logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Księgowość jednostek budżetowych oświaty 2022

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie księgowości budżetowej jednostek budżetowych oświaty, uporządkowanie i ujednolicenie księgowań najważniejszych operacji gospodarczych w szkołach, przedszkolach i placówkach w świetle zasad rachunkowości budżetowej oraz przepisów planu kont obowiązujących w roku 2022. Na szkoleniu omówione zostaną zmiany klasyfikacji budżetowej, w tym w zakresie Systemu Monitorowania Usług Publicznych , funduszu przeciwdziałania Covid-19, Funduszu Pomocy Ukrainie oraz programów: „Laboratoria przyszłości” i „Aktywna tablica” wraz z omówieniem wydatków jakie mogą być ponoszone w ramach tych programów, a także ich ujęciem w księgowości i sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej szkoły, przedszkola, placówki.

Na szkoleniu omówione zostaną również zasady wspólnej obsługi finansowo-księgowej oświaty, z uwzględnieniem specyfiki rozliczeń podatku VAT oraz zasady gospodarowania rachunkiem dochodów własnych w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych oświaty. Ponadto omówione zostaną nowe wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczących rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów, aktualizacji należności budżetowych oraz zasady przeprowadzania inwentaryzacji, z uwzględnieniem nowego stanowiska MF dot. inwentaryzacji środków trwałych na terenie strzeżonym, które oprócz przeprowadzanego co 4 lata spisu z natury wprowadza coroczną inwentaryzację metodą weryfikacji, której w szkołach się na ogół nie przeprowadzało co stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ponadto na szkoleniu omówione zostaną nowe przepisy określające zasady sporządzania sprawozdań typu RB za rok 2022.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dla: dyrekcji oraz głównych księgowych i księgowych szkół, przedszkoli, warsztatów szkolnych i placówek, kierowników i służb finansowo-księgowych zespołów wspólnej obsługi administracyjno-finansowej oświaty prowadzonej w SCUW.

Program nauczania:

 1. Specyfika systemu budżetowego, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej państwowych a samorządowych jednostek budżetowych oświaty, w tym jednostek oświaty dysponujących RDWO – podobieństwa i różnice, w tym problem środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych i środków funduszu przeciwdziałania Covid-19 I Funduszu Pomocy Ukrainie.
 2. Odpowiedzialność dyrektora szkoły za całość gospodarki finansowej, a prawa i obowiązki głównego księgowego jednostki budżetowej oświaty oraz zasady organizowania i prowadzenia wspólnej obsługi księgowej jednostek budżetowych oświaty w samorządowych centrach usług wspólnych – odpowiedzialność kierownictwa jednostek a odpowiedzialność kierownika SCUW za rachunkowość i inwentaryzację, nowe stanowisko Ministerstwa Finansów dot. inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym, które oprócz przeprowadzanego co 4 lata spisu z natury wprowadza coroczną inwentaryzację metodą weryfikacji.
 3. Klasyfikacja budżetowa obowiązująca w roku 2022 i System Monitorowania Usług Publicznych – rozdziały podmiotowe i rozdziały usługowe oraz zasady rozliczania wynagrodzeń na paragrafie 479 i 480.
 4. Fundusz Pomocy Ukrainie i klasyfikacja środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz dofinansowania z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – ujęcie budżetowe i problem ujęcia pozabudżetowego w państwowych jednostkach budżetowych oświaty nowych programów.
 5. Cel i charakterystyka programów: „Laboratoria przyszłości” i „Aktywna tablica” – wykaz wyposażenia i pomocy dydaktycznych jakie można zakupić z poszczególnych programów oraz zasady ich prawidłowego budżetowania i księgowania na przykładzie błędów popełnionych przy realizacji programu „Zdalna Szkoła”.
 6. Ustawa o finansach publicznych i podział dochodów i wydatków budżetowych na bieżące i majątkowe oraz związek wydatków majątkowych z nakładami na środki trwałe, w tym środki trwałe w budowie – jak rozumieć konto 011 i konto 013 w świetle aktualnych przepisów i standardów rachunkowości, ESA 2010 i zmiany w zakresie nakładów na środki trwałe pomiędzy ESA 2010 a ESA 95, wyjaśnienie problemu z paragrafem 421 i 424, gdyż w świetle aktualnych przepisów z wydatków bieżących nie można finansować środków trwałych, a środki dydaktyczne często stanowią środek trwały.
 7. Problem z podatkiem VAT w oświacie – należności publicznoprawne niepodatkowe w oświacie a należności cywilnoprawne i podatek VAT w oświacie, VAT a m.in. duplikaty świadectw i wyżywienie uczniów, nauczycieli i pracowników administracyjnych, interpretacja ogólna MF z 10 czerwca 2020.
 8. Zasady funkcjonowania rachunku dochodów własnych w oświacie państwowej i samorządowej.
 9. Zasady rachunkowości dla szkół, przedszkoli i placówek obowiązujące w roku 2022 – wykaz kont standardowych planu kont dla szkół, przedszkoli i placówek i treść ekonomiczna kont standardowych, w tym 300, 640 i 840, które są niezbędne dla prawidłowej ewidencji księgowej szkół, przedszkoli, placówek.
 10. Uporządkowanie i ujednolicenie księgowań środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, aktywów finansowych, inwestycji i środków trwałych w budowie oraz odpisów umorzeniowych – zakupy środków dydaktycznych ujmowanych na 013.
 11. Uporządkowanie i ujednolicenie księgowań środków pieniężnych, dochodów własnych, funduszu PrzeciwdziałaniaCovid-19, środków budżetowych, środków unijnych nie zaliczanych i zaliczanych do środków europejskich oraz środków pozabudżetowych.
 12. Uporządkowanie i ujednolicenie księgowań rozrachunków z odbiorcami i dostawcami, rozrachunków z budżetem z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków z zadań własnych i zleconych, rozrachunków i rozliczeń dotacji budżetowych oraz zleceń płatności, rozrachunków publiczno-prawnych, rozrachunków z tytułu wynagrodzeń, pozostałych rozrachunków oraz odpisów aktualizujących należności.
 13. Uporządkowanie i ujednolicenie księgowań materiałów, towarów i produktów, w tym środków dydaktycznych zaliczanych do rzeczowych aktywów obrotowych.
 14. Uporządkowanie i ujednolicenie księgowań kosztów wg. rodzaju i ich rozliczenia, rozliczeń międzyokresowych kosztów, kosztów finansowych, oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
 15. Uporządkowanie i ujednolicenie księgowań przychodów, w tym odsetek oraz przychodów przyszłych okresów.
 16. Uporządkowanie i ujednolicenie księgowań funduszu jednostki oraz wyniku finansowego szkoły, przedszkola, placówki.
 17. Uporządkowanie i ujednolicenie księgowań na kontach pozabilansowych – plan wydatków i zaangażowanie.
 18. Zasady ustalania wyniku wykonania budżetu państwa 961 oraz wyniku wykonania budżetu środków europejskich 963, a zasady ustalania wyniku wykonania budżetu 961 – księgowość organu budżetowego a księgowość jednostki budżetowej oświaty wykonującej budżet i zasady ustalania wyniku finansowego 860 w szkołach, przedszkolach, placówkach za rok 2021 i 2022.
 19. Specyficzna rola urzędu gminy, urzędu miasta, starostwa powiatowego, urzędu marszałkowskiego w zakresie księgowości organu budżetowego – powiązanie ksiąg organu budżetowego (finansowego) z księgami jednostki budżetowej oświaty i jego wpływ na prawidłowe ustalenie wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu.
 20. Uporządkowanie i ujednolicenie zasad sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdań budżetowych typu „RB” szkoły, przedszkola, placówki za rok 2021.
 21. Nowa sprawozdawczość budżetowa na rok 2022 – charakterystyka zmian w nowym rozporządzeniu, w tym nowe sprawozdanie RB-34.
 22. Przykłady dobrej i złej praktyki – zadania liczbowe.
 23. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

Doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Księgowość jednostek budżetowych oświaty 2022 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 10.06.2022 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 09.06.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń