logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2022r

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z czasem pracy pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy, poznanie zasad planowania i ewidencjonowania czasu pracy również na gruncie samorządowej pragmatyki pracowniczej, uzyskanie wiedzy w zakresie dopuszczalności i sposobu wprowadzania instrumentów uelastycznia czasu pracy, zapoznanie z zasadami rozliczania czasu pracy pracowników posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, nabycie umiejętności w zakresie rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych, poznanie bieżących interpretacji przepisów o czasie pracy, zaprezentowanie najczęściej popełnianych błędów stwierdzanych w trakcie kontroli inspektora pracy, możliwość konsultacji z wykładowcą praktycznych problemów przy stosowaniu omawianych przepisów.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane do osób, które na co dzień zajmują się planowanie, rozliczaniem i ewidencjonowaniem czasu pracy pracowników zarówno „kodeksowych” jak i samorządowych, w szczególności kadry kierowniczej, pracowników działów kadr, personalnych, pracowników działów prawno-organizacyjnych

Program nauczania:

 1. Omówienie pojęć z zakresu czasu pracy na potrzeby prawidłowego rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy, w tym m.in. doby pracowniczej, tygodnia, okresu rozliczeniowego, pracy w godzinach nadliczbowych, norm czasu pracy, pracowników zarządzających zakładem pracy, kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
 2. Ewidencja czasu pracy na nowych zasadach:
  • ewidencjonowanie czasu pracy pracowników świadczących pracę zdalnie;
  • zmodyfikowana ewidencja czasu pracy – ujmowanie w niej godzin pracy, usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy, rodzaje zwolnień od pracy oraz ujmowanie ich wymiaru;
  • postać elektroniczna ewidencji czasu pracy – wymogi, dopuszczalność prowadzenia części dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej – wyjaśnienia MRPiPS;
  • dokumentacja dotycząca ewidencjonowania czasu pracy – m.in. prowadzenie i przechowywanie wniosków pracownika dotyczących wyjść prywatnych, dokumentacji związanej z pracą w godzinach nadliczbowych;
  • kategorie pracowników, którym nie ewidencjonuje się godzin pracy.
 3. Zasady obliczania wymiaru czasu pracy w 2022 r.
 4. Dobowy i tygodniowy odpoczynek – jak prawidłowo liczyć dobę oraz tydzień na potrzeby odpoczynków.
 5. Prawidłowe rekompensowanie pracownikowi pracy w dniu wolnym, wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (tzw. wolna sobota).
 6. Problematyka naruszenia doby pracowniczej przy wydłużonej pracy w niektórych dniach tygodnia – propozycje rozwiązań.
 7. Rozkład czasu pracy – zasady tworzenia i modyfikacji harmonogramów czasu pracy, termin przekazania grafików, harmonogramy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, okres przechowywania.
 8. Właściwe zapisy w umowie o pracę „niepełnoetatowca” dotyczące liczby godzin, z przekroczeniem których pracownik nabywa prawo do dodatku z uwzględnieniem pracowników samorządowych.
 9. Celowość różnicowania w zakładzie pracy systemów i rozkładów czasu pracy.
 10. Dopuszczalność i warunki stosowania instrumentów uelastyczniania czasu pracy, w szczególności: ruchomych rozkładów czasu pracy oraz indywidualnego rozkładu czasu pracy – wzory dokumentów.
 11. Czas pracy w informacji o warunkach zatrudnienia – wzór, najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w trakcie kontroli inspektora pracy.
 12. Nadgodziny – polecenie pracy w godzinach nadliczbowych, ewidencjonowanie, ograniczenia podmiotowe i czasowe, zasady rekompensowania, prawidłowa treść wniosku pracownika dot. rekompensowania nadgodzin czasem wolnym (wzór).
 13. Praca w niedzielę i święto – dopuszczalność, zasady rekompensowania z uwzględnieniem różnej ilości godzin świadczenia pracy w ten dzień.
 14. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych – składniki uwzględniane przy naliczaniu wynagrodzenia.
 15. Nadgodziny kadry zarządzającej oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
 16. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy – rekompensowanie pracy ponadwymiarowej.
 17. Zasady zaliczania do czasu pracy podróży służbowych.
 18. Zaliczanie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników do czasu pracy.
 19. Ujmowanie w ewidencji czasu pracy okresu wykonywania przez pracownika badań lekarskich profilaktycznych.
 20. Odpracowywanie wyjść prywatnych w praktyce – termin, niezbędna dokumentacja.
 21. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika z zakresu przepisów o czasie pracy – działania wypełniające znamiona wykroczenia i skutkujące wszczęciem postępowania wykroczeniowego, osoby odpowiedzialne.
 22. Omówienie najczęściej stwierdzanych błędów z zakresu omawianej tematyki.

Osoba prowadząca kurs:

radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, specjalista z prawa pracy, doświadczony trener, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo, administracja na Uniwersytecie Jagiellońskim, prelegent konferencji naukowych oraz autor publikacji z zakresu prawa pracy.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2022r (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 31.01.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30.01.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń