logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Cyfryzacja procesu inwestycyjno - budowlanego

Cel szkolenia:

Celem szkolenia omówienie najważniejszych zmian w procesie cyfryzacji procesu inwestycyjno- budowlanego, przedstawienie bieżącej sytuacji prawnej związanej ze stanem epidemii i jego wpływem na regulacje związane z budowlanym procesem inwestycyjnym. Dodatkowo omówione zostaną informację dotyczące regulacji prawnych obejmujących kwestie katalogu zgłoszeń i zwolnień o pozwolenia na budowę, projektu budowlanego jak i legalizacji samowoli budowlanych, mapy do celów projektowych czy cyfryzacji procesu inwestycyjnego.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy wydziałów budownictwa, architektury, inwestycji, wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, zainteresowani tematyką szkolenia.

Program nauczania:

 1. Cyfryzacja procesu budowlanego – Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa i jej wpływ na zmiany w prawie budowlanym.
 2. Etapy cyfryzacji, nowe definicje.
 3. Kopie i cyfrowe kopie załączników do wniosków zamiast oryginałów dokumentów.
 4. Umożliwienie składania wniosków przez Internet. Korzystanie z portalu e-budownictwo.
 5. Wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu (PB-8).
 6. Wniosek wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7).
 7. Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu (PB-6).
 8. Zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16).
 9. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie – przed zakończeniem budowy (PB-17a).
 10. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17).
 11. Wniosek o uproszczoną legalizację (PB-15).
 12. Wniosek o legalizację (PB-19).
 13. Wniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy (PB-13).
 14. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3)
 15. Zgłoszenie rozbiórki (PB-4).
 16. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9).
 17. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (PB-10).
 18. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (PB-11).
 19. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12).
 20. Wniosek o wejście na sąsiadujący teren (PB-14).
 21. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu (PB-18)
 22. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 23. Cyfrowa geodezja w procesie budowlanym – zmiany w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w przepisach wykonawczych – omówienie.
 24. Przeniesienie definicji i zasad do Ustawy P.g.k. i rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 25. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych.
 26. Mapa inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych – forma, treść, oświadczenia i podpisy.
 27. Mapa do celów projektowych – forma, treść, oświadczenia i podpisy, „termin ważności”, zakres opracowania.
 28. Oświadczenia kierownika prac geodezyjnych na mapach i dokumentach, skutki prawne etc.
 29. Mapy do celów prawnych w procesie budowlanym. Zasady sporządzania, treść, uwierzytelnianie.
 30. Cyfrowy operat techniczny.
 31. Cyfrowe podpisywanie i uwierzytelnianie dokumentów. Środki komunikacji elektronicznej.
 32. Czynności geodezyjne w budownictwie, przed, w trakcie i po zakończeniu budowy.
 33. Wpływ nowego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków na proces budowlany.
 34. Wpływ nowego rozporządzenia dot. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na proces budowlany.
 35. Wpływ nowego rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej na proces budowlany.
 36. Obieg dokumentacji w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym

Osoba prowadząca szkolenie:

Mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych. Od 2004 r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Wieloletnia praktyka w dziedzinie geodezji i kartografii. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Dotychczas szereg przeprowadzonych szkoleń w ramach środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki m.in. w takich jednostkach jak urzędy miejskie, urzędy gmin, szkolenia dla pracowników starostw powiatowych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Cyfryzacja procesu inwestycyjno - budowlanego (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.01.2022 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.01.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń