku 2018 i nowego rozporządzenia MF ws. sprawozdawczości budżetowej na rok 2022 – zasady funkcjonowania kont pozabilansowych 998, 999, 983, 984 i 985 dla zaangażowania oraz kont bilansowych dla zobowiązań i należności oraz dochodów i wydatków budżetowych.
 13. Szczególna rola zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa w roku 2022 – konto 992.
 14. Zasady wyceny wydatków oraz zaangażowania i zobowiązań na dzień ich powstania i na dzień bilansowy oraz na moment sprawozdawczy w świetle przepisów prawa bilansowego (ustawy o rachunkowości).
 15. Zasady wyceny dochodów oraz należności na dzień ich powstania i na dzień bilansowy oraz na moment sprawozdawczy w świetle przepisów prawa bilansowego (ustawy o rachunkowości).
 16. Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami i jego zastosowanie w zakresie zaangażowania i zobowiązania oraz należności – rozstrzygnięcie ujęcia podatku VAT.
 17. Wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące należności i ich aktualizacji, rezerw i rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych oraz ich związek z zaangażowaniem i z zobowiązaniami.
 18. Problem szczególny dotyczący należności i zobowiązań związanych z realizacją zadań zleconych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz zobowiązań związanych z państwowymi funduszami celowymi u dysponenta funduszu, rachunkami dochodów własnych oświaty i placówek dyplomatycznych, a także zobowiązań i zaangażowania środków samorządowych zakładów budżetowych.
 19. Uzgadnianie zaangażowania i zobowiązań a zasady ich prezentacji w sprawozdaniach typu ”RB” w zakresie wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich oraz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – odmienność zasad wykazywania zobowiązań budżetowych w sprawozdaniu RB-28, RB-28-PROGRAMY (WPR), RB-28UE (WPR), RB-28S i w sprawozdaniu RB-Z oraz w sprawozdaniu RB-BZ1 i RB-BZ2 a problem zobowiązań niewykazywanych w sprawozdaniach typu „RB” lecz wykazywanych w sprawozdawczości finansowej.
 20. Problem z należnościami wykazywanymi w sprawozdaniach Rb-27 i RB-27S oraz w Rb-27ZZ w kwotach netto – typowe przypadki nierzetelności sprawozdań o dochodach.
 21. Zasady prezentacji rzeczywistego stanu należności i zobowiązań w sprawczości finansowej – należności i zobowiązania w bilansie i w Informacji dodatkowej w zgodzie z danymi wykazywanymi w rejestrze umów.
 22. Odpowiedzi na pytania – jak uniknąć niezgodności danych pomiędzy rejestrem umów a danymi wykazywanymi w sprawozdaniach typu „RB”.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Centralny rejestr umów a strona dochodowa i wydatkowa budżetu – problem niezgodności danych wykazywanych w rejestrze umów i danych wykazywanych w sprawozdaniach typu „RB” w zakresie należności, zobowiązań i zaangażowania (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.06.2022 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.06.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń