logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Zasady rachunkowości instytucji kultury jako jednostki sektora finansów publicznych - typowe nieprawidłowości w zakresie ustalania wyniku finansowego i rozliczenia dotacji, rejestr umów i plan finansowy kasowo-memoriałowy

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością instytucji kultury w zakresie obowiązujących w roku 2022 zasad rachunkowości PIK i SIK jako jednostki sektora finansów publicznych, zasad ustalania wyniku finansowego oraz rozliczenia dotacji podmiotowych i celowych.

Na szkoleniu omówione zostaną zasady ujmowania dotacji na koncie 800, 840, 760/740 (720, 700) i ich prawidłowe rozliczanie w celu prawidłowego ustalenia wyniku finansowego za rok 2021. Okazuje się bowiem, iż znaczna część IK wszystkie otrzymane dotacje ujmuje a koncie 740, czym przyczynia się go wykazania „kreatywnego” wyniku finansowego za dany rok, gdyż IK finansowane z dotacji co do zasady nie powinny prezentować zysku ani na koncie 860, ani w sprawozdaniu finansowym.

Omówione zostaną również przepisy ustawy o finansach publicznych w zakresie rachunkowości PIK i SIK oraz procedury planowania i wykonywania planu finansowego instytucji kultury obowiązujące w roku 2022, który nie powinien być jedynie planem „czwórkowo-siódemkowym” lecz planem „kasowo-memoriałowym” zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i tzw. notą budżetową na rok 2022. Dodatkowo na szkoleniu omówione zostaną zasady funkcjonowania w roku 2022 nowego rejestru umów, w świetle art. 34a i art. 34b ustawy o finansach publicznych oraz zasady prawidłowej księgowości PIK i SIK w roku 2022.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dla: państwowych i samorządowych instytucji kultury, dla organizatorów oraz SCUW obsługujących SIK.

Program nauczania:

 1. Zasady rachunkowości i polityka rachunkowości PIK i SIK na rok 2022 jako jednostki sektora finansów publicznych – zasada kasowa i zasada memoriału a zasada współmierności oraz ich zastosowanie w praktyce.
 2. Plan finansowy IK i jego związek z prawidłowo prowadzoną rachunkowością IK jako jednostki sektora finansów publicznych – jakie zasady i jakie konta powinny być uwzględnione w procedurze budżetowej IK.
 3. Druk PF-OSPR i jego zastosowanie w planowaniu budżetowym PIK na rok 2022 oraz problem braku druku planistycznego dla SIK – plan finansowy w układzie memoriałowym, plan finansowy w układzie kasowym, dane uzupełniające, informacje nt. nakładów na aktywa trwałe / środków na wydatki majątkowe, dane statystyczne.
 4. Dotacje a płatności i zasady ich rozliczania – dotacje z budżetu państwa i płatności z budżetu środków europejskich a dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 5. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów, dotacje podmiotowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji a płatności oraz ich ujęcie jako przychodów IK ujmowanych odpowiednio na koncie 800, 840, 760 (740/720/700).
 6. Specyfika gospodarowania środami BGK funduszu przeciwdziałania Covid-19 niebędących ani dotacją ani subwencją.
 7. Aktywa trwałe i aktywa obrotowe w IK, wydatki bieżące a wydatki majątkowe – problem z finansowaniem tzw. niskocennych środków trwałych (amortyzowanych jednorazowo) z dotacji podmiotowej.
 8. Kasowe dochody i wydatki budżetowe w IK – definicja, dochody i wydatki bieżące a dochody i wydatki majątkowe majątkowe, zasady wyceny i zasady księgowania kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków w IK, w tym z uwzględnieniem podatku VAT, rozliczanie kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków w ramach planu kasowego IK.
 9. Przychody i koszty księgowe IK oraz ich grupowanie – definicja, zasady wyceny i zasady księgowania, zasady ustalania i zasady księgowania przychodów i kosztów działalności operacyjnej podstawowej, działalności operacyjnej pozostałej, w tym działalności nadzwyczajnej, działalności finansowej i ich powiązanie z wynikiem finansowym oraz podatkiem CIT, rozliczanie osiągniętych przychodów i kosztów w ramach planu memoriałowego IK.
 10. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów – rozliczenia międzyokresowe przychodów oraz czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, rezerwy w IK.
 11. Koszty i przychody odnoszone bezpośrednio na fundusz – zakres zastosowania konta 800 w zakresie niepodlegających amortyzacji planowej i jednorazowej aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie w IK.
 12. Dotacje budżetowe i środki pozabudżetowe z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w księgowości IK – kiedy konto 800, kiedy 840 a kiedy 760.
 13. Zasady ustalania wyniku finansowego – typowe błędy IK w zakresie zasad ustalania wyniku finansowego wynikające z błędnego ujęcia wszystkich dotacji na koncie 740 (lub innym podobnym).
 14. Sprawozdania RB-Z i RB-N w IK po zmianach obowiązujących w roku 2022.
 15. Sprawozdanie finansowe IK – uzgodnienia obrotów i sald danych księgowych dla potrzeb sprawozdania finansowego i informacji dodatkowej.
 16. Jak zbudować plan kont dla SIK obsługiwanych przez SCUW – jakie konta planu kont dla jednostek budżetowych pozwalają prowadzić łatwą i rzetelną księgowość SIK w roku 2022.
 17. Pojęcie rejestru umów: art. 34a i odpowiedzialność wynikająca z art. 34b ustawy o finansach publicznych – zmiany ustawy o finansach publicznych ustawą z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
 18. Forma prowadzenia rejestru umów i zasady jego udostępniania – jakie umowy zamieszcza się a jakich się nie zamieszcza rejestrze umów oraz zakres danych jakie obejmuje rejestr umów i ich ograniczenia, w tym w zakresie twórców.
 19. Kto ponosi odpowiedzialność za wprowadzanie danych do rejestru umów i od kiedy – sankcje za podawanie nieprawdziwych danych w rejestrze umów.
 20. Odpowiedzi na pytania i przykłady nieprawidłowości występujących w księgowości IK.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zasady rachunkowości instytucji kultury jako jednostki sektora finansów publicznych - typowe nieprawidłowości w zakresie ustalania wyniku finansowego i rozliczenia dotacji, rejestr umów i plan finansowy kasowo-memoriałowy (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.06.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.06.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń