logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Centralny Rejestr Umów – nowy obowiązek dla każdej jednostki sektora finansów publicznych©

Uczestnicy szkolenia:

Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, skarbnicy / głowni księgowi jednostek sektora finansów publicznych, osoby odpowiedzialne za realizację obowiązku zaprojektowania i wdrożenia systemu kontroli zarządczej, pracownicy, którym powierzono zadania w zakresie kontroli zarządczej; pracownicy odpowiedzialni merytorycznie za zawieranie umów, inne osoby zainteresowane problematyką kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do zapewnienia prawidłowo funkcjonującej kontroli zarządczej w swojej jednostce, w szczególności:

 1. Znają zasady funkcjonowania Centralnego Rejestru Umów (CRU);
 2. Wiedzą jakie umowy podlegają ujawnieniu w CRU;
 3. Wiedzą, kiedy obowiązki ujawnienia umowy należy dokonać;
 4. Wiedzą jak powiązać zmianę ustawy o finansach publicznych z ustawą o dostępie do informacji publicznej;
 5. Wiedzą jak ochronić dane osobowe osób fizycznych zawarte w umowie;
 6. Potrafią zidentyfikować ryzyko związane z nieujawnieniem umowy, lub niewprowadzenia danych do CRU;
 7. Znają zasady odpowiedzialności karnej.

Program nauczania:

 1. Podstawy prawne prowadzenia Centralnego Rejestru Umów (CRU).
 2. Organ właściwy do prowadzenia CRU.
 3. Zakres umów podlegających ujawnieniu w CRU.
 4. Wyłączenia z obowiązku ujawnienia umów w CRU:
 5. umowy o małej wartości;
 6. umowy dot. zamówień i konkursów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PZP.
 7. Kogo dotyczą obowiązki w zakresie ujawnienia umów – art. 9 ustawy o finansach publicznych.
 8. Zakres danych ujawnianych w CRU.
 9. Umowy cywilne i umowy administracyjne (publiczne).
 10. Umowy: pisemne, dokumentowane, elektroniczne, zawierane w formie szczególnej, umowy ustne i umowy per facta concludentia.
 11. Porozumienia, w tym porozumienia zawierane pomiędzy JSFP.
 12. Umowy w placówkach oświatowych – dot. niepodatkowych należności budżetowych.
 13. Umowy techniczne (umowa o inkaso podatków i opłat, umowa o powołaniu biegłego, umowa o przeniesieniu prawa własności jako formy wygaśnięcia zobowiązania podatkowego).
 14. Pozorny brak umowy.
 15. Pułapki zastawione na JSFP przez ustawodawcę.
 16. Powiazanie obowiązków w zakresie CRU ze standardami kontroli zarządczej.
 17. Q i A z prowadzącym.

Osoba prowadząca:

prawnik, absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: „skarbowość i podatki”; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” Oraz cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Centralny Rejestr Umów – nowy obowiązek dla każdej jednostki sektora finansów publicznych© (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 21.06.2022 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.06.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń