logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Kontrola śmieci na nieruchomościach niezamieszkałych

Adresaci:

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi.

Cel szkolenia

Na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady kontroli oraz weryfikacji prowadzonej przez pracowników zajmujących się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi i funkcjonariuszy straży gminnych danych zawartych w składanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych deklaracjach o wysokości opłaty oraz procedury i zasady kontroli a także weryfikacji wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właścicieli nieruchomości pozostających poza gminnym systemem odpadowym.

Nowe obowiązki gmin w zakresie weryfikacji i kontroli umów zawieranych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, treści umów, przypadków wygaśnięcia umów, wezwań organu wykonawczego gminy do zmiany umowy. Omówione zostaną również nowe zasady obejmowania gminnym „systemem śmieciowym” nieruchomości niezamieszkałych, w tym nowe obowiązki właścicieli takich nieruchomości oraz Wójta/Burmistrza/Prezydenta – wprowadzane nowelizacją ustawy „śmieciowej”.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory dokumentów/ – dotyczących problematyki szkolenia oraz specjalnie dedykowany adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu. Bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Program szkolenie:

 1. Brak zgody właściciela nieruchomości niezamieszkałej na przystąpienie do gminnego systemu odpadowego
 2. Wyjście właściciela nieruchomości niezamieszkałej z gminnego systemu odpadowego – oświadczenie
 3. W jakim terminie właściciel nieruchomości niezamieszkałej może zrezygnować z gminnego systemu odpadowego
 4. Obowiązek wójta/burmistrza/prezydenta informowania o przystąpieniu do przeprowadzenia następnego postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
 5. Ponowne przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do gminnego systemu odpadowego
 6. Nowe zasady określania wysokości opłaty za odbiór worków bądź pojemników z odpadami komunalnymi – wysokość miesięcznej opłaty
 7. Nowe maksymalne stawki opłat za pojemnik lub worek z odpadami komunalnymi
 8. Nowy obowiązek Wójta/ Burmistrza/ Prezydenta kontroli postanowień indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych
 9. Wezwanie do wprowadzenia zmian w treści umowy indywidualnej zawartej przez właściciela nieruchomości z podmiotem odbierającym odpady komunalne
 10. Wygaśnięcie umowy po bezskutecznym wezwaniu do wprowadzenia zmian i decyzja na wykonanie zastępcze
 11. Obowiązki właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dotyczące wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych
 12. Czy nieruchomość wyłączona z gminnego systemu odpadowego musi mieć komplet pojemników i worków
 13. Deklaracja o wysokości opłaty z nieruchomości niezamieszkałej – jaka wysokość opłaty
 14. Czy w przypadku oddawania przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej objętej systemem gminnym odpadów komunalnych do punktu skupu surowców wtórnych wykazuje w deklaracji tylko worki bądź pojemniki faktycznie oddane do systemu gminnego czy też wszystkie odpady komunalne powstające na terenie danej nieruchomości
 15. Jaka ilość pojemników bądź/i worków musi być ujawniona w deklaracji o wysokości opłaty
 16. Czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej może zadeklarować, że będzie oddawał tylko określone frakcje odpadów bądź tylko odpady zmieszane
 17. Postępowanie organu w przypadku złożenia deklaracji na jeden pojemnik lub worek
 18. Czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej musi płacić za wszystkie odpady komunalne powstające na jego nieruchomości, czy tylko za oddane do systemu gminnego
 19. Decyzja o wysokości opłaty w przypadku niezłożenia deklaracji z nieruchomości niezamieszkałej
 20. Szacowanie ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach niezamieszkałych będących w systemie gminnym a także pozostających poza systemem gminnym
 21. Gdzie szukać informacji o ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach niezamieszkałych
 22. Decyzja o opłacie podwyższonej w przypadku oddawania przez właściciel nieruchomości pozostającej w systemie gminnym odpadów niesegregowanych, jak wysokość opłaty w treści decyzji
 23. Minimalne pojemności worków i pojemników do zbierania odpadów komunalnych określone w regulaminie a treść decyzji określającej wysokość opłaty dla właściciela nieruchomości niezamieszkałej będącej w systemie gminnym jak i pozostającej poza gminnym systemem odpadowym
 24. Jaka ilość worków bądź/i pojemników będzie określona w decyzji wydanej przez organ
 25. Czy deklaracja zawiera dane o ilości pojemników bądź/i worków czy informację o ilości faktycznie powstających odpadów na terenie nieruchomości niezamieszkałej
 26. Czy gmina może odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy złożyli deklarację a nie złożyli pisemnej zgody na przystąpienie do systemu gminnego
 27. Czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej może w każdej chwili wystąpić z systemu gminnego
 28. Jaki dokument ma złożyć właściciel nieruchomości niezamieszkałej, który zamierza wystąpić z systemu gminnego, od którego miesiąca dokonać odpisu w przypadku wystąpienia z systemu w trakcie miesiąca
 29. Czy właściciel nieruchomości mieszanej musi być w systemie gminnym
 30. Nieruchomość niezamieszkała a kilka deklaracji od firm prowadzących działalność na terenie tej nieruchomości
 31. Kilka deklaracji z budynku bądź budynków wielolokalowych
 32. Kto ma złożyć deklarację w przypadku, gdy jest kilka podmiotów gospodarczych na terenie jednej nieruchomości
 33. Czy właściciele nieruchomości wyłączonych z gminnego systemu muszą segregować odpady komunalne
 34. Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych wyłączonych z systemu gminnego
 35. Czy właściciel nieruchomości musi mieć umowę czy także dowód uiszczania opłaty za oddawanie odpadów komunalnych
 36. Co w sytuacji, gdy właściciel nie ma umowy a ma dowody uiszczenia opłaty
 37. Kontrola segregacji odpadów komunalnych na nieruchomościach wyłączonych z systemu gminnego
 38. Gdzie szukać informacji o terminach odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości wyłączonych z systemu gminnego
 39. Co może zrobić organ gminy w przypadku ujawnienia braku umowy i dowodów uiszczania płat za oddawanie odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości pozostającej poza gminnym systemem odpadowym
 40. Decyzja o tzw. wykonaniu zastępczym
 41. Elementy decyzji, wysokość opłaty, wyposażenie w pojemniki bądź/i worki do zbierania odpadów komunalnych, wysokość opłaty, terminy płatności oraz terminy odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałej wyłączonej z gminnego systemu odpadowego,
 42. Na jaki okres wydać decyzję na właściciela nieruchomości niezamieszkałej wyłączonej z systemu gminnego
 43. Co w sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania decyzji właściciel nieruchomości wyłączonej z gminnego systemu odpadowego zawrze umowę na odbiór odpadów komunalnych
 44. Czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej, który jest strona decyzji ma obowiązek płacić za odbiór odpadów przedsiębiorcy czy też gminie
 45. Jak określić w treści decyzji wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości pozostającej poza gminnym systemem odpadowym
 46. Czy wydawać od razu decyzję czy też najpierw wezwać właściciela nieruchomości wyłączonej z systemu gminnego do wykonania obowiązku
 47. Czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej pozostający poza gminnym systemem odpadowym może wnieść o umorzenie opłaty
 48. Egzekwowanie obowiązków wynikających z decyzji o tzw. wykonaniu zastępczym wydanej na właściciela nieruchomości pozostającej poza gminnym systemem odpadowym
 49. Kontrola wyposażenia nieruchomości w worki bądź pojemniki do zbierania odpadów komunalnych
 50. Procedury kontroli – czy należy je opracować
 51. Kontrola osób fizycznych a podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obowiązków ustawowych
 52. Upoważnienie do prowadzenia czynności kontrolnych w stosunku do właścicieli nieruchomości wyłączonych z systemu gminnego
 53. Upoważnienie do kontrolowania przedsiębiorców w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 54. Czy należy zawiadamiać o kontroli osoby fizyczne objęte jak i wyłączone z gminnego systemu odpadowego
 55. Czy należy zawiadamiać o kontroli podmioty prowadzące działalność objęte jak i wyłączone z gminnego systemu odpadowego
 56. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli
 57. Kiedy gmina musi rozpocząć kontrolę – terminy kontrolne w przypadku nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza
 58. Protokoły kontroli osoby fizycznej jak i przedsiębiorcy objętych jak i wyłączonych z gminnego systemu odpadowego
 59. Czy kontrole mogą być przeprowadzane w siedzibie gminy
 60. Czy wymagana jest zgoda kontrolowanego na przeprowadzenie kontroli posiadania umowy i dowodów uiszczenia opłaty w siedzibie gminy – osoby fizyczne i przedsiębiorcy
 61. Czy kontrolę może prowadzić Straż Miejska/Gminna
 62. Czy właściciel nieruchomości wyłączonej z systemu gminnego może oddawać odpady do PSZOK-u
 63. Oddawanie niesegregowanych odpadów powstających na nieruchomościach niezamieszkałych gminnej jednostce organizacyjnej bądź przedsiębiorcy wpisanemu do RDR-u
 64. Czy właściciel nieruchomości wyłączonej z systemu gminnego może oddawać odpady z pominięciem przedsiębiorcy wpisanego do RDR-u lub gminnej jednostki organizacyjnej
 65. Uchwała o górnych stawkach opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za oddawanie odpadów komunalnych – jak określić wysokość stawek
 66. Rozróżnienie stawek za odpady selektywne i oddawane w sposób niesegregowany w uchwale o górnych stawkach opłat
 67. Dane w rachunku wystawianego przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości pozostających poza gminnym systemem odpadowym
 68. Elektroniczna ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy
 69. Kary grzywny nakładane na właścicieli nieruchomości pozostających poza gminnym systemem odpadowym za niewykonywanie obowiązków wynikających z ustawy, kto nakłada, w jakiej wysokości
 70. Inne ciekawe przypadki dotyczące odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych będących w systemie gminnym jak i właścicieli nieruchomości pozostających poza gminnym systemem odpadowym.
 71. Możliwość zadawania pytań, ponieważ to jest istotą prowadzonego szkolenia. Ważne jest podejście praktyczne do problemów pojawiających się w związku ze składanymi deklaracjami.

Osoba prowadząca szkolenie:

były Sekretarz, trener. Współpracownik wielu samorządów. Jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, przeprowadził kilkaset szkoleń dla gmin i związków międzygminnych z tematyki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji administracyjnej zaległości w opłatach oraz nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Przeprowadził najwięcej szkoleń z problematyki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce. Doświadczenie blisko ośmiuset przeprowadzonych szkoleń dla pracowników samorządowych, wiele tysięcy zadowolonych uczestników, zdecydowana większość pracowników jednostek w Polsce uczestniczyła w szkoleniach prowadzonych przez Roberta Litwinka.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Kontrola śmieci na nieruchomościach niezamieszkałych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 27.01.2022 r. (czwartek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.01.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń