logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Klasyfikacja budżetowa 2022 – wydatki bieżące i majątkowe w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o statystyce publicznej

To szkolenie zostało odwołane.

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową w zakresie prawidłowego stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej w roku 2022 zgodnie z obowiązującymi standardami statystyki publicznej, zasadami rachunkowości budżetowej i zasadami gospodarki budżetowej.

Na szkoleniu omówione zostanie praktyczne ujęcie w ewidencji księgowej i w sprawozdawczości budżetowej kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów, należności i zobowiązań, z uwzględnieniem aktualniej klasyfikacji budżetowej pod względem treści ekonomicznej i treści prawnej zdarzeń i operacji gospodarczych oraz problemów dotyczących podziału wydatków na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, szczególnie w zakresie finansowania środków trwałych do 10 tys. zł oraz rozliczeń w podatku VAT, z uwzględnieniem nowego podziału rozdziałów klasyfikacji budżetowej na tzw. rozdziały podmiotowe i usługowe w SMUP.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie 1 dniowe dla wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla: ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, zarządów nieruchomościami, jednostek oświaty, jednostek pomocy społecznej, urzędów pracy, sądów, prokuratury, służb mundurowych, wojska, KAS, RIO, NIK, ZUS, KRUS, dysponentów państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

Program nauczania:

 1. Klasyfikacja budżetowa i jej zastosowanie w planowaniu i wykonywaniu budżetu – plany kasowe a plany memoriałowe oraz ich ujęcie w księgowości i sprawozdawczości budżetowej.
 2. System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) – rozdziały podmiotowe i rozdziały usługowe oraz wyjaśnienie dlaczego i kiedy SMUP zostanie zlikwidowany.
 3. Nowa klasyfikacja środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz dofinansowania z środków BGK, klasyfikacja Funduszu Pomocy Ukrainie – kiedy obowiązuje ujęcie budżetowe (w samorządowych jednostkach budżetowych), a kiedy pozabudżetowe (w państwowych jednostkach budżetowych).
 4. Klasyfikacja budżetowa a statystyka publiczna – wymogi ustawy o statystyce publicznej.
 5. Co to jest ESA 2010 – zmiany w zakresie nakładów brutto na środki trwałe pomiędzy ESA 95 a ESA 2010.
 6. Wyjaśnienie dlaczego ESA 2010 zalicza wydatki z paragrafu 425 (421, 424) do nakładów na środki trwałe i jaki ma z tym związek Dyrektywa 2013/34 oraz ustawa o rachunkowości.
 7. Ustawa o finansach publicznych i podział dochodów i wydatków budżetowych na bieżące i majątkowe oraz związek wydatków majątkowych z nakładami brutto na środki trwałe, w tym środki trwałe w budowie.
 8. Ustawa o rachunkowości i definicja środków trwałych oraz środków trwałych w budowie – zasady ich wyceny (wydatki a koszty).
 9. Grupy wydatków bieżących w świetle art. 236 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych – wydatki bieżące samorządowych jednostek i zakładów budżetowych.
 10. Grupy wydatków majątkowych w świetle art. 236 ustęp 4 ustawy o finansach publicznych – wydatki majątkowe samorządowych jednostek i zakładów budżetowych.
 11. Wydatki bieżące a wydatki majątkowe w świetle art. 124 ustawy o finansach publicznych i ich zastosowanie w państwowych jednostkach budżetowych oraz problem wynikający z paragrafu 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa i obowiązującego w państwowych jednostkach budżetowych zakazu finansowania inwestycji na środki trwałe o wartości do 10 tys.zł – wyjaśnienie dlaczego w budżecie państwa z wydatków bieżących finansuje się tzw. niskocenne środki trwałe.
 12. Stanowiska Departamentu Budżetu Państwa w zakresie finansowania inwestycji i stosowania art. 7 ustawy o rachunkowości oraz opisu zamieszczonego pod paragrafem 614 klasyfikacji budżetowej i jego wpływ na grupowanie wydatków.
 13. Klasyfikacja budżetowa obowiązująca w roku 2022 – przykłady i zadania.
 14. Przypadek szczególny dotyczący funduszu przeciwdziałania COVID-19 w Komendach Powiatowych PSP, przypadek szczególny dotyczący zastosowania w praktyce paragrafu 453 klasyfikacji wydatków do podatku VAT, przypadek szczególny dotyczący zastosowania w praktyce paragrafu 472, przypadek szczególny dotyczący zastosowania paragrafu 421, 424, 425 i innych paragrafów wydatków bieżących oraz paragrafów wydatków majątkowych 606 i 605 (i innych) do środków trwałych ujmowanych na kontach 011 i 013 (i innych).
 15. Klasyfikacja budżetowa jako analityka na kontach księgowych w roku 2022 – dekretowanie treści ekonomicznej zdarzeń i operacji gospodarczych i wątpliwości związane z ich treścią prawną oraz wyjaśnienia typowych wątpliwości interpretacyjnych w zakresie zastosowania poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej w roku 2021 oraz w budżetach na rok 2022.
 16. Klasyfikacja budżetowa w sprawozdawczości budżetowej typu „RB” – przykłady dobrej i złej praktyki.
 17. Nowa klasyfikacja budżetowa – wprowadzenie

Osoba prowadząca kurs:

Doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Klasyfikacja budżetowa 2022 – wydatki bieżące i majątkowe w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o statystyce publicznej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 21.06.2022 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie zostało odwołane – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń