logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Centralny Rejestr Umów analiza przypadków, jak praktycznie podejść do zadania wprowadzania informacji do CRU. Które umowy podlegają wpisaniu do rejestru?

Cel szkolenia

Od 1 lipca 2022 r. zostanie utworzony rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych. Kto nie wykonuje lub nie dopuszcza do wykonania obowiązku prowadzenia, aktualizacji, udostępnienia lub wprowadzania danych do rejestru umów, albo podaje w nim nieprawdziwe dane, będzie podlegał grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Szkolenie ma na celu usystematyzować wiedzę w zakresie obowiązujących w Polsce przepisów prawnych, zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 2054). Zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat dostępu do informacji publicznej, sposobów udostępniania informacji publicznej, ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy administracji samorządowej (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) administracji rządowej (urzędy centralne, urzędy wojewódzkie, administracja zespolona i niezespolona) oraz ich jednostek organizacyjnych, osoby odpowiedzialne za udostępnianie informacji publicznej oraz za wdrożenie systemu rejestru umów w jednostce.

Program nauczania

 1. Formy jawności gospodarowania środkami publicznym a dostęp do informacji publicznej. Skutki wprowadzenia nowelizacji ustawy o finansach publicznych
 2. Podmioty zobowiązane do zamieszczania umów w rejestrze.
 3. Co to jest rejestr umów? Rola Ministra Finansów. Tworzenie rejestru umów. Kto prowadzi rejestr umów
 4. Obowiązki kierowników jednostek sektora finansów publicznych. Upoważnienia do dokonywania wpisów w rejestrze umów. Organizacja jednostek
 5. Definicja umowy na gruncie prawa cywilnego. Zawarcie umowy.
 6. Informacja publiczna a ustawa o dostępie do informacji publicznej na tle rejestru umów. Kwalifikowanie umów będących informacją publiczną. W jaki sposób procedować przy kwalifikowaniu umów. Umowa jako informacja publiczna,
 7. Które umowy podlegają wpisaniu do rejestru, analiza na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej :
  • Umowy w ramach zamówień publicznych
  • Umowy cywilnoprawne, umowy zlecenia, umowy o dzieło
  • Umowy o usługi, umowy sprzedaży
  • Umowy darowizny, umowy najmu
  • Umowy o pracę,
  • Wybór, powołanie
  • Umowy o obsługę prawną,
  • Porozumienia międzygminne
  • Umowy między jednostkami organizacyjnymi
  • Umowy z artystami na gruncie ustawy o działalności kulturalnej
  • Inne umowwy – case study, dyskusja
 8. Umowy o pracę z funkcjonariuszami publicznymi, kim jest osoba pełniąca funkcję publiczną, kto nie jest osobą pełniącą funkcję publiczną – umowy z urzędnikami wykonującymi zadania merytoryczne, pracownicy samorządowi, służba cywilna, umowy z pracownikami technicznymi, umowy z pracownikami obsługi, kadra sprzątająca, konserwatorzy, pracownicy gospodarczy, umowy z nauczycielami i wykładowcami, umowa z opiekunką środowiskową, umowa z pracownikiem socjalnym, umowa z informatykiem , umowa z pracownikami instytucji kultury, umowy z księgową, umowy z kadrową i inne przykładowe umowy, dyskusja, pytania uczestników
 9. Procedura kwalifikowania stanowisk celem oceny które z umów będą podlegać wpisowi do rejestru.
 10. Czy obowiązek wpisywania umów dotyczy wyłącznie umów zawartych od 1 lipca 2022 r, różne wykładnie, w stosunku do których przychylają się aktualnie praktycy.
 11. Wyłączenia z obowiązku wprowadzania do rejestru umów. Czy wprowadzaniu do rejestru podlegają wszystkie umowy zawarte w wyniku rozstrzygnięcia zamówień i konkursów w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
 12. Kwota umowy – 500 zł brutto czy netto?
 13. Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej z art. 5 ust. 1 do 2 a kwalifikowanie umów do wpisu do rejestru. Ograniczenia ze względu na prywatność, ograniczenia ze względu na informacje niejawne, ograniczenia ze względu na tajemnice ustawowo chronione, ograniczenia ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy.
 14. Kwalifikowanie ograniczeń na gruncie danej umowy, zastosowanie art. 8 ust. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej a dalsze postępowania, jakie elementy wpisać wówczas do rejestru, co z imieniem i nazwiskiem osoby fizycznej.
 15. Czy i kiedy faktura to umowa, czy faktura korygująca to zmiana umowy ?
 16. Umowy w formie szczególnej, pisemnej, elektronicznej dokumentowej a forma ustna, Czy forma zawarcia umowy ma znaczenie dla jej zamieszczenia w rejestrze?
 17. Czy w rejestrze należy zamieszczać umowy zawarte: w formie ustnej, w formie pisemnej, poprzez e-mail, przez telefon, w formie elektronicznej
 18. Umowy w formie aktu notarialnego, z notarialnym poświadczeniem podpisów
 19. Umowy zawarte w sposób dorozumiany, w sposób milczący, poprzez przystąpienie do wykonania umowy
 20. Jakie informacje zamieszczane są w rejestrze umów? Elementy składowe rejestru umów:
  • numer umowy oraz data i miejsce zawarcia umowy, ustalamy miejsce zawarcia umowy i jej datę, brak daty w umowie, podpisanie umowy w różnych datach, brak miejsca zawarcia umowy w umowie
  • okres obowiązywania umowy,
  • oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron, kto może być przedstawicielem stron
  • określenie przedmiotu umowy – jak ustalić
  • wartość przedmiotu umowy – jak ustalić
  • informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy.
 21. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – jak i kiedy wpisać do rejestru
 22. Wypowiedzenie umowy – jak i kiedy wpisać do rejestru
 23. Odstąpienie od umowy – jak i kiedy wpisać do rejestru
 24. Wygaśnięcie umowy – jak i kiedy wpisać do rejestru
 25. Uzupełnienia umowy, zmiany umowy, aneksy do umów – jak i kiedy wpisać do rejestru
 26. Zmiany i uzupełnienia umów zawartych przed 1 stycznia 2022r.
 27. Terminy na zamieszczenie danych w rejestrze.
 28. Powszechna dostępność danych z rejestru
 29. Wyszukiwanie umów.
 30. Kara za naruszenie obowiązku prowadzenia, aktualizacji, udostępnienia lub wprowadzania danych do rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych.
 31. Dyskusja.

Osoba prowadząca kurs:

radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Centralny Rejestr Umów analiza przypadków, jak praktycznie podejść do zadania wprowadzania informacji do CRU. Które umowy podlegają wpisaniu do rejestru? (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.06.2022 r. (wtorek), godz. 08.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.06.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń